Sva­ren på katt­pro­ble­men

För­vand­las din spin­nan­de älsk­ling till ett bi­tan­de klös­djur? Har du och din katt de­la­de me­ning­ar om var kat­tens be­hov ska ut­rät­tas? Det här är någ­ra av de van­li­gas­te frå­gor­na som kattråd­gi­va­ren Su­san­ne Hell­man Holmström får.

Hund - - Innehåll - Av: Gu­nil­la Granqvist

8 van­li­ga frå­gor

1 Min katt at­tac­ke­rar mi­na hän­der och föt­ter – vad ska jag gö­ra?

SU­SAN­NE: När kat­ter at­tac­ke­rar hän­der och föt­ter är det för att vi män­ni­skor har lärt dem det. När vi träf­far en bu­sig kat­tunge så åker of­ta han­den och fing­rar­na fram och för­sö­ker få kat­tung­ens upp­märk­sam­het.

Det är verk­li­gen aja­ba­ja på det! För då lär vi kat­tung­att vå­ra hän­der är en jät­te­kul lek­sak.

Visst kan det va­ra gul­ligt när kat­ten är li­ten och ba­ra bits li­te, men en dag är den stor och då är det min­sann in­te så kul läng­re.

Sam­ma sak gäl­ler med att vif­ta med tår­na!

Om kat­tung­en in­te trä­nas av män­ni­skor att tyc­ka att det är kul med det här vif­tan­det un­der sin upp­växt så rör den var­ken hän­der el­ler föt­ter. Kat­ten be­hö­ver istäl­let ha till­gång till andra ro­li­ga lek­sa­ker att le­ka med. Det lig­ger i kat­tens na­tur att ja­ga och fånga små by­ten. Och den in­stink­ten be­hö­ver även da­gens in­ne­kat­ter få ut­lopp för. Det är ing­et vi kan av­la bort, ut­an det finns där, oav­sett om den är en raskatt el­ler hus­katt.

Foto: Think­stock FOTO:ANDREASPAULSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.