Cu­te ag­gres­sion – vad är det?

Hund - - Innehåll - Text: Gu­nil­la Granqvist

Vi blir så över­skölj­da av söt­he­ten att vi blir ag­gres­si­va

Kli­ar det li­te i tänderna när du ser de här bil­der­na? Vill du bi­tas li­te? Kra­ma li­te för hårt?

Du är in­te en­sam. Cu­te ag­gres­sion, att vil­ja go­sa sö­ta sa­ker sön­der och sam­man, är ett be­grepp som många kan skri­va un­der på.

Och det finns forsk­ning som bac­kar upp fe­no­me­net.

Du bö­jer dig ner och ska klap­pa en över­söt kat­tunge och bör­jar plöts­ligt pra­ta med låsta kä­kar. Du vill helst naf­sa li­te, men hej­dar dig. Känns det igen?

Det här är verk­lig­he­ten för mång­en djurä­ga­re el­ler ny­bliv­na för­äld­rar. Ota­li­ga är de män­ni­skor som dag­li­gen pra­tar be­bis­språk med sam­man­bit­na tänder i si­na hem.

Men det är ju väl­digt mot­stri­di­ga käns­lor – att vil­ja va­ra nä­ra och go­sa in sig sam­ti­digt som hän­der­na näs­tan kröks av ett hårt kläm­be­gär.

Dok­tor Ori­a­na Aragón fors­kar vid psy­ko­lo­gis­ka fa­kul­te­ten på Ya­les uni­ver­si­tet och fa­sci­ne­ra­des av be­grep­pet.

2012 ge­nom­för­de hon ett forsk­nings­pro­jekt: 109 del­ta­ga­re de­la­des upp i tre grup­per och var­je del­ta­ga­re fick mäng­der av bub­bel­plast. De fick tryc­ka så myc­ket el­ler så li­te de ville.

Förs­ta grup­pen fick se bil­der på ro­li­ga djur, andra grup­pen be­trak­ta­de ne­utra­la djur och tred­je grup­pen tit­ta­de ba­ra på sö­ta djur.

Samt­li­ga grup­per knäpp­te på sin bub­bel­plast, men sö­ta-djur-grup­pen tap­pa­de be­sin­ning­en full­stän­digt och kläm­de sön­der var­je bubb­la de kom över.

En­ligt Ori­a­na Ara­gon är cu­te ag­gres­sion nå­got som fun­nits hos mänsk­lig­he­ten un­der väl­digt lång tid och att fe­no­me­net fak­tiskt fyl­ler en funk­tion. För på sam­ma sätt som vi kan grå­ta av lyc­ka el­ler skrat­ta av ner­vo­si­tet så är öns­kan att bi­ta i fluf­fi­ga tas­sar el­ler tjoc­ka be­bisar­mar ett sätt att ba­lan­se­ra vå­ra käns­lor – vi blir så över­skölj­da av söt­he­ten att vi blir ag­gres­si­va. I det här fal­let blir det ett sätt att nå ett mer nor­malt sta­die i vårt käns­lo­re­gis­ter.

Män­ni­skor som upp­le­ver söt­hets­ag­gres­sion ten­de­rar ock­så att ut­tryc­ka mer mot­stri­di­ga käns­lor vid andra till­fäl­len, till ex­em­pel att bris­ta i gråt vid star­ka käns­lor av lyc­ka.

Forsk­ning­en har vi­sat att det är van­li­ga­re med cu­te ag­gres­sion när vi ser ett gul­ligt djur på bild, nå­got vi in­te kom­mer åt.

Trots det är det än­då en rim­lig frå­ga var­för in­te val­par, kat­tung­ar och rul­ti­ga be­bi­sar strut­tar runt med små tugg­bett li­te här och där? Hal­va öron bor­de va­ra en var­dag­lig syn med tan­ke på fe­no­me­net.

Men en­ligt Ori­a­na Aragón så full­följs ald­rig ag­gres­sio­nen ef­tersom den här­stam­mar ur nå­got egent­li­gen po­si­tivt.

En an­nan högst oprö­vad te­o­ri är att sto­ra de­lar av be­folk­ning­en har bunkrat väl­digt myc­ket bub­bel­plast…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.