Allt jag öns­ka­de

Hund - - Hundar I Böcker -

För­fat­ta­re: Lu­cy Dil­lon (Fo­rum) l Cait­lins liv är en en­da rö­ra. Hon är gift med en man som al­la gil­lar, men äk­ten­ska­pet kna­kar i fo­gar­na och hen­nes själv­käns­la är i bot­ten. Den en­da lös­ning­en ver­kar va­ra att se­pa­re­ra. Men när pap­pa flyt­tar hem­i­från slu­tar de­ras fy­ra­å­ri­ga dot­ter Nan­cy att pra­ta.

Nan­cys fas­ter, Eva, har ny­li­gen bli­vit än­ka. Hon kän­ner sig en­sam, men hen­nes två liv­li­ga mop­sar är en tröst i sor­gen.

När Eva går med på att lå­ta Nan­cy kom­ma och bo hem­ma hos hen­ne ett par gång­er i må­na­den för­änd­ras till­va­ron för al­la in­blan­da­de. En här­ligt hop­pin­gi­van­de och hjär­te­vär­man­de bok om för­lo­ra­de dröm­mar och nya möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.