Pe­da­gog­hund

Hund - - Hundar I Skolan - Käl­la: Svens­ka Te­ra­pi­hundin­sti­tu­tet

Pe­da­gog­hun­den hjäl­per till­sam­mans med sin fö­ra­re barn, ung­do­mar och ele­ver att kla­ra sko­lan på ett bätt­re sätt. Hun­den och hund­fö­ra­re/lä­ra­re fun­ge­rar som en mo­ti­va­tor el­ler dörr­öpp­na­re för lä­ran­det och kan hjäl­pa till för att öka själv­för­tro­en­de, själv­käns­la och ut­veck­la språk och kom­mu­ni­ka­tion. Den med­ver­kar till att hö­ja mo­ti­va­tion och in­spi­re­ra till ut­veck­ling och lä­ran­de.

En Pe­da­gog­hund­fö­ra­re har en lä­rar­ut­bild­ning/lä­rarex­a­men och kan till­sam­mans med sin hund hjäl­pa si­na ele­ver att lät­ta­re nå må­len i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.