Vetri­nä­rer­nas 5 van­li­gas­te un­dan­flyk­ter från att ta upp hun­dens vikt­pro­blem med äga­ren:

Hund - - Hundhälsa -

1 ”Det kan va­ra svårt att ta upp dis­kus­sio­nen med djurä­ga­ren om att hens hund är över­vik­tig. Till ex­em­pel om hundä­ga­ren själv är li­te rund. Då kan det va­ra ex­tra käns­ligt att sä­ga att hun­den skul­le be­hö­va gå ner någ­ra ki­lon. Det är myc­ket stig­ma kring det­ta med över­vikt.”

2 ”Den är ju ba­ra li­te över­vik­tig – men ju mer över­vik­tig den blir desto svå­ra­re att rät­ta till pro­ble­met.” 3 ”Man är rädd för att hundä­ga­ren ska bli upp­rörd el­ler för­o­läm­pad om man på­pe­kar att hun­den är över­vik­tig. Vi vill ha nöj­da kun­der.”

4 ”Det sit­ter en mas­sa and­ra pa­ti­en­ter i vänt­rum­met och en dis­kus­sion om över­vikt mås­te få ta tid ef­tersom det är ett käns­ligt äm­ne – tid man in­te har.

5 ”Det är en gam­mal hund så vad är po­äng­en med att bör­ja ban­ta den nu?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.