Bur­pee

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG: Stå ax­el­brett isär med lätt böj­da knän. Hop­pa och sträck upp ar­mar­na i luf­ten (al­ter­na­tivt: sträck en­bart upp ar­mar­na). Lan­da mjukt i sam­ma po­si­tion och fort­sätt ner tills hän­der­na når mar­ken ge­nom att bö­ja di­na knän. Väl ne­re, hop­pa el­ler kliv bak­åt till plan­kans po­si­tion (stark mage, hän­der un­der ax­lar. Sätt i knä­na vid be­hov). Gör en arm­häv­ning. Kom till­ba­ka upp sam­ma väg. Uppre­pa! FÖRHUNDEN: En pas­si­vi­tets trä­ning. Hun­den sit­ter el­ler lig­ger stil­la me­dan hundä­ga­ren gör bur­pe­es. Det­ta är en svår öv­ning för hun­den. Har den svårt för att lig­ga stil­la kan du bör­ja med att en­bart sträc­ka upp ar­mar­na i luf­ten och där­ef­ter suc­ce­sivt öka rö­rel­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.