Jä­gar­sto­len mot vägg

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG: Stär­ker din håll­ning och trä­nar ben och rum­pa. Ställ dig höft­brett isär med ryg­gen mot en vägg. Glid för­sik­tig ner tills du når en un­ge­fär 90-gra­dig vin­kel i knä­le­den (lät­ta­re va­ri­ant: glid ba­ra ner en bit längs väg­gen). Be­håll ett jämnt tryck på he­la fo­ten och se till att bi­be­hål­la god håll­ning och en stark mage ge­nom att pres­sa bak­si­dan av ax­lar­na och hu­vu­det lätt mot väg­gen. Håll po­si­tio­nen så länge du kan! FÖR DIN HUND: Hun­den sit­ter fram­för dig och trä­nar tass. Det är vik­tigt att väx­la mel­lan hö­ger och väns­ter tass så att den får en jämn trä­ning på hö­ger och väns­ter si­da. Hun­den trä­nar sin ba­lans, rör­lig­het och ko­or­di­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.