Ra­pi­do 7090 dF (2012)

Det är nå­got spe­ci­ellt med frans­ka och brit­tis­ka bi­lar. Charm och per­son­lig­het på en och sam­ma gång. Bortskämd med au­to­mat­lå­da i per­son­bi­len be­stäm­mer vi oss för att tes­ta en be­gag­nad Ra­pi­do 7090 dF au­to­mat. En fan­tas­tisk hus­bil med en nå­got tju­rig au­to­ma

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 1.17 - NIKLAS KÄMPARGÅRD (text och fo­to)

Än­da se­dan 2012, då Fi­at in­tro­du­ce­ra­de au­to­mat­lå­dor ock­så på mind­re motor­mo­del­ler (in­nan dess gick det ba­ra att väl­ja au­to­mat till den sto­ra 3,0 li­ters mo­torn) har in­tres­set för au­to­mat­väx­la­de hus­bi­lar sla­git i ta­ket.

Den ak­tu­el­la väx­ellå­dan i Ra­pi­do 7090 dF au­to­mat från 2012 är en Com­fort-Matic lå­da vil­ket är en ro­bo­ti­se­rad sex­väx­lad lå­da som till skill­nad mot per­son­bi­lens mju­ka DSG-lå­dor (Volks­wa­gen) el­ler Ai­sin­lå­dor­na i Vol­vo väx­lar aning­en bryskt.

Det känns som om bi­len cross­väx­lar och vid om­kör­ning­ar gör väx­el­kor­ri­ge­ring­en att bi­len tap­par fart och ac­ce­le­ra­tion i den lång­sam­ma väx­el­pro­ces­sen. Sam­ti­digt är det na­tur­ligt­vis be­kvämt att åka au­to­mat, in­te minst vid kö­bild­ning och stads­tra­fik.

EN­LIGT FI­AT ger Com­fort-Matic lå­dan sam­ma pre­stan­da som en ma­nu­ell väx­ellå­da och en mar­gi­nell sänk­ning av bräns­le­för­bruk­ning­en.

Fak­tum är att jag tviv­lar ef­tersom ef­fekt­för­lus­ten gör att man kör aning­en mer ag­gres­sivt vil­ket van­ligt­vis hö­jer just bräns­le­för­bruk­ning­en. Fi­ats ny­li­gen pen­sio­ne­ra­de tre­li­tersmo­tor på 177 häst­kraf­ter gör an­nars ett bra jobb och ljud­ni­vån är bra vid bå­de lå­ga och li­te hög­re has­tig­he­ter, på bå­de grus och as­falt.

Bo­de­len i Ra­pi­do 7090 dF är verk­li­gen till­ta­lan­de. I syn­ner­het för par. Dess­utom är ma­te­ri­al­va­len av hög stan­dard och den här mo­del­len be­fin­ner sig i gräns­lan­det till lyx­seg­men­tet in­om hus­bils­bran­schen. Trä­gol­vet på to­a­let­ten, den ex­klu­si­va

DF är va­ri­an­ten tänkt för re­san­de par som gär­na åker fint med gott om plats.

in­red­ning­en, skö­na sto­lar och ett fantastiskt ljusin­släpp gör mig helt en­kelt glad av att gå in i Ra­pi­do 7090 dF.

Från bo­dels­dör­ren kom­mer man rakt in i köks­de­len. Pre­cis in­nan­för en­trén finns fi­na för­va­rings­lös­ning­ar på den hög­ra si­dan om dör­ren. En ex­trastol ger dess­utom bra möj­lig­he­ter att sit­ta ner om man be­hö­ver stöd när man kny­ter skor­na.

Det vat­ten­bur­na och nor­diskt an­pas­sa­de vär­me­sy­ste­met från Al­de har kon­vek­to­rer un­der sto­lar­na och en stor ra­di­a­tor un­der spe­geln på den vänst­ra si­dan om en­trén.

TACK VA­RE ett ned­sänkt chas­si från Al-Ko är det en­kelt att kli­va i och ur hus­bi­len även ut­an elekt­riskt fot­steg. Dör­ren är tjock, men en­kel att bå­de öpp­na och stänga med ba­ra en hand.

Som en ex­tra sä­ker­hets­lös­ning har Ra­pi­do valt ett två­de­lat dörr­lås vil­ket in­ne­bär att dör­ren stäng­er – och lå­ser – med två obe­ro­en­de lås­fatt­ning­ar som ha­kar fast den stäng­da dör­ren i kon­struk­tio­nen på två punk­ter, en up­pe och en ne­re. Ett prak­tiskt fack i dör­ren är bra för pa­ra­ply­er, to­a­lett­pap­per, hund­baj­spå­sar el­ler vad man nu kan tän­kas be­hö­va.

TILL SKILL­NAD mot 7090 FF som har tak­säng över sitt­grup­pen är dF va­ri­an­ten tänkt för re­san­de par som gär­na åker fint med gott om plats, och kanske fö­re­drar ett re­stau­rang­be­sök då och då? Köks­de­len är näm­li­gen trång med få av­ställ­nings­y­tor.

Vis­ser­li­gen finns det tre ga­sol­plat­tor och en dub­bel­vask som för­enklar mat­lag­ning­en, men det mi­ni­ma­la kö­ket gör det svårt att

Ex­em­pla­ret är en prak­tisk bil med li­te drygt 6 100 mil på mä­ta­ren.

la­ga mat på rik­tigt. Plus för den fi­na ug­nen på he­la 28 li­ter.

Tack va­re dub­bel­gol­vet finns det gott om smar­ta för­va­rings­lös­ning­ar i gol­vet och till­sam­mans med re­jä­la för­va­rings­skåp, ga­ra­ge­del och smar­ta hyll­plan finns det plats för ett stort bo­hag.

Men som van­ligt gäl­ler det att tän­ka på total­vik­ten. Den­na 7090 dF har en total­vikt på 4 250 kg och en tjäns­te­vikt på 3 275 kg, vil­ket in­ne­bär en last­ka­pa­ci­tet på he­la 975 kg vil­ket är mer än nog för de fles­ta.

MED HJÄLP av en dörr kan man stänga av för­bin­del­sen mel­lan sov­del och säll­skaps­del vil­ket är prak­tiskt om man har gäs­ter i hus­bi­len el­ler om man so­ver fler än två (med ex­tra­säng­en i di­net­ten in­klu­de­rad finns det tre bädd­plat­ser i Ra­pi­do 7090 dF). Dub­bel­säng­en (que­en­bed 193x138 cm) längst bak i bi­len har ac­cess från bå­da si­dor.

Säng­en är vis­ser­li­gen i trängs­ta la­get, 69 cm per per­son, men möj­lig­he­ten att gå runt säng­en, på bå­da si­dor hö­jer sovut­rym­mets po­äng av­se­värt.

Det är en skön säng som pas­sar kor­ta­re per­so­ner. Själv är jag 192 cm lång och när kud­den lig­ger på plats stic­ker föt­ter­na ut över fo­tän­den. Det finns gott om för­va­rings­lös­ning­ar, re­jä­la över­skåp och prak­tis­ka hö­ga skåp på bå­da si­dor om säng­en som pas­sar till häng­an­de klä­der.

Dess­utom har den ti­di­ga­re äga­ren in­stal­le­rat prak­tis­ka för­gre­nings­kon­tak­ter på fle­ra stäl­len i hus­bi­len vil­ket gör att det finns gott om elut­tag i bi­len, ock­så vid säng­plat­ser­na.

TO­A­LET­TEN ÄR snygg och ge­nom­ar­be­tad med trä­de­tal­jer rakt ige­nom. Det öpp­nings­ba­ra fönst­ret har ett prak­tiskt in­syns­skydd och tak­luc­kan ger ett till­ta­lan­de ljus.

Skepps­gol­vet ger as­so­ci­a­tio­ner till ett liv till sjöss och tack va­re den ut­an­på­lig­gan­de ra­di­a­torn är det varmt på to­a­let­ten, även un­der kal­la vin­ter­må­na­der.

Duschen där­e­mot är aning­en trång. I ta­ket finns ven­ti­la­tion som mi­ni­me­rar ris­ken för fukt och då­lig lukt och den snyg­ga glas­dör­ren ger ett ex­klu­sivt in­tryck i sov­de­len. Den prak­tis­ka tvätt­li­nan i duschen pas­sar bra till blö­ta hand­du­kar.

Längst fram på fö­rar­plat­sen sit­ter man rik­tigt be­kvämt i Ra­pi­do 7090 dF. Det är gott om plats mel­lan sto­lar­na och det sto­ra pa­no­ra­ma­ta­ket rakt över

fö­rar­plat­sen ger ett mjukt ljus. De sto­ra back­speg­lar­na ger bra sikt bak­åt, men det gäl­ler att va­ra upp­märk­sam då en slut­tan­de a-stol­pe skym­mer sik­ten i vis­sa vinklar, i syn­ner­het när man ska svänga el­ler gli­da in i en ron­dell.

Det är in­te så att det stör kör­kom­for­ten på nå­got sätt, men man mås­te va­ra upp­märk­sam och lu­ta sig en aning åt si­dan / bak­åt för att få fri sikt i vis­sa tra­fik­si­tu­a­tio­ner.

UTVÄNDIGT ÄR Ra­pi­do 7090 dF snygg att tit­ta på och den lå­ga pro­fi­len ger ett kom­pakt in­tryck. Bi­len har ett po­ly­es­ter­tak med en ha­gel­sä­ker be­kläd­nad.

Det sto­ra ga­ra­geut­rym­met är rik­ligt ut­rus­tat med bå­de dusch­möj­lig­he­ter (kallt och varmt vat­ten) elut­tag och bra last­säk­rings­de­tal­jer. Duschen är en upp­skat­tad de­talj hos hundä­ga­re, cy­klis­ter och skogs­folk som upp­skat­tar möj­lig­he­ten att kun­na sköl­ja av le­ri­ga stöv­lar. Ock­så hos mig, som äls­kar att cyk­la på le­ri­ga sti­gar.

Sam­man­ta­get får bi­len med be­röm god­känt. Det är en prak­tisk bil med li­te drygt 6 100 mil på mä­ta­ren. En fa­vo­rit för bå­de kor­ta­re och läng­re re­sor som kos­tar näs­tan 250 000 kro­nor mind­re än vad sam­ma bil skul­le kos­ta ny. Med en li­te hög­re dusch, en läng­re och bre­da­re säng och en mju­ka­re väx­ellå­da skul­le be­ty­get bli ”full pott”.

Ra­pi­do 7090 dF är en snygg hus­bil som loc­kar till många mil i bil.

chas­si och sni­vå. Al-Ko- ut­rust­ning Hög fi­nish.

med snygg ge­dig­na möb­ler

i kö­ket. ar­bet­sy­tor Små

ut. som går att öpp­na fullt

Dör­rar

Ra­pi­dos sty­ren­het sit­ter bra till hands ovan­för en­trén. Här styr du el (hu­vud­ström­bry­ta­re), mu­sik, lam­por och vat­ten.

Pa­no­ra­ma­takluc­kan ger

ett fint ljus i hus­bi­len.

Que­en­bed, 138x193 cm. 130 mm madrass med form­min­ne.

Ugn i Ra­pi­don. Per­fekt för bröd­bak och ugns­stek­ta rät­ter.

Köks­de­len har bra för­va­rings­lös­ning­ar. Ty­värr sak­nas av­ställ­nings­y­tor. Där­e­mot finns tre ga­sollå­gor och en stor ugn.

Gott om för­va­rings­ut­rym­men vid säng­en.

En grund och en djup lå­da un­der säng­en är prak­tiskt.

Stil­full to­a­lett med öpp­nings­bart föns­ter och vac­kert skepps­golv.

Hand­fa­tet är runt och ovan finns en tand­borst­mugg.

Duschen är snygg och prak­tisk, men ty­värr li­te lågt till tak.

Ga­ra­get är stort och prak­tiskt. Mi­nus för den hö­ga trös­keln som gör att man mås­te lyf­ta ut­rust­ning­en som ska las­tas onö­digt högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.