KNAUS NYA SKY WA­VE

Po­pu­lär mo­dell med tak­säng – nu i ny tapp­ning

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 1.17 - NICLAS SJÖQVIST (text och fo­to)

MEG är en hal­vin­te­gre­rad hus­bil som är byggd på Fi­at Duca­to med Fi­ats låg­bygg­da cam­ping­chas­si med bred spår­vidd bak.

Främ­re de­len av ta­ket har av en våg­for­mad upp­höj­ning och ett stort öpp­nings­bart tak­föns­ter, nå­got som för tan­kar­na till mo­dell­nam­net Sky Wa­ve. Trots sin skap­li­ga stor­lek är bi­len lätt­ ma­nö­vre­rad och en back­ka­me­ra ser till att även för­flytt­ning bak­läng­es görs le­kan­de lätt.

Lju­di­so­le­ring­en i fö­rar­hyt­ten känns ge­di­gen lik­som fö­rar­sto­len där man sit­ter be­kvämt med ut­märkt sikt över vägen. Fö­rar­hyt­ten i svart me­tal­lic, det sto­ra tak­fönst­ret och 16 tums alu­mi­ni­umfäl­gar ger bi­len ett kax­igt ytt­re.

På en­tré­si­dan finns en mar­kis och ut­om­hus­be­lys­ning vilken an­ting­en kan ly­sa kon­stant el­ler sty­ras av en rö­rel­se­sen­sor; smi­digt då man kom­mer till hus­bi­len un­der dyg­nets mör­ka tim­mar.

STRAX BAKOM bo­dels­dör­ren finns en ut­vän­dig luc­ka där to­a­kas­set­ten för­va­ras. Ga­ra­get är ge­ne­röst till­ta­get, be­lyst och upp­värmt och kan nås från bå­da lång­sidor­na via sto­ra luc­kor.

I ga­ra­get finns även ga­so­len bakom en luc­ka som vet­ter in mot bo­de­len.

Ut­rym­met är bå­de upp­värmt, ven­ti­le­rat och skyd­dat men ock­så svåråt­kom­ligt samt för­sett med en trös­kel ned­till som gör att by­ten av ga­sol­flas­kor ris­ke­rar att bli gans­ka bö­ki­ga.

På bi­lens vänst­ra lång­si­da finns ett smart ut­rym­me som kal­las ser­vice­box där man kan fyl­la på och ren­gö­ra färskvat­ten­tan­ken, an­slu­ta el samt tap­pa av varm­vat­ten­be­re­da­ren, grå- och färskvat­ten­tan­kar­na.

Här finns allt­så al­la nöd­vän- di­ga funk­tio­ner sam­la­de på ett och sam­ma stäl­le – myc­ket smi­digt!

Bo­de­len nås via ett elekt­riskt fot­steg som ma­nö­vre­ras med en knapp pre­cis in­nan­för dör­ren.

Här finns även ett re­jält in­stegs­hand­tag och tre kro­kar för klä­der. Då tv-hål­la­ren är mon­te­rad pre­cis ne­dan­för kro­kar­na känns det­ta ut­rym­me in­te op­ti­malt för (yt­ter)plagg.

Dock möj­lig­gör pla­ce­ring­en av den vrid­ba­ra TV-hål­la­ren att man kan sit­ta utom­hus un­der mar­ki­sen och nju­ta av sitt fa­vo­rit­pro­gram, nå­got som sä­kert upp­skat­tas av många.

SNETT TILL hö­ger in­nan­för dör­ren finns en sex­sit­sig sitt­grupp som är sam­man­satt av en två­sit­sig färdsof­fa, vrid­ba­ra fö­rar- och pas­sa­ge­rar­sto­lar samt en två­sits­sof­fa längs hög­ra lång­sidan.

Färdsof­fan har ISO-fix för barn­sto­lar. Nack­stöd till färdsof­fan för­va­ras i en av gar­de­ro­ber­na och mon­te­ras un­der den upp­fäll­ba­ra köks­hyl­lan strax bakom rygg­stö­det. Bor­det kan för­läng­as

På bi­lens vänst­ra lång­si­da finns ett smart ut­rym­me som kal­las ser­vice­box.

så sex per­so­ner har möj­lig­het att nå ma­ten till bords. Det sto­ra tak­fönst­ret ovan­för bor­det skän­ker bå­de ljus och ven­ti­la­tion om så öns­kas.

Ovan­för sitt­grup­pen finns två vägg­skåp på var­de­ra si­da och över fö­rar­hyt­ten finns bå­de hyl­lor och fack för yt­ter­li­ga­re för­va­ring.

UN­DER BOR­DET är ett grunt för­va­rings­ut­rym­me pla­ce­rat i gol­vet och un­der den längs­gå­en­de soffans sä­te finns ett re­jält för­va­rings­ut­rym­me. Det­ta ut­rym­me kan även nås via en luc­ka i ga­veln pre­cis vid in­gång­en.

Ovan­för sitt­grup­pen finns en tvär­gå­en­de tak­säng som myc­ket en­kelt skjuts ned och upp för hand. I upp­fällt lä­ge säk­rar två spän­nen med snabb­fäs­ten att säng­en hålls på plats.

STE­GE TILL säng­en finns i ga­ra­get, även om per­so­ner med hyf­sat pig­ga ben tro­li­gen kla­rar av att ta sig upp och ned på egen hand. En stor för­del med tak­säng­en, för­u­tom den yt­terst smi­di­ga ned- och upp­skjut­ning­en, är att den läm­nar dör­ren helt fri i ned­fällt lä­ge. Det möj­lig­gör att man obe­hind­rat kan gå in och ut ur hus­bi­lens bak­re del med säng­en ned­fälld.

Man lig­ger rik­tigt bra i den re­la­tivt bre­da säng­en och upp­höj­ning­en av ta­ket (”vå­gen”) ger en luf­tig käns­la. I upp­fällt lä­ge bör även näm­nas att tak­säng­en smäl­ter in i öv­ri­ga in­red­ning­en för­träff­ligt – så till den mil­da grad att vi hål­ler på att glöm­ma bort den!

BAKOM FÄRDSOF­FAN finns ett gans­ka väl till­ta­get vin­kel­kök. Längst till hö­ger en rund

I upp­fällt lä­ge smäl­ter tak­säng­en in i öv­ri­ga in­red­ning­en för­träff­ligt.

disk­ho och un­der den ett skåp som in­ne­hål­ler två ut­drag­ba­ra tråd­bac­kar. I lik­het med al­la and­ra lå­dor och skåp öpp­nas des­sa en­kelt tack va­re en rik­tigt smi­dig lås­me­ka­nism. In­till disk­hon finns en rak trelå­gig spis och ovan­för den hu­se­rar ett stort föns­ter och två över­skåp.

UT­RYM­MET FRAM­FÖR spi­sen ut­görs av en av­ställ­nings­y­ta som är re­jält till­ta­gen. Un­der­till hit­tar vi tre ut­drag­ba­ra lå­dor samt ett ut­drag­bart smal­skåp med tråd­bac­kar. Därin­till finns en stor kyl och frys.

Längst bak lig­ger sov­rum­met. Säng­ar­na är bå­de be­kvä­ma och rym­li­ga, även för läng­re per­so­ner. Mel­lan säng­ar­na, som kan bäd­das ihop till en stor säng, finns en li­ten ste­ge som kan fäl­las upp vid be­hov.

Vid fo­tän­den finns ett dra­pe­ri som kan ska­pa en skil­je­lin­je mel­lan sov­rum­met och öv­ri­ga hus­bi­len. Bå­da säng­ar­na har varsin vrid­bar läslam­pa och i ta­ket finns yt­ter­li­ga­re tre lam­por som i lik­het med övrig be­lys­ning är av LED-typ. Sov­rum­met er­bju­der gott om för­va­rings­ut­rym­men för mind­re pry­lar; lång­sidor­na pryds av hyl­lor me­dan kort­si­dan bak­till er­bju­der tre vägg­skåp.

I GOL­VET MEL­LAN bäd­dar­na finns en djup för­va­rings­luc­ka som även har en öpp­ning in till ga­ra­get.

Giss­nings­vis är det­ta en yt­terst po­pu­lär funk­tion hos de yng­re lek­sug­na cam­par­na. Un­der bå­da bäd­dar­na finns gar­de­ro­ber.

I den hög­ra hit­tar vi en mind­re kläd­stång men då ut­rym­met är gans­ka be­grän­sat i höjd­led du­ger den­na tro­ligt­vis en­dast till barn­klä­der. Gar­de­ro­ber­na känns för öv­rigt gans­ka otill­gäng­li­ga

och är knap­past op­ti­malt ut­for­ma­de för för­va­ring av klä­der. FRAM­FÖR SÄNG­EN, mitte­mot kö­ket, är bad­rum­met pla­ce­rat. En följd av att lång­bäd­dar­na krä­ver gans­ka myc­ket ut­rym­me blir att bad­rum­met är av det mind­re sla­get – sett till hus­bi­lens stor­lek.

Di­rekt till hö­ger är duschen och ovan­för den finns en li­ten tak­luc­ka. I duschen får läng­re per­so­ner lov att bö­ja på så­väl knän som hu­vud un­der tvag­ning­en, som får gö­ras med duschmun­styc­ket i han­den då dusch­stång­en en­dast når un­der

teck­nad till ha­kan. Rakt fram, från dör­ren sett, finns to­a­lett, hand­fat, spe­gel och tre små fack för för­va­ring.

När to­a­let­ten ska an­vän­das skjuts hand­fa­tet en­kelt åt si­dan ef­ter att man har los­sat på en lättåt­kom­lig spärr. Benut­rym­met är i mins­ta la­get och har man långa ben får man vri­da på to­a­sit­sen för att in­te knä­na ska ta i dör­ren.

Hand­fa­tet är där­e­mot väl till­ta­get och fun­ge­rar yp­per­ligt till­sam­mans med kra­nen som sit­ter högt pla­ce­rad. På vår väg ut i vin­ter­väd­ret pas­se­rar vi bi­lens sma­las­te punkt, ge­ting­mid­jan, som finns mel­lan köks­bän­ken och bad­rums­dör­ren och mä­ter 54,5 cm. Här kan vi pas­se­ra varand­ra ut­an stör­re svå­rig­he­ter. KNAUS SKY WA­VE Black Se­lec­tion 700 MEG kom­bi­ne­rar prak­tis­ka funk­tio­ner med ele­gans och mo­dern de­sign. Mo­del­len tor­de till­ta­la pa­ret el­ler den lil­la fa­mil­jen som vill ha gott om sväng­rum och gär­na bju­der in gäs­ter till hus­bi­len.

För de som kan tän­ka sig att so­va i dub­bel­säng och fö­re­drar ett stör­re bad­rum kan Sky Wa­ve 650 MF va­ra ett lämp­li­ga­re

al­ter­na­tiv.

Mo­del­len tor­de till­ta­la pa­ret som vill ha gott om sväng­rum.

Den trev­li­ga sitt­grup­pen er­bju­der gott om plats för sex per­so­ner.

Tak­säng­en fälls en­kelt ned och upp för hand in­om lop­pet av ett par se­kun­der. Myc­ket smi­digt!

Många prak­tis­ka funk­tio­ner in­nan­för en­tré­dör­ren. Tv-hål­la­ren är dock i vägen för kläd­kro­kar­na.

Plis­ségar­di­ner hjäl­per till med mörk­lägg­ning­en.

Vyn bak­åt, från fö­rar­hyt­ten sett. Nack­stöd till färdsof­fan finns att mon­te­ra vid färd.

Re­jält för­va­rings­ut­rym­me un­der sof­fan ut­med bi­lens en­tré­si­da.

Reg­la­get till det elekt­ris­ka

fot­ste­get.

Kö­ket er­bju­der ge­ne­rö­sa av­ställ­nings­y­tor och gott om för­va­ring. Ar­bets­höj­den på köks­bän­ken är he­la 95 cm.

spi­sen in­bju­för tre? Den trelå­gi­ga

Mid­dag

nam­net. der till mat­lag­ning värd

Den trelå­gi­ga spi­sen är pla­ce­rad in mot väg­gen vil­ket ger gott om av­ställ­nings­y­tor i fram­kant. Top­pen!

Det finns gott om smart för­va­ring i köks­de­len.

Disk­ho med högt sit­tan­de kran för­enklar disk­ning.

En av kök­slå­dor­na in­ne­hål­ler be­stick­hål­la­re. Skär­brä­da sak­nas dock.

Sov­rum­met an­das lyx och be­kväm­lig­het. Ste­gen kan fäl­las in un­der madras­ser­na i mit­ten.

In­fälld golv­be­lys­ning – li­ka prak­tiskt som läc­kert.

Bad­rum­met är li­tet men funk­tio­nellt.

Det rym­li­ga ga­ra­get kan nås från bå­da håll via sto­ra luc­kor.

Via en upp­fäll­bar luc­ka an­slu­ter man en­kelt 230 volt.

Den smar­ta ser­vice­box­en där al­la nöd­vän­di­ga funk­tio­ner finns sam­la­de.

Två USB-ut­tag hit­tar vi lik­som fle­ra 230-voltsut­tag som ex­em­pel­vis i kö­ket och sov­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.