VACK­RA LAGO MAGGIORE

Pre­cis på grän­sen mel­lan Italien och Schweiz lig­ger en av Eu­ro­pas vack­ras­te sjö­ar. Räk­na med minst en vec­ka vid Lago Maggiore och kom­bi­ne­ra bad med sa­go­lik mat.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 1.17 - NIKLAS KÄMPARGÅRD (text och fo­to)

Trots som­mar­vär­me så lig­ger Al­per­nas högs­ta bergs­top­par täck­ta i snö.

Tan­ken var in­te att vi skul­le fast­na i sta­den Can­no­bio, men det är så en­kelt att fast­na i Italien.

Gli­da in på en cam­ping och ham­na rakt i pa­ra­di­sets ma­gis­ka värld med för­fö­ran­de mat, ljuv­lig es­pres­so och lo­kal­pro­du­ce­ra­de de­li­ka­tes­ser. Cam­ping­en Del So­le är po­pu­lär, med si­na cam­ping­tom­ter och en pool för skö­na bad och här­li­ga stun­der i so­len.

Pre­cis som van­ligt är det knök­fullt på Del So­le och att åka spon­tant är risk­fyllt om man be­stämt sig för att stan­na i en spe­ci­fik by. I syn­ner­het i hög­sä­song. Men vi har tur (en tysk fa­milj be­stäm­mer sig för att åka vi­da­re) och vi över­tar plat­sen på stå­en­de fot.

EF­TER ATT ha pas­se­rat någ­ra av de rik­tigt im­po­ne­ran­de bergs­pas­sen i söd­ra Schweiz känns Lago Mag­gi­o­res vid­der för­fö­ris­ka. Som en still­sam part­ner som ba­ra lig­ger bred­vid och skän­ker still­het, lugn och be­trak­tel­ser.

RE­DAN FÖRS­TA kväl­len går vi ner till strand­pro­me­na­den och tar ett glas bub­bel på Pla­za Café ba­ra fem me­ter från sjö­kan­ten.

To­talt är Lago Maggiore näs­tan sju mil lång och på sitt bre­das­te stäl­le 10 km bred. En gi­gan­tisk söt­vat­ten­täkt som för­ser he­la re­gi­o­nen med skö­na bad och stil­ful­la bador­ter längs sjö­kan­ten.

Kli­ma­tet är milt och un­der var­ma som­mar­da­gar är tem­pe­ra­tu­ren för­vå­nans­värt sval. Sjön har sin väst­li­ga del i re­gi­o­nen Pi­e­mon­te, den öst­li­ga i Lom­bar­dia och högst upp i norr fort­sät­ter Lago Maggiore rakt in i Schweiz.

Trots att det är mitt i som­ma­ren lig­ger fort­fa­ran­de Al­per­nas högs­ta bergs­top­par täck­ta i snö.

Från den nor­ra de­len av Can­no­bio, pre­cis norr om små­båts­ham­nen

bre­der Li­do Beach ut sig runt he­la ud­den. Tvärs över sun­det lig­ger någ­ra av Can­no­bi­os cam­ping­plat­ser.

UN­DER VAR­MA da­gar är det fullt på stran­den, men så här i för­sä­song är vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren upp­fris­kan­de, i syn­ner­het vid bad­plat­sen där smält­vat­ten från alp­top­par­na run­tom­kring rin­ner ut i sjön pre­cis mel­lan Li­do Beach och Cam­ping Ri­vi­e­ra.

Läng­re sö­derut är vär­men en helt an­nan. Att re­sa till Lago Maggiore un­der ju­ni må­nad är op­ti­malt.

Tem­pe­ra­tu­ren är ena­stå­en­de och många cam­ping­plat­ser och re­stau­rang­er har än­nu in­te höjt pri­ser­na in­för hög­sä­song­en. Dess­utom är det fullt möj­ligt att hit­ta bo­en­de spon­tant även om många cam­ping­plat­ser är full­bo­ka­de un­der he­la sä­song­en. All­ra bäst är na­tur­ligt­vis om man för­bo­kar plats hem­i­från.

Att äls­ka mat är en för­ut­sätt­ning för att tri­vas i Italien. Det mesta är hem­gjort och det som trans­por­te­ras läng­re än tret­tio mil räk­nas i prin­cip som im­port. Ita­li­e­nar­na är stol­ta för sin mat och fa­mil­jetra­di­tio­ner­na går i arv i ge­ne­ra­tio­ner.

Ba­ra ett sten­kast från Pla­za Café i Can­no­bio säl­jer Gu­i­sep­pe ”Pep­pe” Sisto de­li­ka­tes­ser från nor­ra Italien. Sa­la­mi och tor­kad skin­ka vid si­dan om oli­ver, vin, ol­jor och sol­tor­ka­de to­ma­ter.

– Det finns ing­et an­nat land som slår Ita­li­ens ri­ka ut­bud av de­li­ka­tes­ser. Vi har allt. Sma­ker, histo­ria, tra­di­tion och fan­tas­tis­ka hant­ver­ka­re som för­äd­lar Eu­ro­pas bäs­ta rå­va­ror, sä­ger Pep­pe Sisto och slår in någ­ra sa­la­mi­kor­var i vax­at pap­per, pre­cis som man gjor­de i svens­ka han­dels­bo­dar på fem­ti­o­ta­let. ”Det blir tio eu­ro. Näs­tan gra­tis”, sä­ger Pep­pe och ler.

HE­LA DEN gam­la bykär­nan är som en la­by­rint av sma­la sten­sat­ta grän­der. Här och var finns hem­trev­li­ga re­stau­rang­er, lju­va kafé­er och en och an­nan bu­tik som får shop­ping­lus­tan att spi­ra. En bit upp på Via Um­ber­to, rakt väs­ter om 1400-tals ho­tel­let Pi­ro­ni ser­ve­rar Tea på

Det finns ing­et an­nat land som slår Ita­li­ens ut­bud av de­li­ka­tes­ser.

Gu­i­sep­pe ”Pep­pe” Sisto

i säl­jer lo­ka­la de­li­ka­tes­ser Can­no­bio.

Poo­len på Cam­ping­en Del So­le i Can­no­bio.

Det är trångt men my­sigt på Cam­ping Del So­le i Can­no­bio.

Cam­ping Li­do, Vi­a­le del Li­do 5, Can­ne­ro.

My­si­ga grän­der i den me­del­ti­da sta­den Can­no­bio.

li­te skin­ka häng­er i ta­ken

Luft­tor­kad varstans i Italien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.