CAMPINGTIPS I norr hit­tar vi här­li­ga Camp Vi­king!

Sät­ter du vär­de på av­kopp­ling, vac­ker na­tur och möj­lig­he­ten att kun­na ta så­väl mor­gon- som kvälls­dopp? Då ska du sty­ra ko­san mot Gällö och Camp Vi­king. Vi be­sök­te den åretrunt-öpp­na cam­ping­en en här­lig som­mar­dag.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 1.17 - NICLAS SJÖQVIST (text och fo­to)

Camp Vi­king är en lugn oas där man bor med Landsom­fjär­den som när­mas­te gran­ne.

Visst kan det ibland ver­ka som att vis­sa da­gar är gjor­da för att spen­de­ra på en cam­ping? De där da­gar­na då som­mar­so­len sam­sas med vi­ta moln på en an­nars blå him­mel och vin­den ver­kar ha sprung­it och gömt sig. Just en så­dan dag rul­lar vi in på Camp Vi­king. Det är mitt i ju­li och at­mo­sfä­ren är här­ligt frid­full på om­rå­det. Luft­tem­pe­ra­tu­ren är så där be­hag­lig att be­ho­vet av att vis­tas utom­hus ald­rig av­tar. Ef­tersom det är lunch­tid loc­kas vi där­med att slå oss ned på ute­ser­ve­ring­en till cam­ping­ens egen re­stau­rang, Bist­ro Beaucoup de Bla Bla. Här har vi en un­der­bar ut­sikt över Landsom­fjär­den som lig­ger spe­gel­blank sånär som på någ­ra små krus­ning­ar.

VID VAT­TEN­BRY­NET hu­se­rar Fri­lufts­främ­jan­det da­gen till ära.

De är i full färd med att ar­ran­ge­ra en prö­va-på-dag i padd­ling­ens tec­ken, så vi ser hur färg­gla­da ka­ja­ker gli­der ut på vatt­net med jäm­na mel­lan­rum. Det ser ro­fyllt ut.

– Var­så­go­da, här kom­mer er mat. Smak­lig mål­tid, öns­kar re­stau­rang­ens ser­vi­tris.

Fram­för oss har vi varsin tall­rik med älg­färs­bif­far, klyft­po­ta­tis, svamp­sås och ling­on. Ma­ten är yt­terst väl­la­gad och vi nju­ter i ful­la drag där vi sit­ter och blic­kar ut över sjön.

ME­DAN VI småpra­tar ser vi hur ett äld­re par tar sig ett dopp från bryg­gan. Lä­get vid Landsom­fjär­den är just det som gör Camp Vi­king till en så my­sig och om­tyckt cam­ping. Trots att E14 går pre­cis in­till stör in­te tra­fi­ken för fem öre. Det be­ror del­vis på att de hög­res­ta gra­nar­na och tal­lar­na ska­par en my­sig in­ram­ning som även fun­ge­rar lju­di­so­le­ran­de.

Det E14 er­bju­der, istäl­let för stö­ran­de bul­ler, är möj­lig­he­ten att snabbt ta sig till se­värd­he­ter och ak­ti­vi­te­ter i om­nej­den. Här har man, via E14, knappt fy­ra mil till Ös­tersund norrut och knappt 14 mil till Sundsvall sö­derut. Dess­utom finns en hel del att gö­ra och upp­täc­ka i cam­ping­ens ome­del­ba­ra när­het såsom en al­pin ski­dan­lägg­ning, längd­ski­dåk­nings­spår, mo­tions­slinga, vand­rings­led, båt-, ka­no­toch cy­kelut­hyr­ning, sport­fis­ke och ba­stu.

– Det finns kaf­fe där in­ne ock­så, sä­ger ser­vi­tri­sen me­dan hon ploc­kar bort vå­ra län­sa­de tall­ri­kar.

EF­TER EN my­sig lunch med kaf­fe på ma­ten tar vi mät­ta och be­låt­na en rund­vand­ring in­ne på cam­ping­en. Sjön lö­per ut­med cam­ping­ens öst­ra si­da och vi slås av att i stort sett samt­li­ga plat­ser har sjö­ut­sikt.

Lägg där­till att en stor an­del av plat­ser­na lig­ger ett par yn­ka me­ter från strand­kan­ten och det är in­te sär­skilt svårt att för­stå var­för många väl­jer att be­sö­ka den­na året-runt-öpp­na cam­ping.

Här bor man på fro­di­ga gräsy­tor med hög­res­ta barr­träd och sjön in­på hus­knu­ten.

Nå­gon har spänt upp en häng­mat­ta mel­lan två tal­lar och det är in­te ut­an att man ler vid tan­ken på att lig­ga där och lä­sa en god bok den­na still­sam­ma dag vid sjön.

Fle­ra hus­bi­lar och hus­vagn­se­ki­page har ta­git plats på de fi­nas­te plat­ser­na på förs­ta par- kett, där det hem­trev­li­ga lju­det av pors­lin­s­lam­mer hörs un­der mar­ki­ser och in­i­från för­tält.

In­till re­cep­tio­nen finns en li­ten men trev­lig lek­plats med gung- och klät­ter­ställ­ning, sand­lå­da och bas­ket­korg. I sam­ma hus som re­cep­tio­nen lig­ger nyss nämn­da Bist­ro Beaucoup de Bla Bla som har full­stän­di­ga rät­tig­he­ter och gott om sitt­plat­ser.

He­la bygg­na­den ger ett myc­ket fräscht in­tryck.

CAMP VI­KING är en lugn oas där man bor med Landsom­fjär­den som när­mas­te gran­ne.

Den som har smak för oli­ka sor­ters ak­ti­vi­te­ter hit­tar ett brett ut­bud un­der he­la året. Och vill man kän­na på stads­puls lig­ger var­ken Ös­tersund el­ler Sundsvall sär­skilt långt bort.

Kanske ska du på en re­sa ge­nom Sve­ri­ge via E14 in­om en snar fram­tid? Pas­sa då på att slå dig till ro i Gällö på Camp Vi­king. Be­sö­ket på den­na my­si­ga cam­ping kom­mer högst tro­ligt att sät­ta guld­kant på re­san.

På Camp Vi­king bor du med Landsom­fjär­den som när­mas­te gran­ne. I prin­cip samt­li­ga plat­ser har sjö­ut­sikt.

Högt­fly­gan­de pla­ner? Nå­gon har ta­git vat­ten­lek till en ny ni­vå.

Hus­vagn­se­ki­page med smak för fi­nas­te sor­tens ut­sikt.

Padd­ling är en po­pu­lär ak­ti­vi­tet på Landsom­fjär­den.

En glimt av frä­scha Bist­ro Beaucoup de Bla Bla som har ut­sökt mat och full­stän­di­ga rät­tig­he­ter.

Älg­färs­bif­far, klyft­po­ta­tis, svamp­sås och ling­on. Ser­ve­ras med sjö­ut­sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.