Elnagh I-Loft 530

Elnagh har de se­nas­te åren mo­der­ni­se­rat si­na bi­lar och nu har tu­ren kom­mit till den helin­te­gre­ra­de I-Loft. Vi tes­tar 530 som är en av fy­ra mo­del­ler i se­ri­en.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 1.17 - MIKAEL GALVÉR (text och fo­to)

Det är bra, så ska det va­ra i en ny bil kan man tyc­ka.

Vi be­sö­ker Hob­by Fri­tid i Ten­hult och tes­tar en ry­kan­de färsk bil från Elnagh. Den helin­te­gre­ra­de gam­la tro­tjä­na­ren Mag­num har er­satts av en ny se­rie med det mo­dernt kling­an­de nam­net I-Loft. Fy­ra mo­del­ler finns att väl­ja på och vi tes­tar I-Loft 530 som har hö­ga lång­bäd­dar. I lik­het med mo­del­len 581, som har que­en­bed, är bi­len 744 cm lång. Se­ri­en full­än- das av de två sju­me­ters­bi­lar­na 450, som har tvär­ställd dub­bel­säng, och 529 som är en kor­ta­re va­ri­ant av vår test­bil.

I-LOFT BYGGS på Fi­at Duca­to med fö­re­ta­gets lå­ga och bak­till bred­spå­ri­ga cam­ping­chas­si. Stan­dard­mo­del­len har total­vik­ten 3 500 kg. Lastvik­ten blir in­te så im­po­ne­ran­de med det chas­sit men det går att väga upp det till 3 650 kg. Som till­val finns även chas­sin med total­vik­ten 4 250 och 4 400 kg.

PÅ VÄGEN är bi­len trev­lig att kö­ra och bju­der in­te på någ­ra di­rek­ta över­rask­ning­ar. Ma­nu­ell lå­da är stan­dard, men test­bi­len har ut­rus­tats med Fi­ats nya Eu­ro 6 mo­tor med 150 hk. Mo­torn känns fak­tiskt li­te rap­pa­re än den ti­di­ga­re mo­torn med 150 hk.

Men det är svårt att sä­ga tvär­sä­kert för jag är van att kö­ra en ful­las­tad bil och test­bi­len är tom.

MÖ­BLE­MANG­ET i den­na helt nya bil ger in­te ifrån sig ett en­da stö­ran­de ljud un­der färd. Det är bra, så ska det va­ra i en ny bil kan man tyc­ka. Hur det lå­ter om 4 000 mil är na­tur­ligt­vis omöj­ligt att sä­ga re­dan nu.

Li­te ex­tra lyx från till­be­hörs- lis­tan finns vid fö­rar­plat­sen. Skinn­klädd ratt och väx­elspak är ett rik­tigt skönt till­val som känns pris­värt för 2040 kro­nor. Det finns även oli­ka mul­ti­me­di­a­lös­ning­ar att väl­ja på i oli­ka pris­klas­ser. Den som sit­ter i den­na bil har jag svårt att få grepp på.

Det är märk­ligt att det ska va­ra så svårt att gö­ra lätt­för­stå­e­li­ga mul­ti­me­di­a­lös­ning­ar. Visst är det en va­ne­sak och det finns in­struk­tions­bok, men det finns så myc­ket an­nat att hål­la koll på i dag så tå­la­mo­det try­ter lätt. Back­ka­me­ran som in­går i pa­ke­tet är högt pla­ce­rad på bak­stam­men och det är bra.

JAG KLI­VER ur bi­len och pro­me­ne­rar runt till bo­del­sen­trén. På vägen pas­se­rar jag bi­lens ny­de­sig­na­de front med LED-be­lys­ning och mer där­till. Bo­dels­dör­ren har föns­ter, en skräp­korg och lå­set har två lås­punk­ter. In­nan­för dör­ren finns mygg­näts­dörr, trap­pa med två steg samt en led­stång.

Nå­got som sak­nas in­nan­för dör­ren är kläd­kro­kar men upp­till hit­tar jag ett fack som är la­gom stort för min keps. På väg­gen bred­vid dör­ren, och även på and­ra stäl­len in­ne i bi­len, finns prak­tis­ka för­va-

rings­fic­kor för små­pry­lar vil­ket är myc­ket väl­kom­met. Ibland vill man snabbt få väck små­pry­lar som lig­ger och dräl­ler när man ska iväg. Det gäl­ler ba­ra att kom­ma ihåg var man lagt dem!

BAKOM FÖ­RAR­PLAT­SEN

finns bi­lens mat­bord som är av pelar­typ och har en ski­va som kan vri­das och skju­tas med ett en­kelt en­hands­grepp. Den bak­re färdsof­fan är skönt stop­pad men som van­ligt aning­en rak i ryg­gen för läng­re fär­der.

Helt to­kigt sit­ter jag dock in­te. Det finns näm­li­gen kud­dar som hålls på plats med kard­bor­re­band och som fyl­ler ut min väl till­tag­na svank på ett bra sätt. He­la sitt­grup­pen är ex­tra­ut­rus­tad med kläd­sel i skin­ni­mi­ta­tion som är en­kel att tor­ka av.

Kö­ket är L-for­mat och är ut­rus­tad med en trelå­gig spis. Disk­hon och blan­da­ren i kö­ket är av me­tall.

Det finns gott om för­va­rings­plats här men på det sto­ra he­la är det gans­ka stan­dard­be­to­nat. Ett apo­te­kar­skåp med gal­ler­hyl­lor ger ett plus men det sak­nas en lät­till­gäng­lig ar­bets- och av­ställ­nings­y­ta. En kul de­talj vid kö­ket är den fint de­ko­re­ra­de skjut­dör­ren som skär­mar av bi­lens främ­re del från de pri­va­ta­re de­lar­na bak­till.

TO­A­LET­TEN och duschen hu­se­rar på varsin si­da mel­lan kök och sov­rum. Duschen är gans­ka raf­figt ut­for­mad med snyggt be­lyst de­kor. Dusch­ka­ret kan täc­kas med en iläggs­bit vil­ket gör gol­vet plant.

På to­a­let­ten finns allt som be­hövs för en trev­lig var­dag där.

Han­duks­hål­la­re, vrid­bar to­a­sits, stort fros­tat föns­ter och gott om för­va­ring. Hand­fa­tet är av plast men även den­na blan­da­re är av me­tall. Li­te ex­tra lyx finns i form av tand­borst­mugg och tvål­flas­ka av glas som är ned­sänk­ta i hål som frästs i bänk­ski­van.

Längst bak finns de två lång­bäd­dar­na som kan bäd­das ihop med hjälp av en stor madrass­bit och en ply­wood­ski­va som bas. Ski­van är ty­värr li­te för stor för att få plats i den störs­ta gar­de­ro­ben un­der säng­ar­na så ga­ra­get är det ut­rym­me som åter­står för pass­bi­ten.

För­slagsvis i en plast­säck så den in­te blir smut­sig. Säng­ar­na är 196 och 192 cm långa. För de som be­hö­ver en läng­re säng kan man so­va på tvä­ren om pass­bi­ten sätts på plats. Säng­en blir då 222 cm lång.

Säng­bott­nar­na är enk­la att re­sa och hål­la up­pe med hjälp av gas­fjäd­rar för att kom­ma åt den för­va­ring som finns un­der dem. Vid säng­dags nås bäd­dar­na en­kelt med hjälp av en trap­pa med två steg, det öv­re ste­get har även för­va­ring.

ELNAGH BYG­GER bo­de­lens väg­gar, tak och golv med en tek­nik de kal­lar iTech 4.0. Det in­ne­bär att det in­te finns nå­got trä som kan rutt­na i kon­struk­tio­nen och iso­le­ring­en är av fukt­re­si­stent

Pro­ble­met med tom­ma ga­sol­flas­kor mi­ni­me­ras.

sty­ro­fo­am vil­ket är ex­tru­de­rad po­ly­s­te­rol, el­ler XPS-skum, kärt barn har många namn.

Yt­ter- och in­ner­skik­tet är av GFK (glas­fi­ber) och är lim­ma­de med två­kom­po­nents­lim. I bo­de­len lig­ger en PVC-mat­ta som upp­ges va­ra halkre­si­stent och rep­tå­lig.

Nå­got som skil­jer den­na bil från många and­ra är att den har en vär­me­pan­na som drivs av die­sel istäl­let för gas. Pan­nan är från till­ver­ka­ren We­bas­to och den är mon­te­rad un­der bo­de­len i höjd med sitt­grup­pen.

Den störs­ta för­de­len med en die­sel­vär­ma­re är ut­an tve­kan att pro­ble­met med tom­ma ga­sol­flas­kor mi­ni­me­ras. Bräns­let kom­mer från die­sel­tan­ken och det kan va­ra en bra ide att väl­ja en bräns­le­tank med 125 li­ters vo­lym. För­bruk­ning­en upp­ges va­ra mel­lan 0,18-0,42 li­ter per tim­me be­ro­en­de på ute­tem­pe­ra­tur. I kom­bi­na­tion med sol­cel­ler på ta­ket har man då go­da för­ut­sätt­ning­ar för en au­to­nom till­va­ro.

HELT UT­AN ga­sol kla­rar man sig dock in­te. Kyl­skåp, spis och varm­vat­ten­be­re­da­re krä­ver ga­sol men de drar li­te i jäm­fö­rel­se med upp­värm­ning­en. Så man kla­rar sig väl­digt länge med en­dast en P11 ga­sol­flas­ka. Ga­sol­fac­ket är dock li­ka stort som i van­li­ga ”gas­bi­lar” men man spar cir­ka 20 kg vikt med en flas­ka mind­re i bi­len.

I-Loft är helt klart ett lyft i för­hål­lan­de till fö­re­gång­a­ren Mag­num. Smar­ta­re, snyg­ga­re och för kun­der­na hyf­sat för­mån­ligt pris­satt. I grundut­fö­ran­de kan den an­ses va­ra bil­lig men i takt med att till­be­hör ad­de­ras sti­ger pri­set, of­ta i takt med att lastvik­ten sam­ti­digt mins­kar. Die­sel­vär­ma­ren från We­bas­to är även ett in­tres­sant om än in­te nytt grepp. För de som fö­re­drar en tra­di­tio­nell vär­ma­re från Tru­ma finns det som till­val.

Smar­ta­re, snyg­ga­re och för­mån­ligt pris­satt.

r, ram­föns­te ruk­tion, vägg­konst Träfria

pris. re­la­tivt lågt

be­ro­en­de­på kan va­ra låg( Lastvik­ten total­vikt).

Lå­sen till ga­ra­get går att öpp­nas med ett fing­er om man vill.

Mjukt run­dat vin­kel­kök med en spis med tre lå­gor. Un­der disk­hon ett typ av apo­te­kar­skåp. Dör­ren skul­le kanske va­ra hö­ger­hängd?

Luf­tigt och ljust i bi­lens främ­re del. Här är det lätt att tri­vas.

To­a­de­len är väl­ut­rus­tad med bland an­nat stång för hand­du­ken.

Dusch­ka­ret kan bli plant med hjälp av en lös golv­bit.

En­trén är fint de­sig­nad men som så of­ta sak­nar vi kro­kar.

We­bas­to har en ny di­gi­tal dis­play till die­sel­vär­ma­ren.

Gans­ka läc­kert de­sig­nad orm in­ne i den rym­li­ga duschen.

Bå­de disk­ho och köks­blan­da­ren är av me­tall i Elnagh I-Loft.

Två säng­ar som en­kelt går att bäd­da ihop och det finns även gott om för­va­rings­möj­lig­he­ter.

längst fram är be­kvämt och har två bra läslam­por.

I-Loft är ett re­jält lyft jäm­fört med den ti­di­ga­re Mag­num.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.