Ford lan­se­rar sid­vinds­sta­bi­li­se­ring

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

I NYA Tran­sit och Tran­sit Custom har Ford lan­se­rat en sid­vinds­sta­bi­li­se­rings­tek­nik som hjäl­per fö­ra­ren vid kraf­tig sid­vind. Det tek­nis­ka sy­ste­met an­vän­der sen­so­rer som lä­ses av 100 gång­er per se­kund för att upp­täc­ka vind­by­ar. När sy­ste­met upp­täc­ker en stark vind tar det mind­re än 200 mil­li­se­kun­der för det att ak­ti­ve­ras och för­sik­tigt lå­sa hju­len på ena si­dan för att hjäl­pa fö­ra­ren att hål­la sig i sin fil.

– Ing­en gil­lar käns­lan när for­do­net fång­as av en vind­by, el­ler när du pas­se­rar nä­ra en last­bil i hög has­tig­het. Den nya tek­ni­ken kommer hjäl­pa till att gö­ra kör­ning­en mind­re stres­san­de, sä­ger Marc Su­er­mann på Ford Eu­ro­pa.

Sid­vinds­sta­bi­li­se­ring­en blir stan­dard på mo­del­ler­na Tran­sit och Tran­sit Custom. i skå­put­fö­ran­de. Huruvi­da sy­ste­met även kommer att an­vän­das till hus­bi­lar bygg­da på for­do­nen åter­står att se. I en del fall är det av oli­ka skäl inte möj­ligt att ha sam­ma sä­ker­hets­sy­stem på hus­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.