Vä­gens hjäl­te ska ut­ses

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

KLI­MA­TET bi­lis­ter­na emel­lan kan vara ky­ligt skri­ver Goody­e­ar när de star­tar ini­ti­a­ti­vet Vä­gens hjäl­te. I söd­ra Sve­ri­ge upp­ger 39 pro­cent att de är vil­li­ga att stan­na och hjäl­pa en med­tra­fi­kant me­dan mot­sva­ran­de siff­ra i norr är 60 pro­cent.

– Vi vill upp­märk­sam­ma de vän­li­ga sjä­lar där­u­te som gär- na hjäl­per and­ra, sä­ger So­fia Koski, nor­disk mark­nads­chef på Goody­e­ar.

Fram till sista feb­ru­a­ri 2017 har du chans att no­mi­ne­ra dig själv el­ler nå­gon an­nan som gjort en god gär­ning i tra­fi­ken – stort som smått. Den 15 april av­görs täv­ling­en.

Läs mer på www.va­gens­h­jal­te.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.