Malibu 640 LE

Den ser näs­tan nätt ut bland de sto­ra hus­bi­lar­na på par­ke­ring­en och den svar­ta lac­ken ger den en tuff, spor­tig ka­rak­tär. Med en die­sel­mo­tor på 180 hk är Malibu rap­pa­re än fler­ta­let hus­bi­lar men mest har den com­pact living med kva­li­tet och bra lös­ning­ar so

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 2.17 - MA­RI­AN­NE STER­NER (text) MI­KAEL GALVÉR (foto)

Det blir luf­tigt och gott om plats för be­nen.

Den tys­ka till­ver­ka­ren Cart­ha­go har se­dan ett par år även mär­ket Malibu på re­per­to­a­ren För­ra året lan­se­ra­des hel- och hal­vin­te­gre­ra­de Malibu-mo­del­ler, men in­led­nings­vis lan­se­ra­des de som en lyx­ig kom­pakt­bil, el­ler plå­tis som de även kal­las.

Det är i grund och bot­ten en Fi­at Duca­to skåp­bil med stor skjut­dörr på si­dan och två sto­ra dör­rar bak­till, vil­ka ger ett fritt in­trä­de till lastut­rym­met un­der säng­ar­na.

Ka­ros­sen finns i tre läng­der; cir­ka 540, 600 och 640 cen­ti­me­ter. Ex­em­pla­ret som vi prov­kört är den längs­ta, egent­li­gen 636 cen­ti­me­ter, och den har plats för två 196 cen­ti­me­ter långa en­kel­säng­ar. (Den kor­tas­te ver­sio­nen har en dub­bel­säng på tvä­ren.)

Malibu Van mark­nads­för som en plå­tis med det lil­la extra. Plan­lös­ning­en skil­jer sig dock i prin­cip inte från de fles­ta and­ra hus­bi­lar. Bakom fö­rar­sto­len finns en sof­fa med bil­bäl­ten för två per­so­ner och ett bord. Säng­ar­na är pla­ce­ra­de längst bak och i mit­ten smal­nar gol­vy­tan av med to­a­lett, gar­de­rob och kyl­skåp.

Käns­lan i luc­kor och lå­dor är ovan­ligt ge­di­gen och skåp­dör­rar­nas gång­järn är av rik­tig me­tall – en li­ten de­talj som ger

ett extra kva­li­tets­in­tryck.

Vad som inte syns, men känns – och hörs – är hur in­red­ning­en är byggd. Möb­ler­na av ply­wood har fo­gats sam­man med bå­de skru­var och tap­par, som rik­ti­ga möb­ler. Det är väl­gö­ran­de fritt från knirk och gnis­sel i bi­len.

ATT HÅL­LA

ord­ning i Malibu är inte svårt. Ett ti­o­tal skåp med dör­rar och många öpp­na fack rym­mer det mesta ett resande par kan tän­kas ha med sig. Om det ska fär­das pas­sa­ge­ra­re även i dub­bel­sof­fan går bor­det att ha­ka av och stu­va in i ett skåp ovan­för fö­rar­hyt­ten. Då blir det luf­tigt och gott om plats för be­nen.

Pas­sa­ge­rar­na har en fin ut­sikt ge­nom ett stort si­do­föns­ter vid sof­fan, vil­ket kanske kan kom­pen­se­ra li­te för den obe­kvämt vin­kel­rä­ta sitt­ställ­ning­en.

SKJUTDÖRREN

på si­dan är så bred, att öpp­ning­en når till kö­ket och den tvålå­gi­ga spi­sen. För­hopp­nings­vis kan en del ma­tos där­med väd­ras ut, för nå­gon spis­fläkt finns inte. Köks­de­len är dock prak­tisk för att vara så kompakt. Det går att fäl­la upp en extra ar­bets­ski­va vid si­dan och täck­plat­tan för disk­hon kan fäs­tas upp som en hyl­la på väg­gen vil­ket ger li­te extra av­ställ­nings­y­ta. Un­der spi- sen finns tre sto­ra lå­dor för be­stick, kok­kärl och torr­va­ror. De har mjuk­stäng­ning – än­nu en de­talj som ger kva­li­tets­käns­la. Mitt emot spi­sen, un­der sof­fan, göm­mer sig än­nu en rymlig lå­da för lättåt­kom­li­ga köksat­ti­ral­jer el­ler skor för den de­len.

ATT KOM­MA

åt va­ror­na i kyl­skåpet är där­e­mot mer obe­kvämt. Det 65 li­ter sto­ra skå­pet sit­ter ne­re vid gol­vet, un­der

Säng­ar­na är höga och un­der dem finns ett re­jält lastut­rym­me.

gar­de­ro­ben, där gång­en är som sma­last och man får hu­ka djupt för att tit­ta in i skå­pet. Det finns en lös­ning där gar­de­rob och kyl­skåp by­ter plats, i ett ut­rust­nings­pa­ket för 15 000 kr. Då byts ock­så 65-li­ter­skå­pet ut mot ett 80 li­ters ab­sorp­tions­kyl­skåp.

TILL TO­A­LET­TEN

le­der en skjut­dörr som har den för­de­len att den inte bloc­ke­rar gång­en mel­lan bo- och sov­del. To­a­let­tut­rym­met är inte stort, men en klu­rig lös­ning gör det ovan­ligt rym­ligt än­då. Själ­va to­a­s­to­len går att skju­ta in i ett ut­rym­me un­der fo­tän­den på ena säng­en.

Då blir det sväng­rum för alla hy­gi­enöv­ning­ar. För att inte den som du­schar ska stän­ka ned he­la in­red­ning­en, går ut­rym­met att klä in med plast­pa­ne­ler som står hop­skjut­na och hop­fäs­ta med tryck­knap­par när de inte be­hövs. Li­te pyss­ligt är det, men det spar tork­nings­jobb.

PROVBILEN,

Malibu 640 LE, är in­redd med två långa säng­ar längst bak. För att man ska kom­ma åt att läg­ga sig och bäd­da be­kvämt har säng­ar­na gjorts sma­la­re i fo­tän­den, vil­ket öpp­nar en li­ten gång mel­lan dem.

Hur det går att få pass­form på un­der­la­ka­nen i de ore­gel­bun­det for­ma­de säng­ar­na ska vi kanske lämna där­hän. I provbilen låg ett par extra, van­li­ga bädd­madras­ser, vil­ket kanske kan vara en lös­ning.

Säng­ar­na är höga och un­der dem finns ett re­jält lastut­rym­me där pry­lar­na är lät­ta att han­te­ra tack va­re de sto­ra bak­dör­rar­na. Det går till och med att få med sig rik­tigt höga gre­jor, ex­em­pel­vis cyklar, ge­nom att säng­ar­na kan fäl­las upp mot väg­gen.

Trots bi­lens kom­pak­ta mått är den be­kväm och en­kel att bo i. Stor­le­ken gör den ock­så smi­dig att kö­ra, även på trånga stads­ga­tor. Fi­at Duca­to är ju en po­pu­lär stads­trans­port­bil och den här är inte stör­re. Sä­ker­he­ten är ac­cep­ta­bel.

I stan­dard­ut­rust­ning­en in­går lås­nings­fria brom­sar och an­tisladd­sy­stem, men ba­ra krock­kud­de på fö­rar­si­dan. Ska även pas­sa­ge­ra­ren skyd­das av en kud­de får man köpa till ett pa­ket för 22 700 kro­nor, men då in­går även bland an­nat 120 li­ters bräns­le­tank, fart­hål­la­re, kli­matan­lägg­ning i fö­rar­hyt­ten och par­ke­rings­sen­so­rer bak­till.

Stan­dard­mo­torn i Malibu är en Fi­at­die­sel på 2,3 li­ter och 130 hk. Provbilen var be­tyd­ligt vas­sa­re ut­rus­tad med en 3,0-li­ters­die­sel på 180 hk, en upp­gra­de­ring som kos­tar 47 400 kro­nor. Test­bi­len är en 2016-mo­dell och det var det sista året som Duca­to le­ve­re­ra­des med 3,0 li­ters mo­to­rer.

Från och med 2017 är det 180-häs­tarsver­sio­nen med en mo­di­fi­e­rad 2,3 li­tersmo­tor som ger un­ge­fär sam­ma ef­fekt fast

den är be­tyd­ligt lät­ta­re. Den som kört per­son­bi­lar med 180-häs­tarsmo­to­rer kunde nog för­vän­ta sig att husbilen skul­le ha ett el­digt tem­pe­ra­ment, men nå­gon sport­hus­bil är trots det inte Malibu.

Med en tre­tonska­ross att slä­pa på får även den star­ka mo­torn an­stränga sig. Att hål­la jämn fart med tra­fi­ken på mo­tor­vä­gen är dock inga pro­blem och för den som tän­ker kö­ra myc­ket i bergland­skap kan det vara bra med någ­ra extra häs­tar, men för van­lig se­mesterlunk räc­ker nog stan­dard­mo­torn.

I PROVBILEN

var die­sel­mo­torn ihop­kopp­lad med en au­to­mat­väx­lad, sex­ste­gad lå­da – som kos­tar 23 300 kr extra – och den hjäl­per knap­past upp ac­ce­le­ra­tio­nen. Väx­el­by­te­na sker så lång­samt att bi­len näs­tan brom­sar upp.

Grund­pri­set för en Malibu Van – den kor­tas­te ver­sio­nen – är 556 625 kro­nor men den långa mo­dell som vi prov­kört bör­jar på un­ge­fär 600 000 kro­nor med 130 hk die­sel­mo­tor.

Det finns dock ut­rust­ning och in­red­ning­ar i näs­tan all oänd­lig­het att köpa till och ka­ros­sen går att få i tio oli­ka fär­ger. Provbilen var myc­ket väl­ut­rus­tad med di­ver­se pa­ket och trots att den gått 650 mil lig­ger pri­set på 669 000 kro­nor.

ng­ar, de­talj­lös­ni ns­la, bra kva­li­tets­kä Fin kö­ra.

e, smi­dig att lastut­rymm flex­i­belt

xau­to­matvä pla­ce­ring, Kyl­skåpets ling­en.

Ma­ri­an­ne Ster­ner har ti­di­ga­re va­rit test­chef på tid­ning­en Vi Bi­lä­ga­re och har även täv­lat i ral­ly. Hun­den Stu­re häng­er gi­vet­vis med på tes­ter­na!

In­red­ning med snyg­ga trä­pa­ne­ler och många ljus­punk­ter. En rund, ut­fäll­bar ski­va gör bor­det stör­re. Stu­re gil­lar sto­len!

Ett fot­steg gli­der ut elekt­riskt och gör in­ste­get be­kvämt.

De 196 cm långa säng­ar­na är sma­la­re i fo­tän­den, vil­ket gör det lät­ta­re att kli­va upp – men svå­ra­re att hit­ta pas­san­de la­kan.

Med to­a­lett­sto­len ur vägen blir det sväng­rum i duschen.

En upp­fäll­bar li­ten ar­bets­bänk un­der­lät­tar mat­lag­ning­en.

Med upp­fäll­da säng­ar går det att ta med cyklar på re­san.

To­a­lett­sto­len kan skju­tas in i en öpp­ning i väg­gen.

Många fack av oli­ka stor­lek gör det lätt att hål­la ord­ning.

Li­tet men funk­tio­nellt kök. Täck­plat­tan över disk­hon blir hyl­la till hö­ger.

Un­der sof­fan finns en lå­da med gott om plats för nöd­vän­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.