Knaus Tra­ve­li­no

Or­det ny­het är fli­tigt miss­bru­kat i den­na bransch men i det­ta fall är det verk­li­gen frå­gan om nå­got helt nytt. Med en ny kon­struk­tions­tek­nik som ger im­po­ne­ran­de låg vikt är det kanske till och med en mil­stol­pe vi drar bakom bi­len.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 2.17 - VE­SA RIIHINEN (text och foto)

Istort sätt alla sku­tor i kon­cer­nen KnausTab­berts flot­ta seg­lar just nu i stark med­vind. Nor­malt sätt bru­kar ut­veck­ling­en av nya pro­duk­ter av­stan­na li­te hos många till­ver­ka­re vid så­da­na pe­ri­o­der, men hos Knaus gäl­ler det mot­sat­ta.

Pre­cis som många and­ra till­ver­ka­re vill även Knaus ska­pa pro­duk­ter med ett sär­skilt vik­tigt mål: att få nya kund­grup­per, främst unga män­ni­skor, in­tres­se­ra­de av fri­tids­for­don. De vik­ti­gas­te verk­ty­gen för Knaus ver­kar vara lätt vikt samt ett rim­ligt pris.

Ett del­mål i den­na strä­van är den ny­li­gen fär­dig­ställ­da Tra­ve­li­no som har en helt ny kon­struk­tions­tek­nik. Tra­ve­li­no har, i oli­ka sta­di­er av full­än­dan­de, un­der de se­nas­te åren pre­sen­te­rats på oli­ka mäs­sor. Många und­ra­de om det verk­li­gen skul­le bli nå­got av det he­la, men nu är den änt­li­gen klar för för­sälj­ning. Vag­nen har total­vik­ten 750 ki­lo och är un­ge­fär 2x4 me­ter (in­ner­mått). Det kan lå­ta li­tet men i sam­man­hang­et är den ut­an tve­kan störst i klas­sen sett till vik­ten.

DEN NYA tek­ni­ken ba­se­ras på ult­raljuds­svets­ning som re­dan

i fle­ra år har ut­nytt­jats in­om bland an­nat bil- och båt­byg­gan­det. Det är egent­li­gen smått kons­tigt att tek­ni­ken inte hit­tat sin väg till fri­tids­for­don ti­di­ga­re. Det förs­ta pa­tent som har med ult­raljuds­svets­ning att gö­ra sök­tes re­dan år 1965.

TRA­VE­LI­NO STÅR på ett chas­si från till­ver­ka­ren BPW och är av del­ta-typ (v-for­mat). Jäm­fört med tra­di­tio­nel­la chas­sin är det nya 30 pro­cent lät­ta­re. På chas­sit har man mon­te­rat en ult­raljuds­svet­sad ram som be­lagts med ett yt­ter­skikt av glas­fi­ber. Ra­men ut­rus­tas se­dan med golv, tak och väg­gar som byggts i så kal­lad bika­ke­ras­ter­tek­nik, ett möns­ter som även finns på vag­nens ytt­re de­sign.

Bika­ke­ras­ter­tek­ni­ken känns igen från mö­bel­kon­struk­tion. En be­fo­gad frå­ga är hur det går med iso­le­rings­e­gen­ska­per­na? Ka­ross­kon­struk­tio­nen gör det dock enkla­re att hit­ta op­ti­mal pla­ce­ring av föns­ter, dör­rar och öv­ri­ga luc­kor då kon­struk­tio­nen upp­ges vara själv­bä­ran­de. Dess­utom ger kon­struk­tio­nen bätt­re fukt­mot­stånd än den tek­nik som Knaus an­vän­der till si­na öv­ri­ga vag­nar, som i jäm­fö­rel­se upp­levs gans­ka sten­ål­ders­mäs­si­ga med

si­na trä­reg­lar och fri­go­lit.

EN­TRÉN till vag­nen med den po­ten­ti­ellt ban­bry­tan­de bygg­tek­ni­ken finns bakom hju­lax­eln. Di­rekt till väns­ter in­nan­för dör­ren finns to­a­let­ten som mä­ter 82x76 cm. Hand­fa­tet går att vi­ka upp mot väg­gen vid be­hov av mer rö­rel­seut­rym­me. För­va­ring finns det gans­ka gott om här, li­kaså speg­lar. To­a­dör­ren viks in­åt när ut­rym­met inte an­vänds vil­ket ger bre­da­re pas­sage ut­an­för to­a­let­ten.

I mot­satt hörn bak i vag­nen finns en L-sof­fa som kan bäd­das upp till en säng för två barn el­ler två nykä­ra vux­na. Vid ena än­dan av hörn­sof­fan finns vär­me­pan­nan, en Tru­ma Va­rio He­at eco plus. Un­der sof­fan finns för­va­ring.

Vi­da­re fram­åt i vag­nen finns en gar­de­rob som är 50 cm bred, 58 cm djup och 107 cm hög och är ut­rus­tad med kläd­stång. Fler skåp har pla­ce­rats högt vid ta­ket och med tan­ke på vag­nens stor­lek är de fak­tiskt rik­tigt många. Skå­pen finns i två stor­le­kar: med 48 re­spek­ti­ve 97 cen­ti­me­ters bredd och 30 re­spek­ti­ve 28 cen­ti­me­ters höjd.

KÖKSEN­HE­TEN finns mitt i vag­nen, di­rekt till hö­ger om en­tré­dör­ren. Köks­bän­ken är 91 cm bred och 55 cm djup. Spi­sen har två lå­gor och kommer från Thet­ford. Disk­hon är rik­tigt stor vil­ket gör att av ställ­nings­y­tor­na är be­grän­sa­de.

Un­der köks­bän­ken finns kyl­skåp med 80-li­ters vo­lym följt av en ut­drag­bar lå­da och ett skåp. Kö­ket kan inte kal­las stort men tor­de vara till­räck­ligt för minst två per­so­ner.

I mot­sats till pro­to­ty­pen som vi­sats ti­di­ga­re do­mi­ne­ras front­de­len i test­vag­nen av en tvär­ställd dub­bel­säng. Ti­di­ga­re var det en L-sof­fa även här och tan­ken var att bå­da sov­plat­ser­na skul­le bäd­das upp och ned vid be­hov. (Vi får slänga in en brask­lapp här, det kanske går att bäd­da om även den­na säng, men vi för­stod inte hur.) Men egent­li­gen är det inte helt to­kigt med en stor säng här, det finns gott om för­va­rings­ut­rym­me un­der säng­en. En del av ut­rym­met är ta­get av ga­sol­fac­ket till hö­ger me­dan det till väns­ter finns en 40-li­ters färskvat­ten­tank. Det går även att mon­te­ra en luc­ka i vag­nens vägg här vil­ket ger till­gång till ut­rym­met ut­i­från.

TRA­VE­LI­NO ÄR rik­tigt rymlig med tan­ke på vag­nens vikt­klass. Tak­höj­den in­ne är 196 cm vil­ket gör att de all­ra fles­ta kan gå och stå fritt ut­an att slå hu­vu­det. Vag­nen har fem gans­ka små föns­ter, men som till­sam­mans med två tak­luc­kor ger till­räck-

ligt na­tur­ligt ljus. När det är mörkt finns det gott om be­lys­ning av LED-typ.

TACK VA­RE

vag­nens lå­ga total­vikt kan alla med B-kort dra den­na vagn så länge bi­len och vag­nen inte väger mer än 3 500 ki­lo till­sam­mans. Vi prov­kör­de vag­nen med en Mer­ce­des-Benz GLK 220 CDI med en total­vikt på 2 455 ki­lo. Total­vik­ten på kom­bi­na­tio­nen blev allt­så 3 205 ki­lo. Tra­ve­li­no rul­la­de lugnt och fint och un­der kör­ning­en upp­levs den verk­li­gen inte be­tung­an­de, men den gjor­de sig trots det påmind vid die­sel­pum­pen.

Vi mät­te för­bruk­ning­en med och ut­an vag­nen på en sträc­ka på cir­ka 11 mil. Med vag­nen var me­del­has­tig­he­ten 73 km/h och för­bruk­ning­en 8,7 l/100 km. Da­gen där­på kör­de vi sam­ma sträc­ka un­der li­ka­da­na tra­fik­för­hål­lan­den ut­an vagn med en upp­mätt för­bruk­ning på 5,4 li­ter och me­del­has­tig­het på 82 km/h.

Li­te över­ras­ka­de blev vi allt, det är ju trots allt frå­ga om en lätt och smal vagn. Här spe­lar dock luft­mot­stånd en stör­re roll än vikt. Fron­ten på Tra­ve­li­no är upp­rätt de­sig­nad vil­ket ger ett hög­re luft­mot­stånd än till ex­em­pel en kil­for­mad och läg­re lätt­vikts­vagn. Men med en rä­ta­re vin­kel fram blir det mer prak­tiskt an­vänd­bar yta in­ne i vag­nen. Det är all­tid ett gi­van­de och ta­gan­de.

TRA­VE­LI­NO

har som ti­di­ga­re sagts va­rit på ta­pe­ten i många år nu. Den fär­di­ga vag­nen skil­jer

Li­te över­ras­ka­de blev vi allt, det är ju trots allt frå­ga om en lätt och smal vagn.

sig myc­ket från de oli­ka pro­to­ty­per som vi­sats upp men det är inte ovan­ligt. Att den verk­li­gen byggs är gläd­jan­de. Nu är kanske små­vag­nar inte den mest ef­ter­trak­ta­de ty­pen av vagn i Sve­ri­ge. Sett till sta­tisti­ken är det vag­nar som he­ter 560 el­ler mer som säl­jer mest, aning­en stör­re allt­så. För den som sö­ker en lätt och smal res­vagn är dock Tra­ve­li­no 400 QL ett su­ve­ränt al­ter­na­tiv.

Hur ser det ut med den nya ka­ross­tek­ni­kens fram­tid då? Knaus me­nar att tek­ni­ken gör det möj­ligt att byg­ga stör­re vag­nar, upp till 5,4 me­ter, med total­vik­ten 750 ki­lo. I framtiden kanske chas­sit helt in­te­gre­ras i ka­ros­sen vil­ket gör att vik­ten kan bli än­nu läg­re. Rik­tigt in­tres­sant blir det om tek­ni­ken även an­vänds till än­nu stör­re vag­nar och hus­bi­lar. Lastvik­ten är som be­kant en käpp­häst för da­gens for­don.

KNAUS UPP­GER att de verk­li­gen vill sat­sa på det här och att tek­ni­ken kommer att ut­nytt­jas till just hus­bi­lar och sto­ra vag­nar. En­ligt pre­li­mi­nä­ra be­räk­ning­ar möj­lig­gör ult­raljuds­svets­ning och de ut­val­da ma­te­ri­a­len till­verk­ning­en av nio me­ter långa hus­bi­lar som än­då väger un­der 3 500 ki­lo. Huruvi­da det stäm­mer ska gi­vet­vis bli rik­tigt in­tres­sant att se, li­kaså om kon­kur­ren­ter­na hop­par på tå­get. Fun­ge­rar tek­ni­ken i stör­re ska­la bör de ge­nast köpa bil­jett!

- stuv­möj­lig go­da sin stor­lek, Låg vikt för he­ter.

nd. luft­mot­stå ner, stort Kyl­skåp långt

TRA­VE­LI­NO är den förs­ta vagn­se­ri­en som byggs i Knaus nya tek­nik med ult­raljuds­svets­ning. Total­vik­ten på den förs­ta re­pre­sen­tan­ten är 750 ki­lo.

Kö­ket har till­räck­lig ka­pa­ci­tet för minst två re­se­nä­rer.

Det störs­ta för­va­rings­ut­rym­met i den­na plan­lös­ning finns un­der säng­en i vag­nens front. En del av ut­rym­met stjäls av ga­sol­fac­ket på hög­ra si­dan samt färskvat­ten­tan­ken på 40 li­ter på vänst­ra si­dan.

Sitt­grup­pen bak går att bäd­da upp snabbt. Un­der finns re­la­tivt bra med för­va­ring.

Den 196 cm långa bäd­den är tvär­ställd och finns i vag­nens front.

I hy­gi­enut­rym­met finns ett hand­fat som kan lyf­tas mot väg­gen samt tre speg­lar.

Bak till hö­ger finns en sitt­grupp där fy­ra pas­sa­ge­ra­re får plats när det är dags för mid­dag.

TRA­VE­LI­NO har en hög och upp­rät front. Det­ta ger ett stort luft­mot­stånd vil­ket i sin tur ökar bräns­le­för­bruk­ning­en.

De­lar­na av ra­men sam­man­fo­gas till en ba­stant hel­het med hjälp av ult­raljuds­svets­ning. En spän­nan­de tek­nik med stor po­ten­ti­al.

BPW-chas­sit

som är spe­ci­al­ut­veck­lat pro­cent lät­ta­re än för Tra­ve­li­no är 30 and­ra mot­sva­ran­de

chas­sin.

En­trén är pla­ce­rad långt bak på hö­ger si­da. Mygg­näts­dörr är stan­dard föns­ter sak­nas.

I en så här li­ten vagn får alla el­pry­lar plats på den lägs­ta hyl­lan i gar­de­ro­ben.

Bakom den en­da luc­kan på vag­nens ut­si­da ryms en ga­sol­flas­ka på fem ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.