Mör­ka moln i en ljus bransch

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! - Mi­kael Galvér Chefredaktör mi­kael@hus­bil­hus­vagn.se

Någ­ra da­gar in­nan vi skul­le läm­na den här tid­ning­en till tryck pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en en pro­me­mo­ria med ett helt nytt skat­te­sy­stem för bi­lar. Om för­sla­get klub­bas i dess nu­va­ran­de form kan det le­da till en chock­höj­ning av skat­ten för hus­bi­lar och mer­par­ten av de drag­bi­lar som kan dra tunga vag­nar. Värst kan hus­bi­lar­na drab­bas. Ett kort exempel fin­ner du på si­dan 14.

Sätt in­te kaf­fet i vrång­stru­pen nu ba­ra, för­sla­get gäl­ler for­don som re­gi­stre­ras från och med förs­ta ju­li 2018. Mer­par­ten av de hus­bi­lar som är re­gi­stre­ra­de in­nan det da­tu­met ver­kar där­e­mot få sänkt skatt vil­ket na­tur­ligt­vis är helt olo­giskt.

Om för­sla­get blir lag är det synd på fler sätt än att det svi­der i plån­bo­ken för al­la som be­hö­ver by­ta drag- el­ler hus­bil, det är svårt att hit­ta al­ter­na­tiv som släp­per ut mind­re CO2 och där­med har lind­ri­ga­re skatt. För­sla­get ris­ke­rar även att läg­ga krok­ben på en bransch som just nu är in­ne i en ex­pan­siv fas och fak­tiskt ger nå­got som är hett ef­ter­trak­tat av just de som läg­ger för­sla­get, näm­li­gen jobb.

JOBB ÄR ING­ET som väx­er på träd i da­gens Sve­ri­ge. Spe­ci­ellt in­te i de or­ter där vår bransch bi­drar till jobb. Till­ver­ka­re, im­por­tö­rer och åter­för­säl­ja­re lig­ger of­ta i gles­byg­den. De plat­ser dit vi med hus­bi­lar och hus­vag­nar gil­lar att åka till lig­ger hel­ler in­te allt för säl­lan en bra bit från lan­dets ”eko­no­mis­ka mo­to­rer”. Om vi ska va­ra märk­vär­di­ga kan man sä­ga att vi bi­drar till en vi­ta­li­se­rad lands­bygd.

ÄN ÄR DOCK in­te för­sla­get klub­bat. Låt oss hop­pas att det in­te blir det i dess nu­va­ran­de form!

Visst ska hus­bi­lar be­ta­la skatt, men de få gram kol­di­ox­id som kan spa­ras ge­nom att folk slu­tar re­sa med hus­bil el­ler hus­vagn kan snabbt ätas upp om sam­ma per­so­ner istäl­let tar någ­ra lång­re­sor med flyg.

Nog med politik nu; ut och njut av vå­ren!

Om för­sla­get blir lag är det synd på fler sätt än att det svi­der i plån­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.