Sko­gens ko­nung

Husbil & Husvagn - - PROVKÖRD - VE­SA RIIHINEN & MI­KAEL GALVÉR (text och foto)

HYMERCAR GRAND CA­NYON. Hy­mer har un­der se­na­re år sat­sat allt mer på si­na plå­ti­sar Hymercar. Se­ri­ens ny­kom­ling är Grand Ca­nyon S som ba­se­ras på Mer­ce­des-Benz Sprin­ter. Vi klev in i den fyr­hjuls­driv­na ver­sio­nen och bar­ka­de rakt ut i sko­gen!

Hymercar kallas Hy­mers di­vi­sion som en­bart byg­ger plå­ti­sar. Hit­tills har Hymercar ba­se­rats på Fi­at Duca­to och ti­di­ga­re även Volks­wa­gen T5 vil­ken dock ut­gått ur sor­ti­men­tet.

Till 2017 har mo­dell­flo­ran ut­ö­kats med nya Grand Ca­nyon S som ba­se­ras på Mer­ce­des Sprin­ter och för till­fäl­let er­bjuds en­dast en plan­lös­ning. Mo­del­len är knap­pa sex me­ter lång plan­lös­ning­en är en av de van­li­gas­te i små hus­bi­lar; tvär­bädd längst bak, följt av kyl­skåp och köksen­het på hög­ra si­dan samt dusch och to­a­lett på vänst­ra. Fram finns ett bäl­tat bak­sä­te för två pas­sa­ge­ra­re, ett li­tet fäll­bart bord samt de snurr­ba­ra fram­sto­lar­na.

EN STOR SKILLNAD jäm­fört med chas­sit från Fi­at Duca­to är att Mer­ce­des-Benz Sprin­ter är bak­hjuls­dri­ven som stan­dard – en upp­skat­tad lös­ning på trans­port­bi­lar med tung last på driv­hju­len bak. Test­bi­len har dess­utom fyr­hjuls­drift vil­ket hö­jer pri­set med över 100 000 kr. Det är myc­ket peng­ar men ef­ter­frå­gas än­då av en del kun­der.

Bå­de ut­vän­digt och in­vän­digt an­das bi­len peng­ar, det är på­kostat för att va­ra plå­tis och det be­kräf­tas när vi tar en titt på prislap­pen. För öv­rigt väc­ker test­bi­lens ut­rust­ning nå­got mot­stri­di­ga käns­lor. När grund­pri­set på dry­ga 630 000 kro­nor sti­ger upp till dry­ga 930 000 kro­nor med all ut­rust­ning in­klu­de­rad får nog många kun­der hu­vud­värk. Det som ökar pri­set mest är star­ka­re mo­tor, au­to­mat­lå­dan och fyr­hjuls­drif­ten. En del av ök­ning­en har även med in­te­ri­ö­ra till­val att gö­ra. Många bäc­kar små le­der till en stor å, som i det här fal­let le­der till en över­sväm­ning i form av 300 000 kro­nor ex­tra.

OM ETT PRIS ÄR högt el­ler lågt be­ror all­tid på jäm­fö­rel­se­ob­jek­ten. För en mil­jon kro­nor kan man kö­pa en Mer­ce­des GLE-ter­räng­bil av pre­mi­um­klass

Det är på­kostat för att va­ra plå­tis och det be­kräf­tas när vi tar en titt på prislap­pen.

med un­ge­fär mot­sva­ran­de sä­ker­hets- och kom­fort­ut­rust­ning. Men det är fort­fa­ran­de "ba­ra" en per­son­bil. Med Hymercar får man även två skö­na säng­ar, ett prak­tiskt bad­rum och ett fint kök. En po­si­tiv sak med Sprin­ter är den långa ser­vice­in­ter­val­len på 6 000 mil, el­ler två år.

KONSTRUKTIONSMÄSSIGT

är skill­na­der­na mel­lan Sprin­ter och Duca­to många. Då det gäl­ler fy­sis­ka mått liknar test­mo­del­len en ty­pisk plåt­bil på Fi­at Duca­to.

Den är knap­pa sex me­ter lång och tak­höj­den in­vän­digt (192 cm) av­vi­ker in­te myc­ket från kon­kur­ren­ten. Den störs­ta nack­de­len med Sprin­ter är den sma­la­re ka­ros­sen. Sprin­ter är un­ge­fär sex cen­ti­me­ter sma­la­re, nå­got som märks väl in­ne i bi­len. Det störs­ta pro­ble­met med smal ka­ross är sov­rum­met bak, det bru­kar lö­sas ge­nom att ka­ros­sen bred­das nå­got vid säng­en. Av nå­gon an­led­ning är ut­bukt­ning­ar­na i ka­ros­sen oli­ka: på vänst­ra si­dan 13 cm och på hög­ra si­dan 6 cm. Det ser na­tur­ligt­vis gans­ka fult ut men tack va­re det ki­rur­gis­ka in­grep­pet blir den tvär­ställ­da bäd­den 195 cm lång, istäl­let för 176 cm.

På tal om bäd­den så är den väl­digt be­kväm om än i kor­tas­te la­get för långa per­so­ner. Madras­ser­na är 12 cm tjoc­ka men istäl­let för rib­bot­ten har säng­en lyx­i­ga Fro­lifjäd­rar, pre­cis som i stör­re Hy­mer­bi­lar. Madras­sen be­står av fy­ra de­lar som går

Det bäs­ta med sitt­grup­pen är bor­det som har tre oli­ka lä­gen.

att lyf­ta åt si­dan ifall man vill trans­por­te­ra cyklar el­ler möb­ler.

Ovan­för bäd­den finns sex över­skåp och en kläd­stång i en öpp­ning mel­lan över­skå­pen. Un­der säng­en hit­tar vi en 100-li­ters färskvat­ten­tank och för­va­ring på hö­ger si­da i bi­lens färd­rikt­ning. Till väns­ter un­der bäd­den har man pla­ce­rat ga­sol­fack, el­cen­tral och en smal och grund gar­de­rob.

Bad­rum­met är 66 cm djupt och 90 cm brett och dör­ren (som är 46 cm bred) pryds av en smal och hög spe­gel. To­a­let­ten kom­mer från Thet­ford och är av fast bänk­typ med ett ned­fäll­bart hand­fat ovan­för.

Det är ont om för­va­ring, men där­e­mot finns fy­ra hand­dukskro­kar som en po­si­tiv över­rask­ning och ett par hyl­lor med snod­dar som hål­ler tand­bors­ten och krä­men på plats.

Ut­rym­met tycks även hål­la vär­men bra då det in­te var någ­ra pro­blem att tor­ka un­der­teck­nads blö­ta skor i bad­rum­met.

FÖR­U­TOM fyr­hjuls­drif­ten hör kö­ket till test­bi­lens bäs­ta si­dor. Köks­bän­ken mä­ter 41x87 cm.

Då det in­te finns nå­gon hög gar­de­rob ovan- el­ler ne­dan­för kom­pres­sorkyl­skåpet ut­görs top­pen av en dry­ga 40 cm bred av­ställ­nings­y­ta.

Den kan till och med för­läng­as med en 25 cm lång flytt­bar ski­va. En ski­va som även kan ut­nytt­jas som för­läng­ning till köks­bän­ken, in­vid en­trén.

Trots att bi­len är smal är pas­sa­gen vid to­a­let­ten och kyl­skåpet hyf­sa­de 53 cm och läng­re

fram 43 cm, nå­got som gjort det möj­ligt att byg­ga re­la­tivt sto­ra ut­drag­ba­ra lå­dor un­der köks­bän­ken. Även de två över­skå­pen i kö­ket är högre än van­ligt och den långa LED-lam­pan med touch­funk­tion bju­der på över­ras­kan­de bra be­lys­ning. En li­ka­dan be­lys­ning hit­tar jag i bi­lens bak­del, samt vid sitt­grup­pen.

Det bäs­ta med sitt­grup­pen är bor­det som har tre oli­ka lä­gen. Det kan an­vän­das an­ting­en i långt el­ler hal­ve­rat ut­fö­ran­de, el­ler fäl­las upp mot väg­gen. Bak­sä­tet har ba­ra 87 cm sitt­bredd men sitt­dy­nan är rim­li­ga 50 cm djup.

Att det över­hu­vud­ta­get finns ett bak­sä­te i bi­len kan emel­ler­tid ifrå­ga­sät­tas då det ba­ra finns två sov­plat­ser. (Nu vill man kanske ha gäs­ter på be­sök och då fyl­ler bak­sä­tet än­då sin funk­tion.)

Upp­värm­ning­en sköts med en die­sel­dri­ven Tru­ma Com­bi 6D som kan dri­vas med an­ting­en die­sel el­ler el, el­ler bå­da till­sam­mans. Med die­sel be­hö­ver man in­te oroa sig för ga­sol men die­sel­ni­vån mås­te för­stås kon­trol­le­ras då och då.

Den ge­nom­snitt­li­ga för­bruk­ning­en lig­ger på 110 ml/1 000 watt/1 tim­me, max­för­bruk­ning­en lig­ger på 630 ml vid 6 000 watt. I teorin hål­ler 100-li­ters bräns­le­tan­ken bi­len varm i över sex dygn på full ef­fekt.

HYMERCAR Grand Ca­nyon S är ett smi­digt al­ter­na­tiv för det tänk­ta än­da­må­let. Sett till fram­kom­lig­het täv­lar denna fyr­hjuls­driv­na plå­tis bland en li­ten skara kon­kur­ren­ter.

Prov­kör­ning­en led­de oss ge­nom fle­ra spän­nan­de land­skap och plat­ser som de fles­ta fö­ra­re med en van­lig fram­hjuls­dri­ven bil und­vi­ker. En nor­malplå­tis kan för­stås kla­ra le­ri­ga skogs­vä­gar och en del snö men det blir

Mygg­näts­dörr är stan­dard, pre­cis som eltrap­pan.

Bredd­ning­ar­na vid säng­ga­veln mä­ter 13 cm till väns­ter och 6 cm till hö­ger. Tack va­re des­sa ut­bukt­ning­ar kan den tvär­ställ­da bäd­den bli över 190 cm lång.

Rat­ten er­bju­der gott om ju­ste­rings­möj­lig­he­ter och vik­ti­ga reg­lage är bra sam­la­de. Det en­da som sticker ut och krä­ver till­vänj­ning är den lågt pla­ce­ra­de väx­elspa­ken.

Hy­mer­ty­pisk kva­li­tet i madras­ser och med Fro­li-fjäd­rar un­der.

Det höga bo­delsta­ket fort­sät­ter fram till fö­rar­hyt­ten vil­ket gör att man slip­per slå i hu­vu­det när man går från bo­del till fö­rar­sä­te.

Hy­gi­enut­rym­met har ont om för­va­ring men det finns ett par små­hyl­lor, det upp­fäll­ba­ra hand­fa­tet ger mer ytor vid dusch­ning.

Det prak­tis­ka lil­la bor­det går att an­vän­da i tre lä­gen; helt, halvt el­ler in­fällt mot väg­gen.

Kö­ket har gott om av­ställ­nings­y­tor och för­va­ring samt en 90-li­ters kyl/frys vil­ket är ovan­ligt stort i en plåt­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.