Många räd­da för mör­ker­kör­ning

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

81 PRO­CENT av de till­frå­ga­de i en un­der­sök­ning, be­ställd av Ford, sä­ger att de är räd­da när de kör i mör­ker.

Olyc­kor med fot­gäng­a­re är det störs­ta oros­mo­men­tet. Drygt 5 000 per­so­ner har till­frå­gats i Tyskland, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Spa­ni­en och Storbritannien.

En­ligt Eu­ro­pa­kom­mis­sio­nens tra­fik­forsk­nings­av­del­ning sker dub­belt så många döds­o­lyc­kor med fot­gäng­a­re när det är mörkt. I un­der­sök- ning­en sva­ra­de hälf­ten av de till­frå­ga­de att de kän­ner sig stres­sa­de av att kö­ra i mör­ker och en tred­je­del oro­a­de sig för att bli in­blan­da­de i en olyc­ka.

– Vi vet att många fö­ra­re tyc­ker det är obe­hag­ligt att sät­ta sig bakom rat­ten då mörk­ret gjort sitt in­trång. De oro­ar sig över oakt­sam­ma fot­gäng­a­re, of­ta med fo­kus på si­na mo­bil­te­le­fo­ner, som kli­ver ut i ga­tan ut­an att se sig för, sä­ger Gre­gor Allexi, in­gen­jör på Ford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.