Hell­re snygg än skyd­dad på cy­kel

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

NATIONALFÖRENINGEN för Tra­fik­sä­ker­he­tens Främ­jan­de (NTF) har pub­li­ce­rat en rap­port om cy­kel­hjälms­bru­ket i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des för att ta re­da på var­för hjäl­man­vän­dan­det skil­jer sig så myc­ket åt i oli­ka de­lar av lan­det. 3 550 cy­klis­ter in­ter­vju­a­des i tio stä­der; Gö­te­borg, Jön­kö­ping och Stock­holm, där många an­vän­der hjälm; Helsingborg, Luleå och Umeå, som re­pre­sen­te­rar riks­ge­nom­snit­tet; Borås, Linköping, Mal­mö och Öre­bro, där få an­vän­der hjälm.

– Minst 3 av 4 cy­klis­ter som ska­das i tra­fi­ken gör det i en sing­e­lo­lyc­ka som är helt obe­ro­en­de av tra­fikin­ten­si­tet och and­ra tra­fi­kan­ter. Det är i grup­pen, som idag kän­ner sig trygg och sä­ker, som ökad cy­kel­hjälm­san­vänd­ning skul­le ha stor ef­fekt, sä­ger NTF:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ma­rie Nordén.

Bland dem som av­står från hjäl­men var främs­ta an­led­ning­en att man tyc­ker att hjälm är fult. Pro­blem att för­va­ra hjäl­men, över­tro på sin egen för­må­ga och grupp­tryck var ock­så van­li­ga svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.