NYA NA­TUR­RE­SER­VAT I SKÅ­NE

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

Un­der 2016 fat­ta­des 18 be­slut om nya el­ler ut­vid­ga­de na­tur­re­ser­vat i Skå­ne.

I lan­det som hel­het har an­ta­let be­slut om na­tur­re­ser­vat näs­tan dub­ble­rats jäm­fört med fö­re­gå­en­de år, från 153 be­slut 2015 till 272 un­der 2016.

– I Skå­ne har vi lyc­kats skyd­da fle­ra sto­ra vär­de­trak­ter, det vill sä­ga de om­rå­den som är vik­ti­gast för den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Jag är glad att Ivö klack blir na­tur­re­ser­vat, ädellövsko­gen har höga na­tur­vär­den och ka­o­lin­brot­tet med al­la fos­si­ler är geo­ve­ten­skap­ligt unikt, sä­ger Per-Mag­nus Åhrén, na­tur­skydds­en­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.