CAMPING San­dæger Näs Camping på dans­ka Fyn

DANMARK. Be­stäm­mer du dig för att tes­ta Bridge­wal­king som vi skri­ver om i det­ta num­mer pas­sar det fint att bo på denna barn­vän­li­ga camping som lig­ger i när­he­ten på ön Fyn. En camping med ak­ti­vi­te­ter för de fles­ta.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 5.16 - MA­RIA AN­DERS­SON (text och foto)

På syd­väst­ra Fyn med ut­sikt över Lil­la Bält lig­ger denna, i dubb­la be­mär­kel­sen, fa­mil­jecam­ping.

Den dag vi kom­mer till cam­ping­en är en so­lig för­som­mar­dag i slu­tet av maj 2016. Björ­kar­na står i full blom och lång­byx­or­na kan änt­li­gen läm­nas kvar i gar­de­ro­ben.

Äga­ren Mi­chael Ugl­vig Mad­sen mö­ter oss vid vår an­komst och tar oss med på en rund­vand­ring på cam­ping­om­rå­det.

Han be­rät­tar att han är upp­vux­en på San­da­ger Næs camping och tog i vux­en ål­der över ef­ter si­na för­äld­rar och driver nu­me­ra stäl­let till­sam­mans med sin fru Tri­ne.

– Cam­ping­plat­sen har na­tur­ligt nog all­tid va­rit en stor del av mitt liv och det känns fint att även mi­na och Tri­nes barn får chan­sen att växa upp här. Som barn på en camping finns all­tid mas­sor av kom­pi­sar att um­gås med och myc­ket ak­ti­vi­te­ter att syss­la med, be­rät­tar han le­en­de.

UTÖ­VER ATT CAM­PING­EN således är en fa­mil­jean­ge­lä­gen­het rent af­färs­mäs­sigt är den även en ut­präg­lad fa­mil­jecam­ping i dess van­li­ga be­ty­del­se. Mi­chael och Tri­ne sat­sar myc­ket på ak­ti­vi­te- ter och för­hopp­ning­ar­na är att he­la fa­mil­jen ska kän­na att de får si­na öns­ke­mål upp­fyll­da.

Bland an­nat finns chan­sen att tes­ta seg­way som kan va­ra en li­ka stor ut­ma­ning för små som sto­ra, om in­te till och med stör­re för vux­na som har vett att för­stå hur il­la sa­ker kan gå i värs­ta fall. Un­der­teck­nad som fick tes­ta det­ta för förs­ta gång­en vid be­sö­ket på San­da­ger Næs camping var in­te allt­för kax­ig förs­ta mi­nu­ter­na, men er­kän­ner vil­ligt att hon gär­na skul­le tes­ta det igen om till­fäl­let gavs.

En annan fart­fylld ak­ti­vi­tet som det finns chans att tes­ta är att åka på en stor bad­ring ef­ter en speed­båt, el­ler var­för in­te tes­ta att gå på vatt­net i sto­ra ge­nom­skin­li­ga bol­lar när du än­då be­fin­ner dig vid vat­ten­bry­net?

In­om två mil från cam­ping­en lig­ger Mid­del­fart som an­ord­nar Bridge­wal­king som vi skri­ver om ti­di­ga­re i tid­ning­en, vil­ket kan va­ra ett bra exempel på en annan ad­re­nalin­fylld dags­ut­flykt

Un­der hög­sä­song finns ett kafé bred­vid poo­len.

om du in­te istäl­let fö­re­drar att hy­ra ka­not el­ler ut­fors­ka när­om­rå­det med hyrd cy­kel.

För de som fö­re­drar ett lug­na­re tem­po finns ett pool­om­rå­de på cam­ping­en där det var­je mor­gon är av­stängt från barn­lek till för­del för vux­en­sim­ning. I nä­ra an­slut­ning finns även en ba­stu och so­la­ri­um.

FÖL­JER VI EN AV vä­gar­na som le­der oss ner mot vatt­net hit­tar vi en li­ten ha­ge med get­ter som var­je år får kil­ling­ar som bar­nen är väl­kom­na att ma­ta el­ler klap­pa. All­de­les in­till ha­gen finns även en stor hopp­kud­de och en av cam­ping­ens två lek­plat­ser samt en stor gräs­plan som läm­par sig väl till all form av bollsport.

Reg­ni­ga da­gar är det istäl­let lätt att se fram­för sig hur cam­ping­ens al­la barn spring­er upp till ak­ti­vi­tets­rum­met in­om­hus där det bland an­nat finns tv-spel och ping­is­bord.

Hål­ler sig reg­net bor­ta så har du som be­sö­ka­re möj­lig­het att ut­nytt­ja de bå­da iord­ning­gjor­da grill­plat­ser­na varav den ena åter­finns på kort­si­dan av ser­vice­bygg­na­den och den enkla­re ne­re vid vatt­net och djur­ha­gen.

I re­cep­tions­bygg­na­den finns ett mi­ni­livs där du kan kö­pa din mor­gon­fral­la till fru­kosten och de öv­ri­ga all­ra nöd­vän­di­gas­te för­nö­den­he­ter­na du kan be­hö­va till cam­ping­li­vet. Un­der hög­sä­song finns dess­utom ett kafé all­de­les bred­vid pool­om­rå­det som ser­ve­rar enkla­re mål­ti­der och öl/vin.

DET MÄRKS ATT hus­bi­lar är en mer el­ler mind­re ovan­lig fö­re­te­el­se på dans­ka campingar, och att de få som kom­mer of­tast är ut­lands­re­gi­stre­ra­de. På San­da­ger Næs camping finns inga sär­skil­da plat­ser an­pas­sa­de för hus­bi­lars tyngd ut­an det är sam­ma gräsy­ta som gäl­ler för al­la be­sö­ka­re.

Om du fö­re­drar att hit­ta en ställ­plats till hus­bi­len på egen hand kan du väl­ja att en­bart stan­na på plat­sen un­der da­gen till ett ra­bat­te­rat pris och pas­sa på att ut­nytt­ja fa­ci­li­te­ter­na, ba­da, gril­la och sam­ti­digt töm­ma bå­de hu­vud och tan­kar på in­ne­håll.

Stor hopp­kud­de bred­vid get­ha­gen och in­till vatt­net. Här kan många barn roa sig länge.

Frä­scha to­a­let­ter, du­schar och fa­mil­je­rum åter­finns i ser­vice­bygg­na­den.

Lek­park in­till ser­vice­bygg­na­den. Även här finns en mind­re hopp­kud­de för yng­re barn.

Ti­digt på da­gen an­ord­nas sär­skild vux­en­sim­ning. Då är lek och barnstoj för­bju­det.

Walk-on-wa­ter el­ler speed­båt är två po­pu­lä­ra ak­ti­vi­te­ter ne­re vid vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.