Allt stör­re ut­bud

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! -

Då var det dags igen: årets hett ef­ter­läng­ta­de ställ­plats­gui­de är här! Med hjälp av den här tid­ning­en är det en­kelt att na­vi­ge­ra sig fram till ny el­ler gam­mal fa­vo­rit­plats.

Vi på tid­ning­en får of­ta frå­gor om var­för vi in­te ger ut tid­ning­en ti­di­ga­re på året. Många är ni som ger er av ut på vägar­na be­tyd­ligt ti­di­ga­re än i mit­ten av maj. Sva­ret är att många av ställ­plat­ser­na hål­ler stängt och är svå­ra att få tag på ju ti­di­ga­re på året det gäl­ler. Och ef­tersom vi vill kon­tak­ta varen­da plats för att kon­trol­le­ra ex­em­pel­vis upp­da­te­rat pris har vi valt att vän­ta.

En del platser som vi har med är egent­li­gen van­li­ga par­ke­ring­ar och huruvi­da de ska räk­nas med som ställplatser el­ler in­te är nå­got som dis­ku­te­ras fli­tigt. Vi har med dem ef­tersom ibland är just en cen­tral par­ke­ring pre­cis vad som be­hövs för hus­bi­len, ut­an att för den sa­kens skull ploc­ka fram ute­möb­ler­na och gril­len.

FÖR IN­TE SÅ LÄNGE se­dan fick vi of­ta mö­do­samt för­kla­ra för många ak­tö­rer vad en ställ­plats egent­li­gen är och var­för de är ef­ter­trak­ta­de. Det be­hö­ver vi säl­lan gö­ra nu för de fles­ta är med på no­ter­na. Visst finns det de som mot­sät­ter sig ställplatser men över­lag är allt fler po­si­tivt in­ställ­da, de har in­sett att ställplatser ger ett mer­vär­de.

Om jag får dröm­ma li­te så skul­le jag vil­ja att det i en in­te allt för av­läg­sen fram­tid finns än­nu fler ställplatser av oli­ka ka­rak­tär. Allt från par­ke­rings­lik­nan­de enk­la och bil­li­ga platser till full­fjäd­ra­de lyx­plat­ser med all ser­vice och fin re­stau­rang. Och även fler ställplatser som väl­kom­nar hus­vag­nar, allt för många sä­ger nej till hus­vag­nar.

Väl mött på ställ­plat­sen!

De har in­sett att ställplatser ger ett mer­vär­de.

Mi­kael Galvér Chefre­dak­tör mi­kael@hus­bil­hus­vagn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.