Som­ma­rens eve­ne­mang

TIPS. Hus­bil & Hus­vagn lis­tar eve­ne­mang­en att pric­ka in på som­ma­rens re­sa. Pla­ne­ra och skriv upp.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL - MA­RIA AN­DERS­SON (sam­man­ställ­ning)

Ble­kinge län

26/6–2/7 Ble­kinge in­ter­na­tio­nel­la bras­sa­ka­de­mi, Karls­kro­na 1/7 Nostal­gia Fes­ti­val, Ron­ne­by 13–15/7 Hasslö Fes­ti­val, Karls­kro­na 19–22/7 Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len, Karls­hamn 1–6/8 Drak­båts­fes­ti­va­len, Karls­kro­na 10/8 Häl­le­vik Trad­jazz fes­ti­val, Häl­le­vik

Da­lar­nas län

17/6 Lop­pis på Lill­tor­get, Falun

28–29/6 Da­la Tap­to, Dal­re­ge­men­tets ka­sern­gård, Falun

1/7 Big La­ke Run, cru­i­sing, Rätt­vik 8–9/7 Sil­jans­ral­lyt, Lek­sand 13–15/7 Put­te i Par­ken, Lek­sand 15/7 Mu­sik på Lin­dan, Vikar­byn 16–22/7 Dans­bands­vec­kan, Malung 31/7–6/8 Clas­sic Car We­ek, Rätt­vik

Got­lands län

17–25/6 Träd­gårds­vec­kan, hela Got­land

26/6–2/7 Berg­man­vec­kan,

Fårö

27/6 Vis­bytra­vet, Vis­by 2–9/7 Al­me­dals­vec­kan, Vis­by

12–14/7 Wis­by Strand­fes­ti­val,

Vis­by

12–16/7 Stång­a­spe­len,

Stånga

6–13/8 Me­del­tids­vec­kan,

Vis­by

Gäv­le­borgs län

16–17/6 Sand­vik-en­da­gar­na, Sand­vi­ken 29/6–16/7 Mu­sik vid Del­len, Hu­diksvall 1/7 Häl­sing­e­nat­ta, Boll­näs 4/7 Ka­las i par­ken, Ho­fors 13–16/7 Ros­da­gar, Wij Träd­går­dar, Oc­kel­bo 28–29/7 Hu­dik­ka­la­set, Hu­diksvall 11–13/8 Ström­mings­le­ken, Sö­der­hamn

Hal­lands län

13, 20, 27/7 & 3/8 Allsångs­show på He­a­gård, nä­ra Halm­stad flyg­plats

30/6–3/7 Tall ships ra­ce,

Halm­stad

30/6–1/7 En kväll i ju­ni, Ul­la­red 1–2/7 Me­del­tids­da­gar, Var­bergs fäst­ning 15/7 Makrill­fe-sti­va­len, Bua hamn 18–20/7 Fal­ken­bergs jazz­da­gar, Fal­ken­berg 21/7 Dig­gi­loo, Halm­stad

Jämt­lands län

19/6 Quiz & lång­kok i Jazzkö­ket, Ös­tersund

30/6–2/7 Agi­li­ty SM, Ös­tersund 1–2/7 Fjäll­sjö­mar­ka’n, Bac­ke

28–29/7 Stor­sjöy­ran, Ös­tersund

28–30/7 Jämt­land Ga­me Fair, Ös­tersund

18–20/8 Jo­el­mäs­san, Ham­mer­dal

26/8 Gymk­ha­na Drift, mo­torsport, Ös­tersund

Jön­kö­pings län

9–11/6 Hu­sar­da­gar, Ek­sjö 18/6 Vin­tage Jazz Big Band, Mull­sjö

19/6 Slåt­ter­gil­le, Mull­sjö 5/7 Mu­sik i upp­lyst gru­va, Vet­lan­da 19–20/8 Tor­ner­spel, Vi­singsö 25–26/8 Ek­sjö stads­fest

Kal­mar län

15–17/6 Ho­jRock, Väs­ter­vik 18/6 Kro­no­bäcks­da­gen, Möns­terås

29/6–1/7 Sverige dan­sar,

Väs­ter­vik

30/6 Allsång på kaf­fe­tor­pet, Oknö, Möns­terås

7–8/7 Fes­ti­va­len La­ti­tud 57, Os­kars­hamn

13–15/7 Vis­fes­ti­va­len, Väs­ter­vik

26–27/7 Borg­holms­da­gar­na, Borg­holm

10–12/8 Kal­mar stads­fest

Kro­no­bergs län

1/7 Gö­te­ryds mark­nad, Älm­hult

5/7 Älm­hults mark­nad, Älm­hult 24–25/7 Tings­ryd mark­nad 18–20/8 Karl-Os­kar­da­gar­na,

Väx­jö

25–26/8 Fa­mil­je­fes­ti­va­len,

Älm­hult

Norr­bot­tens län

25–27/5 Ute­mäs­sa, Lyck­se­le 10/6 Na­tio­nal­ba­stu­da­gen, Kukkola­for­sen, Ha­pa­ran­da

16–18/6 Spel­mans­stäm­ma, Gam­mel­stad, Lu­leå 7–9/7 Pa­ja­la mark­nad, Pa­ja­la

26–30/7 Pi­teå dan­sar och ler,

Pi­teå

Skå­ne län

27/5 Tro­pik­mäs­sa, Mal­mö

26–29/6 Fo­te­vi­kens Hant­verks­da­gar­na, Höll­vi­ken

26/6–1/7 Kam­mar­mu­sik­fes­ti­val, Båstad 17–19/7 Ki­viks mark­nad, Ki­vik

30/6–2/7 Fo­te­vi­kens Vi­king­a­mark­nad, Höll­vi­ken 8–16/7 Hor­se Show, Fals­ter­bo 27–30/7 Konst- & An­tik­mäs­sa, Helsing­borg

28–30/7 Hant­verks­mäs­sa, Båstad

6/8 Ska­nör Fals­ter­bo Gran Tu­ris­mo Show

12–19/8 Mal­mö­fes­ti­va­len,

Mal­mö

Stock­holms län

26–28/5 Skär­gårds­mäs­sa, Djur­går­den

3–6/6 Sma­ka på Stock­holm, Kungs­träd­går­den

17/6 Lång­hol­men Swim­run, Lång­hol­men

18/6 Bau­haus­ga­lan, fri­id­rotts­täv­ling, Sta­di­on

28–29/7 Put­te i Par­ken, Kungs­träd­går­den

31/7–6/8 Pri­de, Stock­holm ›

19/8 Mid­natt­slop­pet, Sö­der­malm

21–29/8 Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len, Ber­wald­hal­len

Sö­der­man­lands län

3/6 Ång­ans dag, Ma­ri­e­fred 16–17/6 Scan­di­na­vi­an Stre­et Mu­sic Fes­ti­val, Nykö­ping

17/6 Mång­falds­fes­ti­val, Ox­e­lösund

30/6–2/7 Vi­king­a­fes­ti­val, Stal­lar­hol­men 3/6 Hamn­fest, Nä­ve­kvarn

5, 12/7 Allsång med Gabri­el Forss, Katri­ne­holm

12/8 SM i Ga­tu­mu­sik, Ma­ri­e­fred

Uppsa­la län

11/6 Uppsa­la tri­athlon

17–18/6 Nyc­kel­harps­stäm­ma, Ös­ter­by­bruk

18/6 Fal­lens dag, Älv­kar­le­by 3/7 Mu­se­i­nat­ten, Uppsa­la

29/7–5/8 Båt­vec­kan, Öre­grund

18–20/8 Badorts­da­gar,

Öre­grund

Värm­lands län

8–11/6 Ran­sä­ters­stäm­man, Ran­sä­ters Hem­bygds­gård

10, 17/6 Tio tu­sen rö­da ro­sor, lunch­kon­sert, Werm­land Ope­ra, Karl­stad

17/6 Dan­sa till Ex­pan­ders, Ud­de­holm

29/6–1/7 Put­te i Par­ken, Karl­stad 1/7 Country­fes­ti­val, Karlsko­ga

15–16/7 Räm­men­da­gar­na, Filip­stad

11–12/8 Fryk­dals­dan­sen,

Sun­ne

6–13/8 Kul­tur­vec­kan, Sun­ne

Väs­ter­bot­tens län

30/6–2/7 Mid­night Light Tan­go Ma­ra­ton, Umeå

30/6–2/7 Sto­ru­man­da­gar­na, Sto­ru­man

20–23/7 Bur­träsk­sväng­en,

Bur­träsk

21–22/7 Trä­stock­fes­ti­va­len, Skel­l­ef­teå 2–8/8 Pri­de, Sundsvall 5–13/8 Sto­ra No­lia, Umeå 16–19/8 Swe­dish Be­ach Tour, fi­nal på Skepps­bron, Umeå

Väs­ter­norr­lands län

1/7 Som­mar­mu­sik i Galt­ström, Sundsvall 1/7 Lög­dö­da­gen, Tim­rå 2/7 Blom­vand­ring på Klam­pen­borg, Sundsvall

14–15/7 Sku­le­fes­ti­va­len, Docksta

21–22/7 Stads­fest, Härnö­sand

7–8/7 Sen­som­mar, mu­sik­fes­ti­val, Hö­ga kus­ten

3–5/8 Ur­kult, Näm­for­sen 5/8 Hö­ga kus­ten Ma­rat­hon

Väst­man­lands län

2–4/6 Värl­dens fest 2017, Väs­terås

3/6 Plant­by­tar­dag, Hem­bygds­går­den Fa­gers­ta

10/6 Bon­dens vår­mark­nad, Väs­terås 17/6 Myr­bergs­ral­lyt, Nor­berg

5–6/7 Lant­bru­kar­da­gar, Brunn­by Gård

29/6–1/7 Ci­ty­fes­ti­val, Väs­terås

1–2/7 Gru­vans da­gar, Sa­la Sil­ver­gru­va

Väst­ra Götaland län

6–8/7 Po­wer Big Me­et, Lid­kö­ping

6–9/7 Åmåls Blues Fest 8/7 Greb­bestad Car­ne­va­len

22/7 Rä­kans dag, Strömstad

4–5/8 Folk­mu­sik­fes­ti­val, Ud­de­val­la 5/8 Mus­sel­lop­pet, Ly­se­kil

21–23/7 Nös­se­mark­nads­da­gar­na, Ed

16–20/8 Kul­tur­ka­las, Gö­te­borg

26/8 Mid­natt­slop­pet, Gö­te­borg 26–27/8 Monster­ra­ce, Ed 26–27/8 Glupsk på Dals­land, Bengts­fors

Ös­ter­göt­lands län

9/6 MTB-Vät­tern, Mo­ta­la 13/6 Kvälls­täv­ling i Fol­kra­ce, Val­de­marsvik

15–17/6 Put­te i Par­ken, Lin­kö­ping

25/6 Or­kidévand­ring till Hult­ha­ge­kär­ret, Mo­ta­la 30/6 Bro­ar­nas Dag, Mjöl­by 30/6 Ame­ri­can Po­wer Tour, bi­le­vent, Mo­ta­la

1/7 Gam­mal­dags mark­nad, He­da, Ödes­hög

1–2/7 Lop­pis vid Gu­sums Bruks­mu­se­um, Gu­sum

Öre­bro län

1/6 Mark­nads­af­ton, Öre­bro

10/6 Folk, blues & jazz, As­kersund

1/7 Ti­ve­den 2 Stro­ke Fes­ti­val, Laxå

7–9/7 Me­del­tids­mark­nad, Wad­kö­ping

3–5/8 Put­te i Par­ken, Karl

sko­ga

4–5/8 Batt­le of Vi­kings, en­du­rora­ce, Öre­bro

25–27/8 Pri­de, Öre­bro

Fo­to: Gö­ran Strand

1-2/7 Me­del­tids­da­gar

i Var­berg

1/7 Gammel­dags mark­nad i

He­da, Ödes­hög

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.