10 ställplatser i DAN­MARK

Husbil & Husvagn - - RESA -

1

Kö­pen­hamn, Bel­la­höj Cam­ping En­kel cam­ping med bra buss­för­bin­del­se in till cent­rum.

Väg­be­skriv­ning: Från E47/55, ta av­fart 23 mot Jyl­ling­e­vej, fort­sätt i 3,7 km, cam­ping­en lig­ger till hö­ger. Kost­nad: Från 200 DKK + 68 DKK/per­son. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett. Öv­rigt: Al­ter­na­tiv till Ci­ty Camp (se nr 2). 4,5 km till cent­rum. Kon­takt: +45 38-10 11 50, in­fo@bel­la­hoj-cam­ping.dk, www.bel­la­hoj-cam­ping.dk

GPS: N55° 42' 02" E12° 30' 39"

2

3

Kö­pen­hamn, Ci­ty Camp

Cen­tral hus­bils­plats nä­ra cent­rum, vid Fis­ke­tor­vet, Hav­ne­hol­men 3. Väg­be­skriv­ning: Från E20 tag av­fart 20 cent­rum, fort­sätt nord­ost på O2, ta hö­ger in­nan Fis­ke­tor­vet. Kost­nad: 225 DKK. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, töm­ning av grå­vat­ten och la­trin, to­a­lett samt wi-fi. Öv­rigt: Buss 30 till cent­rum. Öp­pen­tid i år är 12/5-3/9. Kon­takt: re­ser­va­tion@ci­tycamp. dk, www.ci­tycamp.dk GPS: N55°39'38" E12°33'34" Skälskör Ställ­plats i li­ten gäst­hamn med plats för någ­ra hus­bi­lar.

Väg­be­skriv­ning: Från väg 265, kör över bron och se­dan di­rekt till väns­ter mot öst­ra si­dan av ham­nen. Kost­nad: 120 DKK, be­ta­las i au­to­mat. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett. Öv­rigt: Li­ten ort med re­stau­rang­er och af­fä­rer. Gam­mal järn­väg finns i när­he­ten. Kon­takt: www. ma­ri­timt­knu­de­punktsto­re­baelt.dk GPS: N55° 15' 06" E11° 17' 22"

4

De hvi­de sva­ner

En cam­ping­pär­la på söd­ra Själ­land och pre­cis som många and­ra dans­ka cam­ping­ar med quick-stop kl. 20:00-10:00. Nä­ra tul­panträd­går­den på Gav­nö slott. Väg­be­skriv­ning: Vid väg 265 mel­lan Skra­ve­rup och Kar­re­baek. Kost­nad: 120 DKK. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin­töm­ning, to­a­lett, wi­fi, grill­plats.

Kon­takt: www.de­hvi­desva­ner.dk GPS: N55°12'06" E11°39'55"

5

Ri­be

Par­ke­ring på torg sö­der om cent­rum. Väg­be­skriv­ning: Från väg 11 söd­ra ron­del­len, mot väg 24, se­dan norr, mot par­ke­ring. Kost­nad: Gra­tis. Fa­ci­li­te­ter: Färskvat­ten och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Centralt lä­ge. Läng­re sö­derut finns en rik­tig ställ­plats, men här på tor­get står många var­je natt. Kon­takt: +45 75-42 15 00, in­fo@vi­sitri­be.dk GPS: N55° 19'29" E08°45' 28"

6

Ri­be Cam­ping, QuickStop QuickStop i an­slut­ning till cam­ping­plats. Väg­be­skriv­ning: Från väg 24 norr om cent­rum, skylt cam­ping. Kost­nad: 75/125 DKK + ser­vice. Kl. 20.00–10.00. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, to­a­lett, wi-fi, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Väl­be­sökt stad och en av nor­dens älds­ta stä­der. Kon­takt: www.ri­becam­ping.dk GPS: N55° 20' 26" E08° 45' 59"

7

Ring­kö­bing

Par­ke­ring i små­båts­hamn. Väg­be­skriv­ning: Från cent­rum kör mot söd­ra de­len av ham­nen. Kost­nad: 120 DKK, be- ta­las i au­to­mat. Fa­ci­li­te­ter: El, grå­vat­ten­töm­ning och to­a­lett.

Öv­rigt: En­kel par­ke­ring. Kon­takt: www.hvi­desan­de.dk GPS: N56° 05' 11" E08° 14' 27"

8

Fur Cam­ping, QuickStop

QuickStop ut­an­för cam­ping­plats. Väg­be­skriv­ning: Ef­ter bil­fär­jan till Fur, åk mot Ne­der­by, därefter Mads­bad och De­bel och åk därefter till Rå­kil­de­vej 6. Kost­nad: 1 € per på­bör­jad tim­me för 2 pers. In­kl dusch och viss ser­vice. Kl. 20.00–10.00.

Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, wi-fi, to­a­lett, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Ex­tra kost­nad för el samt wi-fi. Kon

takt: mail@FURcam­ping.dk GPS: N56° 50' 01" E08° 58' 38"

9

Han­st­holm Cam­ping, QuickStop

QuickStop ut­an­för cam­ping­plats. Väg­be­skriv­ning: Från Aal­borg, kör väg 11/29 i rikt­ning mot Han­st­holm. Vid byn Ræ­hr, sväng hö­ger in på Feb­bersted­vej och se­dan väns­ter till Ham­borg­vej num­mer 95. Kost­nad: 160 DKK för 2 pers + ser­vice. Kl. 20.00–10.00. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, to­a­lett, wi-fi, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Al­la fa­ci­li­te­ter kan kö­pas till. Poo­ler, rid­ning på is­lands­häs­tar, många ak­ti­vi­te­ter, djur, hund­lek­plats, nä­ra vat­ten och na­tur­re­ser­vat. Kon­takt: In­fo@ han­st­holm-cam­ping.dk GPS: N57° 06' 33" E08° 40' 01"

10

Ni­be Cam­ping, QuickStop

QuickStop på cam­ping­plats. Väg­be­skriv­ning: Från Aal­borg, ta väg 180 sö­derut och därefter sväng hö­ger in på väg 187. Ef­ter Ni­be by­ter vägen namn till 567 och ef­ter någ­ra få kilo­me­ter lig­ger cam­ping­en på hö­ger si­da ut­med vatt­net. Kost­nad: 100130 DKK/natt (be­ro­en­de på sä­son) för 2 pers. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, wi-fi, kök, bu­tik, re­stau­rang, to­a­lett, la­tri­noch grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Till­gång till al­la fa­ci­li­te­ter på cam­ping­en. El in­går ej i pri­set. Kon­takt: in­fo@ni­becam­ping.dk

GPS: N56° 58' 22" E09° 37' 29"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.