Slarv och som­margläd­je

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! - Mi­kael Galvér Chefre­dak­tör mi­kael@hus­bil­hus­vagn.se

And­ra me­nar att blot­ta tan­ken stri­der mot he­la idén med ställ­plat­ser.

Ef­ter en lång och kall vår är som­ma­ren änt­li­gen här! För min del har den kal­la vå­ren lärt mig en del om hur man mås­te tän­ka när man har en hus­bil, el­ler hus­vagn för den de­len, och det är att man mås­te vara väl­digt nog­grann med vatt­net. Nes­sie, som vår bil kal�las, har stått varmt he­la vin­tern, men i hös­tas var jag än­då no­ga med att töm­ma bi­len på allt vat­ten ef­ter kons­tens al­la reg­ler.

NÄR DET BÖRJADE bli var­ma­re fick hon gi­vet­vis bör­ja rul­la igen. Vin­ter­däck byt­tes till som­mar­däck och bi­len be­sik­ti­ga­des, det var någ­ra var­ma vår­vec­kor trots allt. Änt­li­gen skul­le vi kom­ma iväg på rull, li­ka bra att fyl­la på vatt­net. Sagt och gjort och allt fun­ka­de som det skul­le, ba­ra li­te små­fix som skul­le åt­gär­das på verk­stan. Väl där blev bi­len stå­en­de ett par vec­kor, men vi ha­de in­te bråt­tom. Då kom­mer fa­dä­sen.

Det blev kallt och ner mot tio mi­nus­gra­der på nät­ter­na. Och bi­len stod ute med vat­ten i tan­kar, led­ning­ar och kra­nar.

När vi till slut rul­la­de iväg ut och skul­le my­sa i bi­len på kväl­len upp­täck­te vi att to­akra­nen läck­te. Så det var ba­ra att ta på dumstru­ten och läm­na in Nes­sie igen.

Man lär så länge man le­ver, el­ler är det tvärt om? JUST NU FYLLS vägar­na av hus­bi­lar och hus­vag­nar och det kom­mer att för­bli så fram till i höst. Ra­cet är igång och i takt med att fram­förallt hus­bi­lar­na blir allt fler så ökar gi­vet­vis su­get ef­ter po­pu­lä­ra ställ­plat­ser.

De po­pu­lä­ras­te är of­ta ful­la och allt fler öns­ka att kun­na bo­ka plat­ser. Nå­got and­ra me­nar att blot­ta tan­ken stri­der mot he­la idén med ställ­plat­ser.

Jag har ett för­slag: gör en del av plat­ser­na bok­nings­ba­ra och de and­ra ej bok­nings­ba­ra. Kans­ke al­la blir nöj­da då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.