SKÅNES GULDKORN

Som­ma­rens bäs­ta ut­flyktstips i Skå­ne

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 7.17 - NIKLAS KÄMPARGÅRD (text och fo­to)

Än­da se­dan jag förs­ta gången började resa har jag drömt om att åter­vän­da. Det är näm­li­gen lät­ta­re att ve­ta vad man vill be­sö­ka när man re­dan upp­levt käns­lan av att vara på plats för­ut.

Just där­för åker vi rakt ige­nom he­la Skå­ne och bör­jar re­san i Lund långt ner i sö­der.

Pre­cis som i Uppsa­la märkts det att Lunds Uni­ver­si­tet är den do­mi­ne­ran­de sys­sel­sätt­ning­en i re­gi­o­nen. Öve­rallt des­sa cyklar, den ljuv­li­ga mu­si­ken och ung­do­mens otvi­vel­ak­ti­ga ny­fi­ken­het som ger in­spi­ra­tion och kun­d­un­der­lag till dus­sin­ta­let kafé­er, re­stau­rang­er och spän­nan­de bu­ti­ker som sak­nar mot­styc­ke i res­ten av lan­det. Vi stro­sar längs stads­kär­nans me­del­ti­da kul­ler­stens­ga­tor och tit­tar in i den enor­ma Dom­kyr­kan som bygg­des re­dan på 1100-ta­let när Lund var en av Dan­marks vik­ti­gas­te stä­der. Var­je år be­sö­ker dry­ga 700 000 män­ni­skor kyr­kan som an­ses vara en av de mest pam­pi­ga kyr­kor­na i he­la lan­det. Mis­sa in­te Dom­kyr­kans ast­ro­no­mis­ka ur, Ho­ro­lo­gi­um Mi­ra­bi­le Lu­den­se från år 1424. När uret spe­lar In dul­ci ju­bi­lo dy­ker de tre vi­se män­nen fram och hyl­lar Je­sus­bar­nen i Ma­ri­as famn.

Via Lunds Bo­ta­nis­ka träd­gård fort­sät­ter vi till Kul­tu­ren mitt i Lund. Kul­tu­ren är ett fri­lufts­mu­se­um där man i två kvar­ter kan nju­ta av kul­tur­hi­sto­ris­ka bygg­na­der, klas­siskt hant­verk, konst och mo­dern de­sign. Hung­ri­ga av al­la pro­me­na­der be­stäm­mer vi oss för att pro­va Malm­s­tens Fisk i den centralt be­läg­na sa­lu­hal­len. Vi väl­jer Rödstrim­ma, en svensk­od­lad fisk med ur­sprung i Ni­lens del­ta som ser­ve­ras med po­ta­tis, mo­röt­ter och cur­ry­sås. Fis­ken od­las på Gre­ta­går­den strax ut­an­för Tol­larp en bit läng­re norrut av de bå­da kom­pi­sar­na Jo­han Ljung­quist och Mi­kael Olen­mark och sak­nar fi­skin­du­strins klas­sis­ka bak­si­dor. Me­dan den vil­da fis­ken ac­ku­mu­le­rar mil­jö­gif­ter och den od­la­de fis­ken bi­drar till över­göd­ning av vå­ra vat­ten­drag od­las Rödstrim­ma in­om­hus i en ner­lagd la­du­gård.

Istäl­let för att släp­pa ut nä­rings­äm­ne­na rakt ut i ha­vet åter­an­vänds

spill­vatt­net som göd­ning på Jo­han och Mi­kaels åk­rar. En sol­skens­hi­sto­ria som dess­utom sma­kar rik­tigt bra.

– Vi säl­jer Rödstrim­ma över disk och har ba­ra fått lovord över fis­kens smak och kon­si­stens. Det är en li­ten fisk som krä­ver till­be­hör tack va­re sin lå­ga slaktvikt. Räk­na med en fisk per per­son och kom­bi­ne­ra med go­da till­be­hör och bröd, sä­ger Erik Malm­s­ten på Malm­s­tens Fisk & Kök i an­ri­ka Lunds Sa­lu­hall.

FRÅN HABO LJUNGS camping all­de­les vid ha­vet är det ba­ra dry­ga sjut­ton kilo­me­ter in till Mal­mö. På nå­got sätt är Mal­mö som en eu­ro­pe­isk en­klav på det svens­ka fast­lan­det. Li­te Ber­lin, en gnut­ta Pa­ris och små små de­lar av Ams­ter­dam med ba­ra ha­vet run­tom­kring.

– Det är skönt att ta del av den kon­ti­nen­ta­la käns­lan i Mal­mö. Vi upp­skat­tar go­da mid­da­gar, trev­li­ga kafé­er och ljuv­li­ga lop­pis­fynd. Dess­utom är Möl­le­vång­ens ri­ka ut­bud av värl­dens al­la sma­ker nå­got som får oss att åter- vän­da, gång ef­ter gång, sä­ger Ur­ban Tort­stens­son, som upp­täc­ker Skånes hu­vud­stad, Sve­ri­ges tred­je störs­ta stad för tred­je gången.

Bort­sett från Möl­le­vång­en för man in­te mis­sa slottspar­ken och Mal­mö­hus slott, Ri­bers­borgs kall­bad­hus, väst­ra ham­nen och Tur­ning Tor­so, Mo­der­na Mu­se­et, Lil­la Torg och S:t Pe­tri kyr­ka, vil­ket är Mal­mös älds­ta bygg­nad, vars grund började byg­gas re­dan på 1300-ta­let.

VI STRUNTAR I EMPORIA, det gi­gan­tis­ka shop­ping­cent­ret och väl­jer istäl­let att be­sö­ka Änga­val­lens gård en bit ut­an­för Vel­linge där dju­ren strö­var fritt un­der 365 da­gar om året.

– Vi har be­stämt oss för att dri­va ett håll­bart eko­lo­giskt lant­bruk i en gans­ka om­fat­tan­de stor­lek. Vi för­äd­lar allt hem­ma på går­den och vill in­te sät­ta vårt namn på en pro­dukt som vi själ­va in­te od­lat el­ler fött upp på Änga­val­len, sä­ger Rolf Ax­el Nord­ström som till­sam­mans med fa­mil­jen dri­ver re­stau­rang, gårds­bu­tik, ho­tell, ys­te­ri,

Det är förs­ta gången som jag hör en lant­bru­ka­re sä­ga att vi ska äta mind­re kött. För mil­jöns och vår egen häl­sas skull.

me­je­ri, korv­till­verk­ning, ba­ge­ri och kvarn hem­ma på går­den. Rund­tu­ren gör oss all­de­les var­ma i hjär­tat. Bar­nen får hål­la små­gri­sar i fam­nen, bu­sa i hal­men och upp­täc­ka Änga­val­lens al­la spän­nan­de krypin. Vi äter lunch på gårds­bu­ti­ken och kan in­te slu­ta att fun­de­ra på Rolf Ax­els sista vis­doms­ord. Det är fak­tiskt förs­ta gången som jag hör en lant­bru­ka­re sä­ga att vi ska äta mind­re kött. För mil­jöns och vår egen häl­sas skull.

TROTS ATT Ska­nör-Fals­ter­bo och he­la Höll­vi­ken är smock­fullt med upp­le­vel­ser väl­jer vi att hål­la ös­terut. Vi har sik­tat in oss på Sim­rishamn och drar rakt ige­nom söd­ra Skå­ne i ra­ket­fart. TROTS ATT DET in­te är myc­ket mer än en och en halv tim­me mel­lan Mal­mö och Sim­rishamn finns det mas­sor att gö­ra ute på den skåns­ka slät�ten. Vi pas­se­rar Ve­be­röd där kan du be­sö­ka Mos­sa­går­den om du vill ta en my­sig eko­lo­gisk fi­ka. Vi stan­nar in­te för­rän vi sväng­er in på Glim­ming­e­hus ba­ra någ­ra kilo­me­ter ut­an­för Sim­rishamn. Tro­li­gen har Glim­ming­e­hus fått sitt namn ef­ter den glim­ran­de sjön som ur­sprung­li­gen fanns ba­ra ett sten­kast från bor­gen som Jens Hol­ger­sen Ulfstrand lät byg­ga år 1499 på den ti­den då syd­öst­ra Skå­ne fort­fa­ran­de till­hör­de Dan­mark. Det sägs att Ulfstrand bygg­de bor­gen då han be­höv­de ett stort och oin­tag­ligt hus där han kun­de göm­ma sig från

Tho­man­ders hus på Kul­tu­ren i Lund. Ett pa­ra­dis för bå­de barn och vux­na.

Erik och Björn Malm­s­ten dri­ver Malm­s­tens Fisk & Kök i Lunds Sa­lu­hall. De säl­jer Rödstrim­ma över disk och fun­de­rar på att ser­ve­ra den i re­stau­rang­en.

med po­ta­tis,

Pa­ne­rad Rödstrim­ma mo­röt­ter och cur­ry­sås. Re­cept: Björn Malm­s­ten.

Kos­sor på Änga­val­len. Här strö­var ko och kalv till­sam­mans än­da tills kal­var­na är 8 må­na­der gam­la då det sker en na­tur­lig av­vänj­ning när kon blir dräk­tig på nytt.

Un­der­bart att klap­pa små­gri­sar på Änga­val­lens gård.

Nord­ström grun­da­de Änga­val­lens gård i Vel­linge ut­an­för Mal­mö.

Glim­ming­e­hus

bygg­des i mit­ten av 1400-ta­let av Jens Hol­ger­sen Ulfstrand. Det är stund­tals trångt vid Glim­ming­e­hus. I syn­ner­het un­der de po­pu­lä­ra rid­dar­spe­len i mit­ten av ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.