Pry­lar­na som pas­sar ut­märkt i som­mar.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 7.17 - MARIA ANDERSSON (ur­val)

Änt­li­gen kan vi nju­ta av skö­na som­mar­kväl­lar med gott säll­skap på cam­ping­ar el­ler ställ­plat­ser. Ut­ma­na gran­nen på kubbspel, el­ler få re­da på ny per­son­lig in­for­ma­tion om din vän. Vi tip­sar om någ­ra pro­duk­ter vi gil­lar extra myc­ket just nu.

Kubb i ny tapp­ning Finsk va­ri­ant av kubb som krä­ver bå­de tur, tak­tik och skick­lig­het. För att vin­na mås­te du få ex­akt 50 po­äng. Fa­mil­je­spel till­ver­kat av trä. Per­fekt att ha med i hus­bi­len el­ler hus­vag­nen. Ut­ma­na gran­nen på cam­ping­plat­sen!

Pris 295 kr. www.kam­a­f­ri­tid.se Tän­da­re ut­an ga­sol Tän­da­ren fun­kar genom att fram­kal­la en elekt­risk ljus­bå­ge mel­lan två ke­ra­mis­ka plat­tor i top­pen av tän­da­ren, genom att en­kelt tryc­ka på en knapp. Fun­kar till ljus, bra­sor, ga­sol­spi­sar med me­ra. Kan tän­da 90 gång­er ba­se­rat på 8 se­kun­ders tänd­ning per ljus. Ful­lad­dad in­om 1–2 tim­mar.

Pris 395 kr. www.smar­ta­sa­ker.se

Mi­na vän­ner­bok Från Ni­co­text kom­mer den­na gäst­bok som är en upp­da­te­rad ver­sion av Mi­na vän­ner­böc­ker. Kul och ovän­ta­de frå­gor som di­na gäs­ter får sva­ra på.

Pris ca 249 kr.

www.ni­co­text.com

Bil­fläkt 12V Sval­kan­de och oscil­le­ran­de fläkt till var­ma kväl­lar. Sätts fast med clips. Di­a­me­ter 15,2 cm.

Pris 150 kr. www.svith.se

Kläd­krok En smi­dig krok i sil­ver­färg för mon­te­ring i for­do­nets tält­ske­na. Säljs styck­vis. Höjd 34 mm.

Pris 89 kr. www.kam­a­f­ri­tid.se

Möns­ter-ma­ni Dans­ka Rice har me­la­min­pro­duk­ter i al­la tänk­ba­ra fär­ger, möns­ter och for­mer som pas­sar att blan­da hejvilt. De ova­la tall­ri­kar­na är 30x22 cm och des­sa möns­ter är nya för i år.

Pris 79 kr. www.ri­ce­by­rice.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.