CAMPING

Daftö Resort – en helt egen värld

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 7.17 - NIKLAS KÄMPARGÅRD (text och fo­to)

För barn­fa­mil­jer­na är det allt an­nat än lugnt, med dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter, ett fullsmoc­kat pool­om­rå­de och ett stort lekland.

Ef­ter fy­ra tim­mar i bil är det skönt att svänga in på par­ke­ring­en ut­an­för Daftö Resort. Vi har lå­nat en re­jäl hus­bil, en Bürst­ner Avi­a­no i 875, näs­tan nio me­ter lång som krä­ver två par­ke­rings­plat­ser på ett klas­siskt torg mitt in­ne i cent­rum. Ef­ter att ha krång­lat med bå­de p-plats och par­ke­rings­bil­jet­ter mitt i lunch­rus­ning­en är det un­der­bart att vara fram­me på Daftö och chec­ka in på nå­got som i folk­mun kal­las för en av väst­kus­tens bäs­ta cam­ping­plat­ser. Och nog mås­te jag sä­ga att vi har höga för­vänt­ning­ar, bå­de på cam­ping­en, ut­flyk­ter och läs­ki­ga pi­ra­ter.

– Väl­kom­na till Daftö, sä­ger So­fia som job­bar i re­cep­tio­nen och chec­kar in oss på cam­ping­en. Vi får varsitt arm­band att sät­ta runt hand­le­den som ger oss till­trä­de till ser­vice­hus och pool­om­rå­de och får ve­ta att man kan lad­da arm­ban­det med peng­ar för att kun­na be­ta­la i bå­de ki­osk, bu­tik och re­stau­rang­er. Li­te som ett al­lin­clu­si­ve­band i Tur­ki­et, fast den här gången hem­ma i Sve­ri­ge.

FRÅN RE­CEP­TIO­NEN är det ba­ra tre hund­ra me­ter till cam­ping­tom­ten bakom Pi­rat­lof­tet där vi får till­gång till ny­bygg­da hus­bils­plat­ser med vat­ten och av­lopp fram­dra­get till bi­lar­na. Dess­utom är plat­ser­na as­fal­te­ra­de med ett li­tet sittut­rym­me mel­lan hus­bi­lar­na.

Vi bac­kar upp på en hörn­plats (num­mer 13) med här­lig ut­sikt över Norr­vi­ken, bad­bryg­gor­na och ut­flykts­bryg­gan där bå­tar­na ut mot Kos­ter­ha­vet kas­tar loss ett par gång­er om da­gen. Bar­nen drar iväg till lek­plat­sen, me­dan vi vux­na pla­ne­rar kväl­lens mid­dag.

DAFTÖ RESORT är ing­en camping dit man åker för att slap­pa. Visst finns det gäs­ter som fö­re­drar att so­la vid hus­vag­nen, i syn­ner­het de som till­hör lång­lig­gar­seg­men­tet och all­ra helst till­bring­ar dagarna i sol­sto­len med två ut­flyk­ter till bad­bryg­gan två hund­ra me­ter där­i­från. Men för barn­fa­mil­jer­na är det allt an­nat än lugnt, med dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter, ett fullsmoc­kat pool­om­rå­de och ett stort lekland, Daftö Re­sorts eget Daftö­land.

Re­dan kloc­kan tio är det fullt ös i poo­ler­na. To­talt finns det tre oli­ka poo­ler med pi­rat­skepp, vat­ten­ka­no­ner, rutsch­ka­nor och ut­sikts­torn. Ett vett­vil­ligt tem­po som till och med får bar­nen att trött­na ef­ter en stund.

Det här är ab­so­lut den bäs­ta cam­ping­en vi be­sökt i Sve­ri­ge.

Det är helt en­kelt för stö­kigt för oss som hell­re tar ett dopp i ha­vet och blan­dar kylslag­na bad med krabb­jakt och en och an­nan fis­kestund. Säg det barn som in­te äls­kar att sit­ta i strand­kan­ten med en håv i han­den och fis­ka vat­ten­le­van­de in­sek­ter och en och an­nan små­fisk. Som för­äl­der fö­re­drar jag ab­so­lut strand­kan­ten. I syn­ner­het på Daftö.

– Det här är ab­so­lut den bäs­ta cam­ping­en vi be­sökt i Sve­ri­ge, sä­ger Mar­tin Ahl­sell som gör en som­mar­sväng på väst­kus­ten till­sam­mans med hust­run Le­na och bar­nen Ma­ja och Eli­as.

– Har man väl chec­kat in på Daftö Resort be­hö­ver man in­te åka här­i­från. Här finns allt och li­te till, sä­ger Mar­tin som kom­mer dra­gan­des på en skrin­da där yngs­ta so­nen Eli­as nöjt sit­ter inlin­dad i en bad­hand­duk. Även mitt i som­ma­ren blir det kallt om man till­bring­ar fle­ra tim­mar i poo­ler­na.

FÖR­DE­LEN MED sto­ra re­sorts, Daftö Resort är trots allt en fem­stjär­nig mäs­tar­cam­ping som har ka­pa­ci­tet för näs­tan 3 000 gäs­ter, är att det finns mäng­der med ak­ti­vi­te­ter som rik­tar sig till bå­de små och sto­ra barn.

På Pi­rat­lof­tet kan bar­nen pyss­la och pla­ne­ra bus och läs­ki­ga upp­tåg och på X-it (man mås­te vara tolv år för att få hänga här) kan man spe­la X-box, bil­jard, ping­is el­ler ba­ra sit­ta ner och snac­ka. Dess­utom ord­nas det bå­de film­kväll och di­sco för de li­te stör­re bar­nen där de ga­ran­te­rat får vara ifred från be­svä­ran­de små­sys­kon.

Flum­ri­de på Daftö­land. Pi­ra­ter­na tar en tur i par­ken.

Det är trångt i poo­ler­na så se till att vara på plats ti­digt.

Ny­bygg­da hus­bils­plat­ser med bå­de vat­ten och av­lopp fram­dra­get till plat­ser­na och med ens blir cam­ping­li­vet än­nu enkla­re.

Flu­me­ri­de/Sil­ver­for­sen på Daftö­land.

Kvälls­dop­pet vid Norr­vi­ken är ett po­pu­lärt in­slag hos bar­nen.

Mis­sa in­te möj­lig­he­ten att upp­le­va Syd­kos­ter med tan­dem­cy­kel.

Här­li­ga kväl­lar vid Norr­vi­ken.

Park­pi­ra­ter­na i Krut­tun­nan.

Vack­ra Syd­kos­ter Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.