Reimo Caddy Camp Maxi

REIMO CADDY CAMP MAXI. De fles­ta kän­ner igen Reimo för de­ras till­be­hör. Fö­re­ta­get gör dock mer än så; vi kol­lar in en li­ten men läc­ker hus­bil som tar sig fram där and­ra stan­nar.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL 7.17 - MI­KAEL GALVÉR (text och fo­to)

Pre­cis som så många and­ra fö­re­tag i den­na bransch star­ta­de Reimo som hob­by­pro­jekt. I slu­tet av sjut­ti­o­ta­let in­led­des den fram­gångs­sa­ga som nu har lett till ett fö­re­tag med fle­ra fa­bri­ker och la­ge­ran­lägg­ning­ar.

Jag bör­jar be­sö­ket vid hu­vud­kon­to­ret i Darmstadt som lig­ger en bit sö­der om stor­sta­den Frank­furt. Min gui­de är Katja Ja­ma som är ex­por­tan­sva­rig för Nor­den. Det är in­te förs­ta gången vi ses, ti­di­ga­re har hon näm­li­gen job­bat som över­sät­ta­re åt Hus­bil & Hus­vagn.

Reimo har nu tre ben att stå på, de till­ver­kar eg­na bi­lar och om­bygg­nads­pa­ket, de till­ver­kar och för­med­lar till­be­hör och de är ge­ne­ra­lim­por­tör av for­don från till­ver­ka­ren Adria. Rei­mos störs­ta af­fär är den med till­be­hör där de är en av de störs­ta ak­tö­rer­na på tyska mark­na­den, men de ex­por­te­rar dess­utom till 52 län­der, där­ibland Sve­ri­ge. Se­nast till­kom­na ex­port­län­der är Austra­li­en, Nya Ze­e­land och USA. Reimo har fy­ra eg­na va­ru­mär­ken; Camp 4 är möb­ler, Car­best är teknik som till ex­em­pel tv­mot­ta­ga­re, Reimo Tent Te­ch­no­lo­gy är för­tält och Ho­li­day Tra­vel är till­be­hör tänk­ta för små cam­ping­for­don. Sen har de till­be­hör från al­la tänk­ba­ra till­ver­ka­re, sto­ra som små.

Sam­man­lagt finns 30 000 ar­tik­lar att väl­ja mel­lan. En stor del av för­sälj­ning­en sker via in­ter­net el­ler postor­der, den tryck­ta till­be­hör­ska­ta­lo­gen är en te­gel­sten på 914 si­dor.

DET SOM LOCKAT un­der­teck­nad till fö­re­ta­gets hu­vud­kon­tor är in­te till­be­hö­ren el­ler for­do­nen från Adria. Nej, det är Rei­mos eg­na hus­bi­lar som fast­nat på nät­hin­nan ef­ter mäss­be­sök i Tyskland. Reimo har en an­norlun­da af­färsmo­dell i jäm­fö­rel­se med tra­di­tio­nel­la hus­bils­byg­ga­re. De bygger näm­li­gen främst oli­ka ty­per av det vi kal­lar plå­ti­sar, el­ler vans. De fles­ta stör­re till­ver­ka­re har plå­ti­sar ba­se­ra­de på Fi­at Duca­to el­ler Mer­ce­des sprin­ter som mins­ta mo­dell. Reimo gör tvärt om och fort­sät­ter istäl­let nedåt i stor­lek. De­ras störs­ta mo­del­ler är ba­se­ra­de på just Duca­to och

Tan­kar­na går till den där hus­vag­nen Mus­se, Kal­le och Lång­ben kus­kar runt i.

Sprin­ter men de bygger även på fle­ra oli­ka mind­re bi­lar som Re­nault Tra­fic, Mer­ce­des Vi­to och Volks­wa­gen Trans­por­ter.

DET SOM FRÄMST skil­jer Reimo från and­ra hus­bils­till­ver­ka­re är dock att de lå­ter and­ra stå för själ­va byg­gan­det. De har för­vis­so en viss egen pro­duk­tion som säljs i hemsta­den Darmstadt, men de fles­ta Rei­mo­byg­gen som för när­va­ran­de rul­lar på ga­tor­na är bygg­da av fri­ståen­de bil­byg­ga­re. Det går näm­li­gen att byg­ga en Rei­mo­bil på bå­de nya och be­gag­na­de for­don. Reimo säl­jer fär­di­ga kon­ver­te­ringskit med in­red­ning och and­ra lös­ning­ar som pop-up-tak. Vis­sa kö­per ba­ra de­lar me­dan and­ra kö­per helt fär­di­ga kon­cept.

Nå­got som Reimo läg­ger extra vikt vid är färdsof­for­na som finns bakom fö­rar­plat­ser­na. De skräd­dar­sys ef­ter var­je bil­typ, ett jobb som krä­ver en hel del ener­gi och kun­nan­de.

JAG VÄL­JER ATT tit­ta närm­re på en av de mind­re mo­del­ler­na som ba­se­ras på Volks­wa­gen Caddy. På bak­si­dan av den sto­ra fa­briks­an­lägg­ning­en får jag be­kan­ta mig med en guld­glän­san­de li­ten och char­mig bil. Caddy Camp är fan­tas­tiskt mångsidig och flex­i­bel, det går att fäl­la ut och in sa­ker till den grad att tan­kar­na går till den där hus­vag­nen Mus­se, Kal­le och Lång­ben kus­kar runt i den där tim­men på julaf­ton. NÄR VI TESTAR van­li­ga hus­bi­lar bru­kar vi an­vän­da or­det per­son­bils­lik när vi tyc­ket nå­got är smi­digt vad gäl­ler han­te­ring­en av bi­len. I det här fal­let är det ju en rik­tig per­son­bil från förs­ta bör­jan, så att kö­ra bi­len är en ren njut­ning. Spe­ci­ellt au­to­mat­lå­dan är en ren njut­ning. Ste­re­on är li­ka en­kel att han­te­ra som i vil­ken Volks­wa­gen­bil som helst och det är bu­sen­kelt att an­slu­ta te­le­fon. I ”van­li­ga” hus­bi­lar kan det här vara en re­jäl ut­ma­ning för de fles­ta.

Att bi­len in­te kan jäm­fö­ras med en van­lig hus­bil är lätt att kon­sta­te­ra. Det är frå­gan om be­tyd­ligt nät­ta­re in­nerut­rym­men och även last­ka­pa­ci­te­ten är be­grän­sad.

In­red­ning­en är där­för mind­re

och säng­ar­na är kom­fort­mäs­sigt li­te mer spar­tans­ka. Den tes­ta­de bi­len har pop-up-tak vil­ket in­ne­bär att det går att stå rak­lång i bi­len med ta­ket up­pe. Dess­utom er­bjuds en säng i pop-up-de­len, här­i­från är ut­sik­ten grym och det finns mygg­nät på fönst­ren vil­ket sä­kert är skönt en het som­mar­natt vid en fis­ketjärn.

Ett eget rum för to­a­bestyr får na­tur­ligt­vis in­te plats, men det finns en Por­ta pot­ti att till­gå vid be­hov. Kö­ket är mi­ni­ma­lis­tiskt men det finns spis, kyl­skåp och tan­kar för färsk- och grå­vat­ten, de se­na­re är lö­sa dun­kar på var­de­ra 13 li­ter.

I TYSKLAND ÄR små hus­bi­lar, el­ler cam­per­vans som de ibland kal­las där, rik­tigt po­pu­lä­ra. Siff­ran 30 pro­cent av för­sälj­ning­en har nämnts vil­ket 2016 skul­le be­ty­da näs­ta 10 000 for­don, men då är även de stör­re plå­ti­sar­na med­räk­na­de. Många an­vän­der des­sa bi­lar som sitt en­da for­don, i det sam­man­hang­et är Caddy Camp oslag­bart smi­dig. Det som främst be­grän­sar den är att den pre­cis som en per­son­bil in­te har så hög fri­gång un­der bi­len. Om man väl­jer till Volks­wa­gens fyr­hjuls­drift 4-mo­tion tar den sig dock fram till stäl­len som är helt omöj­li­ga för en ”van­lig” hus­bil.

VAD KOS­TAR DEN DÅ? Ja, det är li­te lu­rigt att sva­ra på. Det finns inga svens­ka åter­för­säl­ja­re el­ler byg­ga­re som bygger så­da­na här bi­lar.

I Tyskland bör­jar Caddy Camp Maxi på ca 33 000 eu­ro, li­te drygt 320 000 kro­nor allt­så. Men det är med en ben­sin­mo­tor på 1,0 li­ter som ger 102 häst­kraf­ter. Om man tar den störs­ta die­sel­mo­torn med 150 hk och fyr­hjuls­drift får man läg­ga på ung­e­fär 100 000 kr. Sen finns det många till­val på bå­de bil­del och bo­del så en ny hyf­sat väl­ut­rus­tad Reimo Caddy Camp Maxi skul­le nog kos­ta ung­e­fär 470 000 kro­nor i Sve­ri­ge.

Finns det en mark­nad? Tja, om man väger in fak­to­rer som mil­jöpå­ver­kan och pris så finns det myc­ket som ta­lar för att en ök­ning kom­mer att ske även i Sve­ri­ge. När det finns el­driv­na mind­re trans­port­bi­lar med till­räck­lig räck­vidd för att kun­na an­vän­das för läng­re dags­e­tap­per, då är Reimo re­do att byg­ga hus­bi­lar av dem.

Kö­ket är in­te det störs­ta men allt finns, fast i mind­re ska­la. Kyl­skåpet är en ab­sorp­tions­kyl­box som rym­mer 18 l och kan tas ut.

I bo­de­len finns reg­la­gen för ström och die­sel­vär­ma­ren.

Caddy Camp är en bil som det in­te går att las­ta obe­grän­sat i.

Reimo Caddy Camp är en bil som rik­tar sig till an­vän­da­re som pri­o­ri­te­rar fram­kom­lig­het. Pop-upta­ket är ett till­val som ger hög­re tak­höjd in­ne i bi­len. En del väl­jer istäl­let en tak­box.

Den öv­re säng­en är 93 cm bred, en­kel­säng el­ler dub­bel­säng?

Det går att kö­pa lö­sa in­red­ning­ar som kan mon­te­ras i äld­re bi­lar. Det här ska sit­ta i en VW T5.

Pop-up-tak är nå­got som Reimo är spe­ci­a­li­se­ra­de på. Här mon­te­ras ett på en av fle­ra mal­lar.

En sli­de out i en Mer­ce­des. Läs mer på www.hus­bil­hus­vagn.se

Tex­tili­er skräd­dar­sys ef­ter de be­hov som var­je mo­dell har.

Det är här allt händer i Reimo Caddy Camp. Ut­rym­met kan va­rie­ras mel­lan en­kel­säng el­ler en dub­bel­säng som då täc­ker he­la ytan. Det går även att gö­ra om till en sitt­grupp med två sma­la sof­for.

Här är en­kel­säng­en ut­fälld. Den är 70 cm bred och hård.

De bak­re färd­plat­ser­na kan om­vand­las till sof­fa.

Färsk- och grå­vat­ten­tank, en en­kel men lätt­job­bad lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.