Po­pu­lär ställplats stängs

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

KAJOMRÅDET i Svartvik, Sundsvall stängs för for­donstra­fik. Den syd­li­gas­te och störs­ta par­ke­ring­en finns dock kvar och där är det tillå­tet att par­ke­ra i max­i­malt 24 tim­mar.

– Om­rå­det längs ka­jen i Svartvik har ald­rig va­rit av­sett som en plats för hus­bi­lar och hus­vag­nar, trots det har den bli­vit an­vänd på det sät­tet, skri­ver kom­mu­nens i med­de­lan­det där det även står ”Plat­sen i sig har setts som en till­gång för be­sö­kan­de över lag och där­för har vi till viss del ac­cep­te­rat att det fun­nits for­don upp­ställ­da i om­rå­det un­der kor­ta­re pe­ri­o­der”.

Kom­mu­nen upp­le­ver att om­rå­det har ut­satts för fler oro­lig­he­ter se­dan om­rå­det mer fre­kvent har an­vänts som ställplats, var­för de nu väl­jer att för­bätt­ra skylt­ning­en för att gö­ra tyd­li­ga­re vad som gäl­ler på plat­sen.

Vägar­na som finns i om­rå­det är en­bart av­sed­da för gång- och cy­kel­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.