Ny bonus­klubb för kun­der hos Nor­dic Camping

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

NOR­DIC CAMPING & Resort lanserar en kund­klubb un­der nam­net Cam­pers Club som ger bonuspo­äng vid var­je vis­tel­se. Po­äng­en kan se­dan an­vän­das till att be­ta­la kom­man­de vis­tel­ser hos al­la de­ras an­lägg­ning­ar som är an­slut­na till klub­ben.

Kund­klub­ben är di­gi­tal och ut­an plast- el­ler stäm­pel­kort. Som med­lem in­går bland an­nat wi-fi (på vis­sa an­lägg­ning­ar), dubb­la po­äng vid on­li­ne­bok­ning, Barn­klub­ben Bos­se samt ut­val­da er­bju­dan- den från Nor­dic Camping.

”Det känns spän­nan­de att änt­li­gen kun­na lan­se­ra det­ta lo­ja­li­tets­pro­gram för vå­ra gäs­ter helt ut­an kort el­ler onö­di­ga stämp­lar. Vi är över­ty­ga­de om att det­ta kom­mer ge mer­vär­den ut­ö­ver bil­li­ga­re bo­en­den för vå­ra åter­kom­man­de gäs­ter.

Det­ta är helt unikt i bran­schen och kom­mer att ut­veck­las vi­da­re genom nya part­ner­skap och and­ra för­må­ner över tid”, sum­me­rar ope­ra­tiv chef Mi­kael Wåhlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.