FRITIDSMÄSSA FÖR SJÄTTE GÅNGEN

Den 25–28 maj ar­ran­ge­ra­des Fri­tids­mäs­san i Kristi­ne­hamn. En kon­su­ment­mäs­sa och mark­nad med fo­kus på camping i all­män­het och hus­bi­lar i syn­ner­het.

Husbil & Husvagn - - MÄSSEXTRA -

FRI­TIDS­MÄS­SAN har växt sak­ta men sä­kert och loc­kar lång­vä­ga be­sö­ka­re till den öst-värm­länds­ka sta­den vid Vä­nerns kant. In­te minst när Hus­bils­klub­ben.se för and­ra gången ha­de sitt år­li­ga mö­te sam­ti­digt, med när­ma­re sex­hund­ra bi­lar an­mäl­da.

Per­so­ner­na bakom Fri­tids­mäs­san, Ar­ne Berg­ström och Lars-Åke Pers­son, star­ta­de mäs­san för sju år se­dan men har ställt in en gång, var­för det i år 2017 blev sjätte ar­range­mang­et. Först var mäs­san ut­om­hus, men när om­rå­det blev en del av Herr­gårds­cam­ping­en, flyt­ta­de man för­ra året in i Kristi­ne­hamn Are­na som fun­kat bra.

Ett sjut­ti­o­tal ut­stäl­la­re fanns på plats, varav många le­dan­de mär­ken och fö­re­tag.

NYTT FÖR I ÅR var frans­ka Pi­lo­te som re­pre­sen­te­ra­des av Hus­vagns-Poo­len samt Ka­be som fö­re­träd­des av Eriks­sons Hus­vag­nar.

Nor­dic Hus­bi­lar och ge­ne­ra­la­gen­ten Berg­holm fanns ock­så på plats. Nor­dic vi­sa­de bland an­nat någ­ra av si­na spe­ci­al­byg­gen och Berg­holm hus­bi­lar från Mo­re­lo, Rol­ler Team och Knaus.

SOM SIG bör fanns ock­så lät­ta­re un­der­håll­ning av an­nat slag, ka­ra­te, box­ning samt mo­deshow bland an­nat. På kväl­len spe­la­des dans­bands­mu­sik li­ve.

Adri­as helin­te­gre­ra­de loc­ka­de till besök.

med en av si­na

Ea­sycam­per

up-mo­del­ler. svensk­till­ver­ka­de pick-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.