Ex­sis i ny skrud

I mit­ten av maj pre­sen­te­ra­de Hymer si­na ny­he­ter in­för sä­song 2018. Plat­sen var Hymer Mu­se­um som lig­ger i fö­del­sesta­den Bad Waldsee.

Husbil & Husvagn - - NYHETER 2018 - MI­KAEL GALVÉR (text och fo­to)

Hymer fyl­ler 60 i år och det har re­dan fi­rats med någ­ra spe­ci­al­mo­del­ler. Nu pre­sen­te­ra­des fö­del­se­dags­bar­net många frå­gat ef­ter; en spe­ci­al­ver­sion av vag­nen Eri­ba Tou­ring, av många kal­lad Troll. Det är näm­li­gen Eri­bas ”ur­mo­dell” som snick­ra­des ihop av Erich Bachem och Er­win Hymer in­te långt från mu­se­et. Man kan ju frå­ga sig om de två her­rar­na kun­de fö­re­stäl­la sig hur det skul­le gå för ”fir­man” när de drog igång det he­la. Förs­ta året sål­de de tre for­don och det se­nas­te året lan­da­de för­sälj­ning­en på ung­e­fär 35 000 for­don, en ut­veck­ling som he­ter du­ga, spe­ci­ellt med tan­ke på att den till störs­ta del lig­ger i det öv­re seg­men­tet i re­spek­ti­ve klass.

Hymer och Eri­bas histo­ria lyf­tes gi­vet­vis fram un­der press­da­gen, men det var långt ifrån en nostal­gitripp. Press­kon­fe­ren­sen drog näm­li­gen igång med en scenshow som påmin­de om de mer rymdin­spi­re­ra­de in­sla­gen un­der me­lo­di­festi­va­len. Det he­la var läc­kert och ett in­no­va­tivt nytänk som lig­ger långt bort från de di­a­bildsvis­ning­ar som ibland fort­fa­ran­de fö­re­kom­mer på så­da­na här till­ställ­ning­ar.

TAN­KEN ÄR GI­VET­VIS att för­med­la in­tryc­ket att Hymer står för mo­der­ni­tet och nytän­kan­de. Med rök och spot­lights pre­sen­te­ra­des även två nya se­ri­er hus­bi­lar. Det är de lät­ta­re och sma­la­re

Press­kon­fe­ren­sen drog igång med en scenshow som påmin­de om de mer rymdin­spi­re­ra­de in­sla­gen un­der me­lo­di­festi­va­len.

hel- och hal­vin­te­gre­ra­de Ex­sis som om­ar­be­tats bå­de in­vän­digt och ut­vän­digt.

Fram­förallt in­vän­digt är det li­te tyd­li­ga­re att det hand­lar om nya mo­del­ler. Det finns även en hel del för­änd­ring­ar som in­te syns, som konst­styc­ket att gö­ra en rym­li­ga­re färskvat­ten­tank, sam­ti­digt som last­ka­pa­ci­te­ten ökar. Pri­ser och ut­rust­ningsni­vå­er för Sve­ri­ge är in­te be­stäm­da än, de bru­kar bli kla­ra till mäs­san på El­mia.

VAD HÄNDER MED S-klass und­rar många? Hy­mers li­ner­se­rie som ut­veck­lats ett bra tag nu och en stu­die har re­dan pre­sen­te­rats. Ja, allt som of­tast har Hymer kvar nå­got i rock­är­men så kans­ke får vi se den på Cara­van Sa­lon i Düs­sel­dorf? Mer om ny­he­ter­na kan du lä­sa i kom­man­de num­mer av Hus­bil & Hus­vagn samt på vår hem­si­da www.hus­bil­hus­vagn.se

Den nya helin­te­gre­ra­de Ex­sis-i på­min­ner om Hy­mers B-klass dy­na­micli­ne.

Plan­lös­ning­en känns igen men in­red­ning­en är helt ny.

För­u­tom den nya in­red­ning­en så fort­sät­ter Hymer sin vikt­bant­ning. På papp­ret väger den­na sju­me­ters­bil ba­ra 2840 ki­lo vil­ket gör att den fun­kar som 3,5 tons bil.

Längst bak i Hymer 588 I och T finns höga lång­bäd­dar som kan bäd­das ihop, un­der finns ga­rage.

Den­na Ex­sis-T 588 har ovan­ligt tuff fram­to­ning med oran­gea in­slag i fron­ten och på hju­len.

Histo­ri­ens ving­slag flax­ar kraf­tigt runt den­na lil­la vagn. Det var så här det star­ta­de en gång för sex­tio år se­dan i Bad Waldsee.

Eri­ba Tou­ring är en fi­nur­lig li­ten vagn. Här en ex­tra­säng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.