På Fans­kans Crêpe­rie i Rör­ums gam­la folk­sko­la kan du nju­ta av svens­ka sma­ker och fransk bon­de­ro­man­tik.

Husbil & Husvagn - - RESA -

allt od­lats på går­den. I grun­den är det en ve­ge­ta­risk tall­rik som kan kom­bi­ne­ras med går­dens kött el­ler Fjäl­lou­mi­ost där in­ne­hål­let skif­tar ef­ter vad som är skör­de­klart i går­dens sto­ra skaf­fe­ri.

BA­RA ETT PAR hund­ra me­ter från Mandelmanns lig­ger Frans­kans Crêpe­rie i Rör­ums gam­la folk­sko­la. Här kan du nju­ta av svens­ka sma­ker och fransk bon­de­ro­man­tik och lä­ra dig skill­na­den mel­lan ga­let­ter och crêpes. Ga­let­ter görs på bo­ve­te­mjöl och har sitt ur­sprung i frans­ka Bre­tag­ne där de ser­ve­rats än­da se­dan 1200-ta­let och crêpes är sö­ta och be­står av ve­te­mjöl och ägg. Ef­tersom koc­kar­na på Frans­kans Crêpe­rie är be­grän­sa­de till fy­ra lag­gar krävs det att du har tå­la­mod om re­stau­rang­en är full­satt. El­ler som ägar­na sä­ger: Hos oss bör man bi­da sin tid.

VI CYKLAR VI­DA­RE längs Strän­te­vä­gen i rikt­ning mot Öst­ra Vem­mer­löv. Ba­ra ef­ter någ­ra hund­ra me­ter stan­nar vi på nytt, den här gången i na­tur­re­ser­va­tet Strän­te­möl­la-For­se­möl­la där vi tar del av det stor­slag­na back­land­ska­pet all­de­les sö­der om Rö­r­um.

Om­giv­ning­en ska­pa­des av mäk­ti­ga av­lag­ring­ar från in­landsi­sen och fick sitt hu­vud­sak­li­ga ut­se­en­de un­der is­ti­dens slut­ske­de. Vi nju­ter av den gam­la mil­jön kring ”Strent­te Möl­la”

som vi­sar en väl­be­va­rad gårds- och kvarn­mil­jö från för­ra sek­lets bör­jan. Trots att det känns som en evig­het se­dan man mal­de säd i möl­lor som den här så var kvar­nen igång än­da fram till mit­ten av 60-ta­let.

Vi pas­se­rar Öst­ra Vem­mer­löv, Ös­ter­lens Flyg­mu­se­um, Kar­la­by Kro (där den hung­ri­ge kan äta på nytt), Gladsax och Gröstorp in­nan vi åter­i­gen rul­lar in i Sim­rishamn. Från Mandelmanns träd­går­dar är det dry­ga 18 km till ham­nen i cen­tra­la Sim­rishamn. Via riks­väg nio, knappt fem kilo­me­ter kor­ta­re.

TROTS ATT DET ÄR be­hag­ligt att stan­na i Sim­rishamn väl­jer vi att åka vi­da­re.

Vi föl­jer kus­ten norrut, via Bran­te­vik, Ki­vik och De­ge­ber­ga där For­sa­karsra­vi­nen står för da­gens upp­le­vel­ser. For­sa­karsra­vi­nen är ett na­tur­re­ser­vat vid Lin­deröd­så­sens öst­ra slutt­ning där na­tu­ren har fått fria händer. To­talt finns det två vat­ten­fall i ra­vi­nen som räk­nas till Skånes högs­ta.

Glöm in­te att ta med en fika­korg för att kun­na nju­ta av bok­sko­gens charm, 40 me­ter rakt ner i jor­dens in­nan­dö­me (ra­vi­nen är 40 me­ter djup). Bort­sett från fan­tas­tis­ka bok­sko­gar är For­sa­kar känd för sitt ri­ka få­gel­liv och ett besök i da­len bju­der of­ta på mö­ten med for­sär­la, strömsta­re och kungs­fis­ka­re.

DAGARNA GÅR FORT i Skå­ne och det dags att åka norrut. Ing­en an­nan­stans i he­la lan­det finns det en så­dan va­ri­a­tion av spän­nan­de cam­ping­plat­ser, här­li­ga piz­ze­ri­or på lands­byg­den, lju­va kafé­er och en lång rad här­li­ga min­nen som tål att upp­re­pas. Frå­gan är om vi vän­tar till näs­ta som­mar el­ler åter­vän­der re­dan i år.

For­sa­kar Na­tur­re­ser­vat i De­ge­ber­ga.

Frans­kans Crêpe­ri

i Rö­r­um strax ut­an­för Sim­rishamn.

Fan­tas­tis­ka mil­jö­er i skåns­ka gam­la fis­ke­lä­gen.

Det va­ri­e­ran­de skåns­ka land­ska­pet är som en li­sa för sjä­len. Stund­tals stort och in­dust­ri­ellt för att se­na­re ax­la små­bru­kens var­dag och bon­de­ro­man­ti­kens charm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.