Daftös histo­ria

Husbil & Husvagn - - RESA -

Än­da fram till 1962 var går­den Daf­ter 1:3 som vil­ken kust­nä­ra gård som helst. Här­i­från var det vis­ser­li­gen nära ut till det som så små­ning­om skul­le skyd­das och be­va­ras som Kos­ter­ha­vets Na­tio­nal­park, men up­pe på land väx­te det mest hö och havsnä­ra ängs­blom­mor. Två år in på sex­tio­ta­let fick bon­den Mil­ton till­stånd att ta emot be­sö­kan­de tu­ris­ter och yt­ter­li­ga­re tolv år se­na­re ha­de an­lägg­ning­en växt i en så­dan om­fatt­ning att Mil­ton Camping döp­tes om till mo­der­na­re Daftö Camping. Där­ef­ter köp­tes grann­går­den in.

Nu­me­ra finns det 130 stu­gor på cam­ping­en vid si­dan om 650 cam­ping­tom­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.