För de li­te mind­re bar­nen är rö­var­roc­ken och pi­rat­te­a­tern två upp­skat­ta­de fö­re­ställ­ning­ar.

Husbil & Husvagn - - RESA -

VÄGG I VÄGG med Daftö Resort lig­ger på­kos­ta­de Daftö­land, en spän­nan­de nö­je­spark med fo­kus på pi­ra­ter, bå­tar och rus­ki­ga rö­var­histo­ri­er. Bort­sett från teat­rar, ka­ru­sel­ler och klas­sis­ka lunch­hak finns det bå­de ra­di­o­styr­da bi­lar, bå­tar och läs­ki­ga spök­käl­la­re.

För de li­te mind­re bar­nen är rö­var­roc­ken och pi­rat­te­a­tern två upp­skat­ta­de fö­re­ställ­ning­ar och för de li­te stör­re bar­nen är Sil­ver­for­sen (en snäll va­ri­ant av Flu­me­ri­de på Li­se­berg) och ra­di­o­bi­lar­na (mi­ni­mi­mått 130 cm lång) själv­kla­ra fa­vo­ri­ter i nö­je­spar­ken.

– Det var jät­te­kul att kö­ra ra­di­o­bil, spe­ci­ellt när jag kroc­ka­de med pap­pa, sä­ger Kal­le stolt.

Me­dan bar­nen äter glass och åker ka­ru­sel­ler om vartan­nat går jag och tral­lar på väl­komst­lå­ten som pi­ra­ter­na fram­för­de på rö­var­roc­ken. En sla­ger­dänga i värs­ta rö­var­stil som le­ver vi­da­re i min­net långt in på vin­tern.

ÖVE­RALLT PÅ DAFTÖ RESORT möts vi av trev­lig per­so­nal. Vi blir om­hän­der­tag­na och väg­led­da oav­sett om vi ska spe­la golf på även­tyrs­gol­fen el­ler ta ett dopp vid bad­bryg­gan ne­re i Norr­vi­ken.

Med ka­pa­ci­tet för näs­tan 3 000 gäs­ter i hög­sä­song krävs det na­tur­ligt­vis bra lo­gistik och sam­spelt per­so­nal. Daftö Resort är en stor camping. På den nor­ra si­dan om väg 1030 mot Tjärnö (5 km) och Sal­tö (7km) lig­ger tre cam­ping­om­rå­den tätt, det fa­mil­je­tä­ta Mitt­lan­det (nära Daftö­land), hög­lan­det mel­lan Daftö­land och stu­gom­rå­det och så pa­rad­tom­ter­na vid Norr­vi­ken med fan­tas­tisk ut­sikt över Daftö (själ­va cam­ping­en lig­ger fak­tiskt på fast­lan­det 300 me­ter norr om bron mel­lan fast­lan­det och Daftö). På den söd­ra si­dan om väg 1030 lig­ger Sö­der­vi­ken med här­lig ut­sikt över havs­ban­det ut­an­för. Mis­sa in­te ett kvälls­dopp vid Sö­der­vi­kens bad­plats.

TROTS ATT VI stan­nar i tre nät­ter på Daftö Resort hin­ner vi knappt upp­le­va hälf­ten av allt det vi vill gö­ra. Bar­nen mis­sar Daftö­tå­get och hin­ner knappt sä­ga hej till Kap­ten Svart­krut, skepps­kat­ten Tim­bo och al­la de and­ra pi­ra­ter­na som i drygt 300 år gömt sig un­dan dans­kar och norr­män i de snirk­li­ga vatt­nen kring Daftö. Lyck­ligt­vis pri­o­ri­te­rar vi en båt­tur ut till Syd­kos­ter där vi cyklar tan­dem­cy­kel och stif­tar be­kant­skap med Kos­ter­ha­vet un­der ytan.

Fy­ra da­gar se­na­re är al­la över­ens. Vi kom­mer ab­so­lut att åter­vän­da till Daftö Resort.

Daftöpi­ra­ter på

Daftö­land

Sjörö­var­te­mat ge­nom­sy­rar he­la

Daftö­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.