Ak­ti­vism för hus­bi­lism

Husbil & Husvagn - - KRÖNIKA -

Som hus­bi­list är man li­te av en mjölk­ko för den så kal­la­de mark­na­den. För att in­te ta­la om hur sta­ten rof­far åt sig. Plån­bo­ken krym­per pe­ri­od­vis oro­väc­kan­de var­för en viss kom­pen­sa­tion vo­re på sin plats. Gär­na i form av nå­gon skat­te­lätt­nad. Slo­pad moms till ex­em­pel, un­der re­for­men Hut (hus­bil ut­an tillägg). Det skul­le dess­utom sät­ta extra fart på hus­bils­för­sälj­ning­en och på så sätt bli själv­fi­nan­si­e­ran­de.

Vi mås­te lä­ra oss att stäl­la krav. Lob­ba i mak­tens kor­ri­do­rer och se till att det blir sär­skil­da hus­bils­fi­ler på vägar­na, sub­ven­tio­ne­rad hus­bils­trans­port på in­lands­ba­nan och ge­ne­rö­sa bi­drag till hus­bilstu­ris­men. Cam­ping­ar och ställ­plat­ser ska rustas upp, sly rö­jas ef­ter vägar­na för vack­ra­re vy­er och rast­plat­ser kostas på med töm­nings­sta­tion och to­a­let­ter. Det skul­le främ­ja in­te minst gles­byg­den så att he­la Sve­ri­ge kan le­va, som det he­ter.

HUSBILSÅKARE

gyn­nar eko­no­min. Se al­la vå­ra hus­bi­lar som ett av Sve­ri­ges störs­ta åke­ri­er. Det vo­re in­te mer än rätt att kun­na dra av in­kö­pet för sin Ka­be el­ler Cart­ha­go på de­kla­ra­tio­nen, in­klu­si­ve till­be­hör, re­pa­ra­tio­ner och in­köp. Slo­pa väg­tul­lar och sänk väg­skat­ten. Tänk all die­sel som hus­bi­lar tan­kar. Hur myc­ket skatt blir in­te det som hus­bi­lis­ter be­ta­lar in! Sta­ten gör en bra af­fär med fler hus­bi­lar i tra­fik.

Mi­ler­sätt­ning vo­re i var­je fall en själv­klar­het, lik­som trak­ta­men­te. För­slagsvis sam­ma som vå­ra EU-par­la­men­ta­ri­ker, 2700 kr per dygn. Det bor­de vi få be­slu­ta om själ­va, som po­li­ti­ker­na gör, lik­som eko­no­miskt stöd till hus­bils­för­e­ning­ar.

Gi­vet­vis skul­le även kon­su­ment­mak­ten rik­tas di­rekt mot mark­na­den. Mas­sin­köp och ra­batt­ku­pong­er i tid­ning­ar­na skul­le pres­sa pri­ser, pre­cis som på Ica och Coop. Då skul­le ock­så hus­bils­tid­ning­ar­na öka ef­tersom det be­hövs någ­ra tu­sen ku­pong­er att klip­pa ur till var­je hus­bils­köp. Det är för­de­lar i al­la rikt­ning­ar.

Ga­ran­ti­er­na på hus­bi­lar mås­te för­läng­as. Fem­ton år på all­ting. Oav­sett. Det blir bra. Och så bor­de det föl­ja med mer ut­rust­ning vid hus­bils­köp. Fram för fritt för­tält, gra­tis grill och ga­sol som gå­va. Kö­per man en helt ny hus­bil bor­de man få med en extra på köpet. Köp två be­ta­la för en, typ. Det skul­le gö­ra det möj­ligt att by­ta hus­bil of­ta­re så att hus­bils­byg­gar­na får jobb ock­så. För­de­lar i al­la rikt­ning­ar, som sagt.

Dess­utom bor­de vi för­hand­la med fär­je­re­de­ri­er­na. Hal­va pri­set till Dan­mark och kon­ti­nen­ten och gra­tis till Got­land. Det vo­re in­te för myc­ket be­gärt. Och Hur­tigru­ten mås­te byg­gas om så de kan ta full­sto­ra hus­bi­lar. Då skul­le de få nya pas­sa­ge­ra­re med möj­lig­he­ter för dröm­re­sor till bå­de sjöss och lands.

För­hand­ling­ar bör in­le­das med al­la cam­ping­plat­ser. Cam­pingav­gif­ter­na är för all del ok, men ser­vicen mås­te bli bätt­re. Kon­troll av ol­je­ni­vå och ring­tryck samt ren­gö­ring av vindru­ta och strål­kas­ta­re bor­de hö­ra till vid var­je in­check­ning. Lik­som ut­vän­dig tvätt in­nan man far. Så skul­le även per­so­nal ta hand om töm­ning­en av la­trin­box­en så man slip­per det­ta slab­bi­ga elän­de. Men skul­le man än­då tving­as gri­sa ner sig är det önsk­värt om nå­gon tog hand om tvät­ten och kans­ke ock­så dis­ken som ju bru­kar ho­pa sig ef­ter någ­ra dar.

VINTERFÖRING är ett an­nat pro­blem som mås­te lö­sas. Kan in­te nå­gon drif­tig ent­re­pre­nör byg­ga upp en ked­ja av spe­ci­el­la par­ke­rings­hus genom lan­det. Kans­ke går det att få EU-bi­drag. Det bor­de lig­ga i det all­män­nas in­tres­se att det in­te står hus­bi­lar och dräl­ler i la­dor och båt­skjul. Des­sa P-hus kun­de ut­veck­las till kul­tur­cent­ra för hus­bils­fol­ket. Med sam­kvämslo­ka­ler där som­ma­rens re­sor pla­ne­ras och pen­sio­närs­dans på lör­dag kväll. För­de­lar för­de­lar.

Vad gäl­ler vå­ra hus­bils­mäs­sor skul­le det vara gra­tis in­trä­de. Pre­cis som på muséum. Det skul­le un­der­lät­ta li­te för hus­bils­folk med an­strängd eko­no­mi. Kans­ke be­hövs det rentav en all­män hus­bils­fond som de­lar ut me­del till be­hö­van­de. Sty­rel­se­le­da­mö­ter kun­de ju häm­tas från ett nytt hus­bilspar­ti. En­frå­ge­par­ti­er har ju fun­nits förr. Men knap­past nå­got mer sam­hälls­nyt­tigt än den­na vår folk­rö­rel­se på hjul.

Ro­pen skal­la – Hus­bil åt al­la.

Häls­ning­ar Per Lind­berg

Namn: Per Lind­berg He­m­ort: Karl­stad Kört hus­bil se­dan: 2010

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.