BRASILIEN BRAST

Får för förs­ta gång­en nå­gon­sin in­te va­ra med i Con­fe­de­ra­tions Cup

Inside - - Plock - Hen­rik Lund­gren

Mäs­ta­re i de tre se­nas­te Con­fe­de­ra­tions Cup, men gam­la me­ri­ter väger lätt när den ni­on­de upp­la­gan av tur­ne­ring­en in­leds den 17 ju­ni. De fyr­fal­di­ga mäs­tar­na Brasilien åk­te ut i se­mi­fi­na­len i sitt hem­ma-VM 2014, och se­nast i de sy­da­me­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen gick det än­nu säm­re. Ut re­dan i kvarts­fi­na­len mot Pa­ra­gu­ay.

I stäl­let är det Chi­le som re­pre­sen­te­rar Sy­da­me­ri­ka, me­dan Austra­li­en skri­ver histo­ria som det förs­ta land att re­pre­sen­te­ra två kon­ti­nen­ter. Sen ti­di­ga­re Oce­a­ni­en, men i år som asi­a­tis­ka mäs­ta­re.

Från Eu­ro­pa del­tar

Tyskland (världs­mäs­ta­re), Por­tu­gal (Eu­ro­pa­mäs­ta­re) och Ryss­land (VM-ar­ran­gör).

1992 spe­la­des King Fahd Cup, fö­re­gång­a­ren till Con­fe­de­ra­tions Cup, i Sau­dia­ra­bi­en. Förs­ta året som en fyr­na­tions­tur­ne­ring, tre år se­na­re (med re­ge­ran­de Eu­ro­pa­mäs­tar­na Dan­mark som seg­ra­re) med sex lag. 1997 av­gjor­des till slut den förs­ta Con­fe­de­ra­tions Cup, med Brasilien som seg­ra­re och Ro­ma­rio som skyt­te­kung.

Från 2005 har tur­ne­ring­en av­gjorts vart fjär­de år, och haft den kom­man­de VMar­ran­gö­ren som bas.

Sve­ri­ge har ald­rig del­ta­git.

Tra­di­tions­en­lig Con­fe­de­ra­tions Cup som­ma­ren in­nan VM.

Men ett lag sak­nas i Ryss­land. För förs­ta gång­en nå­gon­sin är Brasilien in­te med.

Fi­na­ler­na ge­nom ti­der­na

1997: Brasilien–Austra­li­en 6–0 1999: Mex­i­ko–Brasilien 4–3 2001: Frank­ri­ke–Ja­pan 1–0 2003: Frank­ri­ke–Ka­me­run 1–0 2005: Brasilien–Ar­gen­ti­na 4–1 2009: Brasilien–USA 3–2 2013: Brasilien–Spa­ni­en 3–0

Ney­mar får in­te åka till Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.