”Det Ave­ry gjor­de gick över grän­sen”

Inside - - Sport -

IS­HOC­KEY

Spe­la­re som Matt Coo­ke, Matt­hew Bar­na­by, Clau­de Le­mi­eux, Chris Che­li­os, Tie Do­mi, Chris Prong­er, Bob­by Clar­ke, Ste­ve Ott och Zack Kas­si­an har all­tid haft ett ont ord över till mot­stån­dar­na i NHL, men ing­en spe­la­re har va­rit li­ka hän­syns­lös och käns­lo­kall som Se­an Ave­ry.

In­för en bor­t­a­match mot Cal­ga­ry 2008 upp­täck­te ka­na­den­sa­ren en tv-re­por­ter i om­kläd­nings­rum­met. Ave­ry, då i Dal­las Stars, ste­ga­de fram till man­nen med mik­ro­fo­nen och bad om att få gö­ra ett ut­ta­lan­de.

– Jag vill ba­ra sä­ga en sak snabbt, sa han.

Yt­ter­li­ga­re ett par tv-team an­slöt och li­gans mest ha­ta­de spe­la­re la upp ett hån­fullt le­en­de in­nan han ut­ta­la­de sig.

– Jag är glad över att va­ra till­ba­ka i Cal­ga­ry. Jag äls­kar Ka­na­da. Jag vill ba­ra läm­na en kom­men­tar om att det har bli­vit en van­lig sak i NHL att kil­lar­na för­äls­kar sig i mi­na slam­pi­ga ex. Jag vet in­te vad det be­ror på, men... njut av mat­chen i kväll!

Ut­ta­lan­det var en pass­ning till Cal­ga­rys Dion Pha­neuf, som vid tid­punk­ten dej­ta­de och i dag är gift med Ave­rys ex-flick­vän Elisha Cut­h­bert. Ut­spe­let var ock­så rik­tat mot Los Ang­e­les Kings Jar­ret Stoll, som var för­lo­vad med ett an­nat ex, Rod Ste­warts ex­fru Rachel Hun­ter.

NHL stäng­de av Se­an Ave­ry med ome­del­bar ver­kan och på grund av ut­ta­lan­det fick han även spar­ken av Dal­las.

– Det fö­re­kom­mer myc­ket ”trash talk” på isen men att gö­ra ett så­dant ut­ta­lan­de så att al­la kan hö­ra... För mig är det att gå över grän­sen. Li­gan och vå­ra äga­re tyc­ker li­ka­dant, sa Da­ve Tip­pett, Dal­las-coachen.

Det var var­ken förs­ta el­ler sista gång­en Se­an Ave­ry ska­pa­de ru­bri­ker på grund av sin glap­pan­de käft. Han av­slu­ta­de NHL-kar­riä­ren i New York Rang­ers 2012, men hans ut­tryck le­ver vi­da­re. I årets Stan­ley Cup ställ­des Rang­ers mot Ot­ta­wa, där Dion Pha­neuf spe­lar i dag. Vad fan­sen skrek när han kom till Man­hat­tan? Just det, ”slop­py se­conds”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.