Fynd kan kopp­las till Kall­hällsmord

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Un­der en skall­gång som fri­vil­li­ga Jär­fäl­la­bor ord­na­de i Kall­häll för­ra hel­gen gjor­des två fynd som nu un­der­söks av polisen.

För drygt två vec­kor se­dan miss­hand­la­des Kall­hälls­bon An­ders Ka­lin bru­talt till döds i skogs­om­rå­det vid Kall­hälls sta­tion. Polisen har se­dan dess väd­jat till all­män­he­ten om tips som kan hjäl­pa dem att kom­ma fram­åt i ut­red­ning­en.

För­ra hel­gen or­ga­ni­se­ra­de ett tret­ti­o­tal fri­vil­li­ga Jär­fäl­la­bor en skall­gång i om­rå­det.

– Vi vill dra vårt strå till stac­ken. Polisen ha­de ge­nom­sökt om­rå­det, det var in­te av­spär­rat läng­re och snön var bor­ta. Det be­hövs många ögon, om­rå­det är stör­re än man tror, sä­ger Fred­rik Gruf­man, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na och ad­mi­nist­ra­tör för Fa­ce­book­grup­pen Var­ning i Jär­fäl­la, där skall­gång­en sam­ord­na­des.

Un­der skall­gång­en hit­ta­des två fö­re­mål som nu un­der­söks av polisen, en kniv och en nyc­kel­knip­pa.

Spa­nings­le­da­ren Pa­trik Zan­ders sä­ger att al­la pus­sel­bi­tar är vik­ti­ga.

– De kon­tak­ta­de oss först och kol­la­de att det var okej och fyn­den han­te­ra­des ut­märkt. De rör­de ing­et själ­va ut­an ring­de oss, sä­ger han.

På frå­gan om var­för polisen in­te själv hit­tat sa­ker­na un­der si­na sök­ning­ar ser han två möj­li­ga svar.

– Det ena är att det sto­ra om­rå­den att ge­nom­sö­ka. Det finns ock­så en te­o­re­tisk möj­lig­het att sa­ker­na kom­mit dit ef­ter att vi har va­rit där, sä­ger Pa­trik Zan­ders.

Än­nu har in­te polisen kun­nat be­kräf­ta om fö­re­må­len är knut­na till mor­det. Bå­de kni­ven och nyck­lar­na un­der­söks nu för att säk­ra even­tu­el­la spår och DNA.

– Vi har ing­en upp­fatt­ning alls om kni­ven i nu­lä­get men nyck­lar­na stäm­mer över­ens med den be­skriv­ning vi har fått och de hit­ta­des i när­he­ten av där krop­pen upp­täck­tes, sä­ger Pa­trik Zan­ders. Han fort­sät­ter: – Är det rätt nyck­lar så kan vi ute­slu­ta stöld, att mo­ti­vet skul­le va­ra att kom­ma åt lä­gen­he­ten, sä­ger han.

Mor­doff­ret An­ders Kal­ins sys­ter, Britt­ma­rie Bo­man, tyc­ker att det är bra att folk en­ga­ge­rar sig.

– Vi an­hö­ri­ga är tack­sam­ma så länge det görs för­stån­digt och hjäl­per po­li­sens ar­be­te, sä­ger Britt­ma­rie Bo­man.

FOTO: MOSTPHOTOS/PRIVAT

NYA FYND. Kall­hälls­bon An­ders Ka­lin hit­ta­des mör­dad fre­da­gen 10 no­vem­ber vid Kall­hälls sta­tion. Polisen ef­ter­ly­ser fler tips från per­so­ner som kan ha sett ho­nom un­der da­gen. Har du sett nå­got? Ring polisen på 114 14. Bil­den pub­li­ce­ras med till­stånd från an­hö­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.