Kan det här gö­ra sta­tio­nen tryg­ga­re?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla - LOUISE BORNHALL Re­por­ter louise.bornhall @di­rekt­press.se

För­ra vec­kan på­gick en trygg­hets­sats­ning på Ja­kobs­berg sta­tion, med an­led­ning av att om­rå­det av många, främst kvin­nor och äld­re, upp­levs som otryggt. En re­se­när som jag pra­ta­de med be­rät­ta­de att hon gär­na und­vi­ker sta­tio­nen, just för att det kan kän­nas hot­fullt att rö­ra sig där som en­sam kvin­na när det mörk­nat. Där­för är det gläd­jan­de att oli­ka ak­tö­rer nu går sam­man för att gö­ra sta­tio­nen tryg­ga­re. Mer om sats­ning­en hit­tar du på si­da 6.

I öv­rigt kick­star­ta­de min och fo­to­graf Mic­kes vec­ka i Björ­ke­by­sko­lans id­rotts­hall i mån­dags. Där på­går näm­li­gen ett forsk­nings­pro­jekt, där ele­ver­na ge­nom puls­hö­jan­de ak­ti­vi­te­ter ska för­bätt­ra sin in­lär­nings­för­må­ga i de te­o­re­tis­ka äm­ne­na. På si­da 8 kan du lä­sa om vad ele­ver­na tyc­ker om det he­la.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.