Fi­ra Fin­lands 100-års­dag med ka­las

Järfälla Tidning - - Järfälla -

I år fyl­ler vårt grann­land Fin­land tre­siff­rigt, allt­så 100 år! Det upp­märk­sam­mas på en rad oli­ka sätt i Jär­fäl­la där 11 pro­cent av be­folk­ning­en är av finsk här­komst.

Kloc­kan 19 den 7 de­cem­ber hålls ex­em­pel­vis en fö­re­läs­ning om Jär­fäl­las fins­ka histo­ria på Her­resta bib­li­o­tek. Även svens­ka kyr­kan kom­mer att fi­ra, och på bib­li­o­teks webb­plats kan du re­dan nu täv­la om bok­pri­ser ge­nom att tes­ta di­na Fin­lands-kun­ska­per. Vet du till ex­em­pel vad Fin­lands hoc­key­lag kal­las? El­ler kanske vad den en­da fins­ka för­fat­ta­ren som fått No­bel­pri­set he­ter? Sis­ta täv­lings­dag är 10 de­cem­ber.

Spa­na in kom­mu­nens hem­si­da för mer in­for­ma­tion om fi­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.