KD: Bätt­re tra­fik i nya om­rå­den

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Karl Hen­riks­son (KD), ord­fö­ran­de, lands­ting­ets be­red­ning för tra­fik­pla­ne­ring

Hur ska Stock­holms­re­gi­o­nen växa? Den frå­gan fun­de­rar många över men få lyc­kas li­ka bra med att gö­ra om te­o­ri till prak­tik som Al­li­an­sen. När vi kom till mak­ten i Stock­holms län var kol­lek­tiv­tra­fi­ken ef­ter­satt, men ef­ter tolv år med Al­li­ans­sty­re i lands­ting­et kom­mer vi att va­ra på god väg åt rätt håll med en tyd­lig rikt­ning. Vi ska­par en kol­lek­tiv­tra­fik som fram­ti­dens stock­hol­ma­re be­hö­ver – ett rik­tigt bra kol­lek­tiv­tra­fik­sy­stem för fram­ti­den.

När vi har pra­tat med in­vå­na­re och fö­re­trä­da­re för kom­mu­ner­na har det gång på gång fram­kom­mit att vi be­hö­ver gö­ra så att SL-tra­fi­ken kan byg­gas ut i stads­de­lar som hål­ler på att byg­gas, an­nars finns ris­ken att de ny­in­flyt­ta­de bör­jar ba­se­ra si­na liv på ett bil­be­ro­en­de som in­te är håll­bart ur va­re sig mil­jö­el­ler träng­sel­per­spek­tiv.

Vår lös­ning kal­lar vi för ny­byg­garav­tal. Un­der 2018 ska vi job­ba för att snab­ba­re få fram den kol­lek­tiv­tra­fik som stock­hol­mar­na be­hö­ver. Ny­byg­garav­tal in­ne­bär att bygg­her­rar och and­ra in­tres­sen­ter bi­drar för att ska­pa en hög tur­tät­het och at­trak­tiv tra­fik i ett nytt bo­stads­om­rå­de re­dan in­nan ut­bygg­na­den kom­mit så långt att tra­fi­ken är mo­ti­ve­rad ut­i­från re­san­de­un­der­la­get. Av­ta­len byg­ger på sam­ma prin­ci­per som SL re­dan an­vänt för pen­del­båts­suc­cén Sjö­vä­gen mel­lan Ny­bro­plan och oli­ka sjö­nä­ra bo­stads­om­rå­den i Nac­ka, där fas­tig­hets­ä­gar­na gick in och del­fi­nan­si­e­ra­de tra­fi­ken i upp­bygg­nads­ske­det.

Ge­nom ny­byg­garav­ta­len kan fler va­ra med och byg­ga sam­häl­let. Att växa är en an­sträng­ning, men den blir lät­ta­re att ge­nom­fö­ra när vi gör det till­sam­mans.

FOTO: YLVA BERGMAN

FÖRBÄTTRING. Buss­lin­jen 550 som in­för­des i fjol i Barkar­bys­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.