Fi­ra ”Buy not­hing day” i stäl­let

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Ing­e­la Björck

Den 24 no­vem­ber har av af­fä­rer­na ut­nämnts till Black Fri­day, då vi för­vän­tas ge oss ut och shop­pa än­nu mer än van­ligt. Det känns som ett lätt hy­ste­riskt re­klami­ni­ti­a­tiv – som om in­te den in­stun­dan­de jul­han­deln, som ju slår nya re­kord var­je år, vo­re nog?

Ett om­vänt al­ter­na­tiv är En köp­fri dag el­ler ”Buy Not­hing Day”, som ini­ti­a­ti­vet het­te när det star­ta­des i Ka­na­da 1992. Tan­ken är allt­så att man in­te ska hand­la nå­got alls på ett dygn. Att av­stå från in­köp i 24 tim­mar är för­stås en rent sym­bo­lisk hand­ling, men kan kanske le­da till vär­de­ful­la fun­de­ring­ar om vil­ken kon­sum­tion som är nöd­vän­dig re­spek­ti­ve mind­re nöd­vän­dig.

Mat mås­te för­stås kö­pas ny, men när det gäl­ler mer­par­ten av allt an­nat finns det al­ter­na­tiv som sko­nar kli­ma­tet och na­tur­re­sur­ser­na. I förs­ta hand gäl­ler det att ta va­ra på och ev. re­pa­re­ra det man re­dan har, i and­ra hand att skaf­fa sa­ker ihop med and­ra el­ler kö­pa be­gag­nat.

Många är åt­minsto­ne i te­o­rin in­ne på så­da­na tan­kar. Från år 2005 till 2016 sägs an­de­len svens­kar som har en po­si­tiv in­ställ­ning till re­klam ha sjun­kit kraf­tigt, från 44 till 18 pro­cent. För fem år se­dan sa ock­så 50 pro­cent av svens­kar­na i en opi­ni­ons­un­der­sök­ning att de kun­de tän­ka sig att mins­ka sin kon­sum­tion för kli­ma­tets skull, och 20 pro­cent sa sig re­dan ha gjort det. Det gäl­ler allt­så ”ba­ra” att fler går från tan­ke till hand­ling, oav­sett al­la tju­si­ga re­klam- och ra­bat­ter­bju­dan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.