Hand­lar­nas kraft­tag ef­ter rån­vå­gen

Jär­fäl­la­gym­nas­ter­nas tje­jer föd­da 2010 kam­ma­de hem bå­de gul­d­och sil­ver­me­dalj i de­ras förs­ta täv­ling nå­gon­sin för­ra hel­gen. ”Det var väl­digt ro­ligt men ovän­tat”, sä­ger trä­na­ren Te­re­sa Sjö­lin.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Born­hall 073-600 69 29 louise.born­hall@di­rekt­press.se

Me­dan and­ra knap­ra­de pep­par­ka­kor un­der förs­ta ad­vent så täv­la­de Jär­fäl­la­gym­nas­ter­nas tje­jer föd­da 2010 (FT-10) för förs­ta gång­en, i Troll­bäc­ken Christ­mas Cup i Ty­resö.

Gym­nas­ter­na täv­la­de mot fy­ra and­ra lag i en för­be­re­dan­de täv­lings­grupp i gre­nar­na mat­ta och hopp. I mat­ta kam­ma­de de hem en guld­me­dalj, och de fick sil­ver i gre­nen hopp.

– Det var väl­digt ro­ligt men ovän­tat med vinst! Var­ken vi trä­na­re, bar­nen el­ler för­äld­rar­na var be­red­da på det, sä­ger Te­re­sa Sjö­lin, hu­vud­le­da­re.

Må­let med cu­pen var att ha ro­ligt och att bar­nen skul­le se hur en täv­ling går till.

– Fle­ra var ner­vö­sa in­för att bli be­döm­da, så vi har pra­tat myc­ket om att vän­da ner­vo­si­tet till en spän­nan­de känsla. Och un­der täv­ling­en kän­des det ba­ra po­si­tivt, det var en här­lig lag­käns­la, sä­ger Te­re­sa Sjö­lin.

Grup­pen på 20 tje­jer har trä­nat två gång­er i vec­kan un­der ett års tid. Till vå­ren stäl­ler de upp i två täv­ling­ar, och då även i gre­nen fri­ståen­de.

FOTO: STEFAN HAMILTON

STARTKLARA. Här gör sig tje­jer­na re­do för täv­ling i gre­nen mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.