Hur många fler ris­ker kom­mer Jär­fäl­la att kla­ra av?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - An­ders Kar­pe­sjö, ord­fö­ran­de Fö­re­ta­gar­na Jär­fäl­la tilli­ka vice ord­fö­ran­de i Jär­fäl­la kom­muns nä­rings­livs­bo­lag

Bostads­mark­na­dens ut­veck­ling är hög­ak­tu­ell i Jär­fäl­la. Al­li­an­sens tun­nel­ba­ne­av­tal in­ne­bär ett åta­gan­de på 14 000 nya lä­gen­he­ter. Ko­a­li­tio­nen har ef­ter va­let plus­sat på med minst 10 000 lä­gen­he­ter. Sam­hälls­bygg­nads­di­rek­tö­ren har ut­ta­lat sig om en för­dubb­ling av in­vå­na­ran­ta­let. Från da­gens 74 000 till 130 000 år 2030.

Bläc­ket på tun­nel­ba­ne­av­ta­let 2013 ha­de in­te tor­kat när över­sikts­pla­nen re­mis­sa­des. I den låg den fram­ti­da stra­te­gin för byg­gan­de, mark- och vat­ten­an­vänd­ning, na­tur­re­surs­hus­håll­ning. Al­la kun­de se att för­sla­get re­dan var över­spe­lat. Där fram­gick in­te hel­ler att po­li­ti­ker­nas eg­na ex­per­ter såg risk för bris­tan­de re­gi­o­nal sam­man­håll­ning, i ter­mer av ”ut­veck­lingsin­sat­ser” och ”ge­men­sam­ma stra­te­gi­er”. Jär­fäl­la ska ju bli en re­gi­o­nal stor­stad.

Fö­re­ta­gar­na har lyft frå­gan om risk för att ut­veck­ling­en in­te sker som pla­ne­rat. Kom­mun­di­rek­tö­ren ska nu ta fram ”kort­sik­ti­ga och lång­sik­ti­ga stra­te­gi­er för att full­föl­ja ex­pan­sio­nen ut­i­från oli­ka sce­na­ri­er av­se­en­de kon­junk­tur­för­änd­ring­ar”. Åter­rap­por­te­ring se­nast 28 feb­ru­a­ri 2018.

Fö­re­ta­gar­na vill själv­fal­let se ut­veck­ling, det är nöd­vän­digt. Men ett Jär­fäl­la i eko­no­misk kris skul­le gå ut över oss al­la, även nä­rings­li­vet. Nä­ra en tred­je­del av kom­mu­nens skat­tein­täk­ter kom­mer från de små fö­re­ta­gens an­ställ­da. Många av des­sa fö­re­tag frå­gar sig vart de ska ta vägen om de mås­te flyt­ta på sig. Är det dags att pa­u­sa byg­gan­det tills man bätt­re kan lä­sa av ris­ker­na och för­ut­se fram­ti­den? Att se till att kom­pas­sens po­li­tis­ka am­bi­tio­ner föl­jer en ak­tu­ell, re­a­lis­tisk över­sikts­plan? En­ligt lag ska po­li­ti­ker­na var­je man­dat­pe­ri­od ta ställ­ning till pla­nens ak­tu­a­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.