Så pratar Jär­fäl­las ele­ver om #Metoo

#Metoo-upp­ro­pen har av­löst varand­ra, och fle­ra har ut­spe­lat sig i sko­lans värld. Vi tog ett snack med någ­ra ni­or i Käll­torp­sko­lan för att hö­ra hur de har dis­ku­te­rat sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. #METOO. Ele­ver­na om hur de snac­kar om rö­rel­sen.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Born­hall 073-600 69 29 louise.born­hall@di­rekt­press.se SÄG VAD DU TYC­KER! JAR­FAL­LA­TID­NING.SE

Vil­da Ar­vids­son, Han­ni­bal Jar­rah, Gustav Lund­ström och Se­lin Kay­an går i ni­an på Käll­torp­sko­lan. När #Metoo kam­pan­jen drog igång fyll­des de­ras flö­den i so­ci­a­la me­di­er av vitt­nes­mål om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

– Jag har fått en an­nan syn på hur många man kän­ner som va­rit ut­sat­ta, sä­ger Gustav Lund­ström, och får med­håll av Han­ni­bal Jar­rah:

– För mig har det va­rit en tan­ke­stäl­la­re, vad kan jag gö­ra?

Ing­et nytt fe­no­men

Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är var­dags­mat, även i sko­lan. Det me­nar tje­jer­na.

– Det hän­der dag­li­gen att folk ro­par sa­ker ef­ter tje­jer i kor­ri­do­ren, som ”snygg rum­pa”. Of­tast där det in­te finns lä­ra­re, sä­ger Se­lin Kay­an, och fort­sät­ter:

– Man är så van att man in­te ser det som en stor grej. Många för­står in­te att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er kan va­ra ord ock­så. De tror att de ger en kom­pli­mang, sä­ger Se­lin Kay­an.

Ung­do­mar­na tyc­ker att det krävs stör­re kun­skap från ti­dig ål­der för att en för­änd­ring ska kun­na ske, då många är då­ligt in­for­me­ra­de om vad sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är. De an­ser att sko­lor bor­de lyf­ta frå­gan, för att män­ni­skor ska vå­ga pra­ta mer öp­pet om si­na er­fa­ren­he­ter och gö­ra äm­net mind­re kopp­lat till skam och skuld.

– Det be­hövs kun­skap för att folk ska vå­ga be­rät­ta vad de är med om. Och folk ser sånt här hän­da he­la ti­den. Al­la mås­te bli bätt­re på att vå­ga sä­ga till, sä­ger Vil­da Ar­vids­son.

Har va­rit ta­bu­be­lagt

Kil­lar­na be­rät­tar att de in­te in­te pra­tat så myc­ket om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er med vän­ner in­nan #Metoo drog igång, me­dan tje­jer­na pra­tat en del. Sam­ti­digt har det fun­nits ett ta­bu kring äm­net, me­nar Vil­da Ar­vids­son.

– Det är ju nu man vå­gar pra­ta. Se­dan tror jag att det hand­lar om nor­mer, att kil­lar pratar om and­ra sa­ker, sä­ger hon.

Han­ni­bal Jar­rah tror att tje­jer pratar mer för att de är mest ut­sat­ta.

– Det känns kanske lät­ta­re att pra­ta med and­ra tje­jer som kan re­la­te­ra till pro­ble­met, sä­ger Han­ni­bal Jar­rah.

Det hän­der att folk, främst kil­lar, skäm­tar om #Metoo och gör sig iro­nis­ka över be­rät­tel­ser som kom­mit fram.

– I vår ål­der ser många kil­lar det här som ett skämt, de för­står in­te att det är ett se­ri­öst pro­blem, sä­ger Se­lin Kay­an.

Gustav Lind­ström tror att kil­lar mås­te bör­ja pra­ta om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er med varand­ra.

– Då kan det bli en ändring, sä­ger han.

Och vad de tyc­ker att sko­lan kan gö­ra? Mer, enas ung­do­mar­na om. Käll­torp­sko­lan har ta­git upp #Metoo på vis­sa lek­tio­ner, men ele­ver­na tyc­ker att det be­hövs mer: en te­ma­dag el­ler dis­kus­sio­ner in­te­gre­ra­de i un­der­vis­ning­en. Nå­got som SO-lä­ra­ren Jo­han­na Berg­ström in­te är främ­man­de för.

– Jag har fö­re­sla­git för elev­rå­det att de ska ta upp det med led­ning­en, för att vi­sa att det är vik­tigt för ele­ver­na. Det är vik­ti­ga frå­gor att pra­ta om, sä­ger Jo­han­na Berg­ström.

I vår ål­der ser många kil­lar det här som ett skämt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.