Det här be­hövs

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fHy­gi­en­ar­tik­lar (blö­jor, bin­dor, tand­bors­tar, sham­poo, osv). fBarn­mat – gär­na så­dan som in­te be­hö­ver blan­das ut med vat­ten. fMe­di­cin (t ex Al­ve­don) och förs­ta hjäl­pen-kit. fFil­tar.

fVill du hjäl­pa till? I Stock­holm finns upp­sam­lings­plat­ser i bland an­nat Brom­ma, Häs­sel­by, Rågs­ved och Skär­hol­men. Gå in på Fa­ce­book­grup­pen ”Swe­den; Ac­tion for Li­bya (Volun­te­ers)” där du kan se de ex­ak­ta adres­ser­na.

f27 de­cem­ber är sista da­gen att läm­na in sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.