Nu är det ex­tra svårt att se­pa­re­ra

Nya amor­te­rings­krav Svårt säl­ja Dyrt kö­pa Eko­no­men: ”Kan få sto­ra ef­fek­ter”

Järfälla Tidning - - Hemma - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Höga pri­ser, vi­kan­de mark­nad och nya skärp­ta lå­ne­reg­ler. Lä­get på Stock­holms bo­stads­mark­nad slår just nu ex­tra hårt mot kri­san­de par och för­äld­rar som vill se­pa­re­ra. ”Det gäl­ler att va­ra kre­a­tiv”, sä­ger Nor­de­as pri­va­te­ko­nom Ing­e­la Gabri­els­son.

Trots hös­tens vi­kan­de mark­nad är bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm fort­fa­ran­de hi­sto­riskt höga. Ex­per­ter är oen­se om huruvi­da den pris­ned­gång som va­rit kom­mer att fort­sät­ta, el­ler om det ba­ra hand­lat om en till­fäl­lig sätt­ning. Men en­ligt fle­ra un­der­sök­ning­ar har det skett en för­änd­ring i köp- och säljmönst­ret där af­fä­rer­na tar läng­re tid, fler ob­jekt dras till­ba­ka från för­sälj­ning och att det finns ett be­tyd­ligt stör­re ut­bud än ti­di­ga­re.

Re­ge­ring­en har även sagt ja till nya skärp­ta lå­ne­reg­ler som bör­jar gäl­la i vår.

För vis­sa grup­per är lä­get just nu ex­tra käns­ligt. In­te ba­ra har trösk­lar­na för ung­do­mar och första­gångs­kö­pa­re bli­vit hög­re. Sär­skilt par och barn­fa­mil­jer med an­sträng­da eko­no­mi­er som ska se­pa­re­ra och be­hö­ver nya bo­en­den upp­ges va­ra sär­skilt ut­sat­ta.

– Unga par och fa­mil­jer som har köpt dyrt och ska gå skil­da vägar ef­ter kort tid kan ham­na i kni­pa, sär­skilt om man har tänkt kö­pa två nya bostäder. De som har va­rit gif­ta i 30 år kan lö­sa det gans­ka be­kym­mers­fritt. Men för små­barns­fa­mil­jer med hög be­lå­ning kan det få sto­ra ef­fek­ter, sä­ger Ing­e­la Gabri­els­son, pri­va­te­ko­nom på Nor­dea.

”Kan bli job­bigt”

Hon un­der­stry­ker att bo­stads­pri­ser­na länge har gjort att det svårt och dyrt att skil­jas i Stock­holm. Men med ut­gångs­punkt från rå­dan­de mark­nads­si­tu­a­tion, där det är svårare att säl­ja och få ut det pris som för­vän­tas än ti­di­ga­re, sam­ti­digt som lå­nekra­ven skru­vas åt kan det nu bli ex­tra pro­ble­ma­tiskt för vis­sa.

– För just den här grup­pen kan man ba­ra kon­sta­te­ra att de har det ex­tra svårt och att det då kan bli job­bigt. Att kö­pa och säl­ja krä­ver pla­ne­ring, men det är ingen­ting som sker vid en skils­mäs­sa el­ler se­pa­ra­tion. Det är nå­got som ba­ra hän­der, sä­ger Ing­e­la Gabri­els­son.

Det är sär­skilt när barn är in­blan­da­de som lä­get blir käns­ligt, me­nar hon.

– Det finns te­o­ri­er om att man in­te har råd att skil­ja sig i Stock­holm, att det in­te går att kö­pa två bostäder. Men det gäl­ler att va­ra kre­a­tiv och tän­ka i nya ba­nor. En del lö­ser det ge­nom att be­hål­la den nu­va­ran­de bo­sta­den och kö­pa en till mind­re lä­gen­het och tu­ras om att bo där tills det löst sig. Då slip­per bar­nen flyt­ta och de kan gå kvar i si­na sko­lor.

”Ha all­tid en egen eko­no­mi”

Men i si­tu­a­tio­ner där lö­ner­na är väl­digt oli­ka el­ler de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na va­ri­e­rar kraf­tigt kan det bli svårare. Hen­nes råd är där­för att se till att bå­da har varsin spar­buf­fert även när den ena är ar­bets­lös el­ler för­äld­ra­le­dig.

– Det hand­lar myc­ket om vad var och en har gått in med i bo­sta­den och vad var och en har för in­koms­ter. Hur myc­ket man får lå­na, och vad man får vid en för­sälj­ning. Men det är ba­ra att bör­ja nå­gon­stans.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

OROLIGT. Lä­get på bo­stads­mark­na­den gör det till en stor ut­ma­ning att gå från ett hus­håll till två.

FOTO: MOSTPHOTOS

SVÅRARE. Det har bli­vit svårare att säl­ja lä­gen­he­ter i Stock­holm, nå­got som gör det än­nu mer kom­pli­ce­rat när par går isär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.